Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kdy a jak používat slovní hodnocení?
Odborný článek

Kdy a jak používat slovní hodnocení?

3. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Marie Slejšková

Anotace

Praktická zkušenost se slovním hodnocením.

Pokud se vyučování stane vlastním tvořivým hledáním a objevováním pomocí logiky, pomocí smyslového vnímání a citových prožitků, je jiný způsob hodnocení neodmyslitelnou součástí nového přístupu k dítěti.

Slovní hodnocení respektuje individuální potřeby dítěte a pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti. Je vázáno na vnitřní přesvědčení učitele a souvisí s pedagogickou erudicí.

Z naší zkušenosti vyplývá, že přechod na slovní hodnocení žáků má několik fází.

 • Přesvědčit o správnosti této cesty pedagogy školy.
 • Zjistit názory rodičů a získat je pro alternativní hodnocení.

Celý školní rok jsem si při hospitacích na pilotních školách ověřovala výsledky a způsob slovního hodnocení a potom s těmito zkušenostmi seznamovala kolegyně na naší škole. Současně jsme studovali odbornou literaturu, radili se s okresní psycholožkou i prof. Z. Matějčkem.

Názory rodičů

Při třídních schůzkách jsme na dané téma hovořili s rodiči a požádali jsme je o vyplnění následujícího dotazníku s následujícími otázkami:

 1. Jste spokojeni s novými metodami vyučování na naší škole?
 2. Přejete si alternativní hodnocení svého dítěte místo tradiční klasifikace v pololetí a na konci školního roku?
 3. Chodí Vaše dítě do školy rádo?
 4. Přejete si, aby Vaše dítě v 5. ročníku navštěvovalo zdejší školu, nebo dojíždělo do úplné základní školy?

Dotazník vyplňovalo 35 rodičů a výsledky byly následující:

Ano Ne
a) 91,43 % (32) 8,57 % (3)
b) 82,85 % (29) 17,15 % (6)
c) 100 % (35)
d) 88,57 % (31) 11,43 % (4)
Slovní hodnocení v naší škole

V naší škole jsme se ve slovním hodnocení zaměřili na:

 • přístup k práci
 • aktivitu
 • tvořivost
 • schopnost aplikovat vědomosti v praxi
 • schopnost spolupráce
 • schopnost sebekritiky
 • přátelské vztahy
Praktické ukázky

Každý žák 2. až 4. ročníku obdržel dopis se slovním hodnocením svých výkonů. Dopis byl s hlavičkou školy, psaný krasopisně ručně, orazítkovaný a s podpisem učitelky.

Milá Petro,
v tomto pololetí jsi pracovala velmi pěkně. Pečlivě, aktivně ses zapojovala do plnění úkolů, snažila ses vždycky o co nejlepší výsledek své práce. Ráda pomáháš ve třídě spolužákům, za to Tě chci pochválit. Tvé sešity jsou vzorné, ráda čteš, baví Tě učivo o přírodě. Při tělesné výchově jsi pohyblivá a nebojácná. V matematice nové úkoly řešíš pomalu a s nejistotou, ale postupně si zvykáš na náročnější práci. Je vidět, že máš ve třídě spoustu kamarádů, dobře spolupracujete. Jsi pracovitá a splníš úkol vždy celý a pečlivě. Pěkně hraješ na flétnu.
Přeji Ti hodně zdraví a úspěchů v 2. pololetí.

Milý Milane,
zamyslíme se spolu nad tím, co ses v tomto pololetí naučil a v čem bys měl přidat. Víš sám, že tě učení a domácí příprava stojí velké úsilí, které se ti vyplácí. V českém jazyce ses naučil vyjmenovaná slova, ale ještě je neumíš dobře používat. V písemném projevu vynecháváš často písmena i znaménka. Velmi se vylepšuješ ve čtení, ale snaž se také povídat svými slovy, o čem jsi četl. V matematice umíš dobře násobilku, při řešení složitějších příkladů v geometrii potřebuješ moji pomoc. Máš pěkné a úhledné písmo, snažíš se. Nejvíce úspěchů máš v tělesné výchově, dobře reprezentuješ školu ve sportu. V druhém pololetí bych si přála, abys dokázal samostatněji pracovat v prvouce. K tomu Ti přeji pevné zdraví.

Milý Ondro,
v tomto pololetí sis zvykal na náročnější práci, než byla v 2. ročníku. Poznala jsem, že se rád učíš a že rád poznáváš nové věci. Často však nedáváš pozor. Někdy si úplně zbytečně nevěříš, hlavně při psaní v českém jazyce. Naučil ses dobře vyjmenovaná slova, ale ještě je neumíš používat. Čteš plynule a zřetelně. Bylo by dobré, kdybys začal číst dobrodružné příběhy o dětech. V prvouce máš mnoho zajímavých poznatků, ale chybí Ti pečlivost a vytrvalost. V matematice pracuješ velmi dobře, zejména v geometrii, kdy se ti daří rýsovat čistě. A tu násobilku určitě také zvládneš! Nejlépe Ti jde tělocvik. Tam projevuješ velkou obratnost a mrštnost, pěkných výsledků dosahuješ i v atletice. Do druhého pololetí Ti přeji, aby se Ti dařilo vytrvale a soustředěně pracovat ve škole i doma.

Milý Vlasto,
v tomto pololetí jsi byl dost nemocný, máš stále co dohánět. Umíš pěkně vyprávět, chováš se mile ke spolužákům a je zřejmé, že už máš mnoho dílčích poznatků. V písemném projevu máš velké nedostatky, je zapotřebí, abys více četl. Také jsi zapomněl násobilku. Chtělo by to se pravidelně připravovat na vyučovací hodiny, klidně se můžeme domluvit na úkolech k procvičování navíc. Často se zbytečně zalekneš a Tvůj výkon je potom horší, třeba při besídce nebo při kontrolní práci. Budeme se spolu učit tu nejistotu překonat. Musím Tě hodně pochválit za pěknou práci v prvouce a dobré výkony v tělesné výchově.
Přeji Ti pevné zdraví.

Milá Anežko,
krásně se nám spolu pracuje, protože už máš mnoho dílčích poznatků, chováš se ukázněně a cíle, které si dáváš, chceš naplnit. Dobře jsi přivykla náročnější práci ve 3. ročníku, zrychlila jsi své tempo a ještě stačíš poradit svým spolužákům. Krásně a výrazně umíš číst, výborně pracuješ v matematice a velice úspěšně zvládáš učivo o přírodě. Umíš pěkně vyjádřit své myšlenky slovy i kresbou. Je dobře, že se učíš i cizí jazyk, bude se Ti to v životě hodit. Překonala jsi v sobě nechuť k plavání a to je velká věc. V druhém pololetí se ještě pokus zlepšit své písmo.
Do dalšího pololetí Ti přeji hodně úspěchů.

Milý Fando,
v tomto pololetí se ti dařilo velmi dobře. Pracuješ pilně, svědomitě a s velkým nasazením. Umíš už krásně, výrazně číst, naučil ses používat vyjmenovaná slova. Matematika Ti nedělá potíže. Máš velký přehled o světě kolem nás. Když uděláš chybu, snažíš se ji napravit. Snaha zvítězit při jakékoliv činnosti v tělesné výchově je očividná. Nejen vůči dospělým, ale i vůči spolužákům se chováš velmi pěkně a vzorně plníš služby. V 2. pololetí si dej pozor při psaní na znaménka a také zkus číst zajímavé knížky o dětech.
Přeji Ti hodně zdraví.

Jiný způsob hodnocení ve 4. ročníku

Jitka
Učivo si osvojuje snadno a rychle. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky. Ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Vyspělá čtenářka úspěšně uplatňuje své znalosti při vydávání třídního časopisu. Matematické učivo si osvojuje lehce, rychle, myslí logicky správně. Zřetelně se projevuje samostatnost. Grafický projev v geometrii je přesný a estetický.

Radek
V českém jazyce se snaží, využívá všech svých schopností, úkoly plní svědomitě. Mluvnické učivo dle osnov ovládá jen s pomocí učitele, čtenářské dovednosti jsou na nízké úrovni, projevuje se vada řeči. V grafickém projevu došlo k výraznému zlepšení. V matematice se dobře naučil násobilku a mechanické početní výkony. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. Při samostatné práci má velké těžkosti, pracuje neúměrně pomalu, potřebuje pomoc při utváření vlastního názoru. Rád rýsuje.

Naše zkušenosti

Na venkově stále přetrvává mezi rodiči a prarodiči konzervativní přístup ke klasifikaci v 1. ročníku, kde jsou žáci v prvním pololetí hodnoceni jednou známkou, většinou jedničkou. Tuto tradici jsme zachovali.

V dalších ročnících je vhodné použití slovního hodnocení jako rozšiřujícího informaci v kombinaci se známkou z výchovných předmětů (hudební, výtvarné, tělesné a pracovní výchovy). Tento způsob se velmi osvědčil u žáků s výukovými či výchovnými problémy. Velmi kladně ho přijali také rodiče.

Slovní hodnocení lze použít při jakémkoli počtu žáků ve třídě jak na prvním, tak i na druhém stupni. Napsat 30 a 20 slovních hodnocení je sice pochopitelně časově náročnější, ale stojí to za to. V případě druhého stupně není nutné mít ke každému žákovi napsané jednostránkové hodnocení za vyučovací předmět, ve kterém ho učíme. Stačí pár vět. Vždy totiž hodnotíme to, co je vidět a co víme. Současně je potřeba si uvědomit, že tato práce klade velké časové nároky na pečlivou a vysoce profesionální práci učitele.

Přínos slovního hodnocení pro žáky:

 • jednoznačně posilující a motivující význam mělo slovní hodnocení pro žáky s výchovnými problémy, žáky pomalejší a žáky s problémy výukovými;
 • jiný způsob práce a hodnocení pomohl odstranit i bezduché "biflování" za účelem jedniček a krátkodobých znalostí;
 • slovní hodnocení v souvislosti s jiným celkovým přístupem k žákovi pomohlo odstranit i četné kázeňské problémy, neboť mnohé z nich vyplývaly z podceňování či přeceňování vlastních sil žáka, ze ztráty jeho důvěry i sebedůvěry a především ze ztráty osobní motivace při dlouhodobě nepříznivé klasifikaci;
 • slovní hodnocení nám dává možnost pozitivního přístupu k žákovi, zachycuje i jeho snahu a specifické schopnosti, posiluje jeho osobní růst;
 • slovní hodnocení prolínalo každou vyučovací a výchovnou činností, žáci byli vedeni i k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, což mělo zpětně velmi kladný vliv na udržování partnerských vztahů a tvořivé atmosféry ve škole;
 • slovní hodnocení vedlo žáky k potlačení významu známky jako cíle učení a posilovalo žákovu spoluzodpovědnost;
 • žáci získali kladný vztah ke škole a k učení.

Přínos slovního hodnocení pro vzdělávací proces - pro výuku:

 • slovní hodnocení rozšiřuje prostor pro netradiční formy výuky (skupinové práce, projektové vyučování, soustředěná výuka apod.);
 • dává možnost posuzovat žáka individuálně, bez porovnání s úrovní jiných žáků, nutí učitele daleko důsledněji a hlouběji se o žáky zajímat, poznávat ho, přemýšlet o něm a nacházet skutečně individuální přístup k jeho práci a hodnocení;
 • dává přirozenou příležitost k prolínání výchovy a vzdělávání (konzultace k hodnocení, sebehodnocení apod.).

Slovní hodnocení klade na učitele nesrovnatelně vyšší nároky časové i profesionálně odborné. Učitelé, kteří se i přesto k tomuto způsobu hodnocení rozhodnou, činí tak především s vědomím zodpovědnosti za zdravý vývoj žáka.

Přínos pro dobrou spolupráci s rodinou:

 • slovní hodnocení poskytuje rodičům daleko více konkrétnějších informací o žákovi;
 • kromě hodnocení žáka se rodiče dozvídají i o jeho specifických schopnostech, které je třeba rozvíjet, o způsobech nápravy nedostatků, o pozitivních změnách, které by klasifikace jen těžko zaznamenala;
 • slovní hodnocení vytváří větší prostor pro spolupráci rodičů se školou, pro společný zájem o žáka a jeho zdravý vývoj.
Závěr

Slovní hodnocení se v podmínkách naší školy jednoznačně osvědčilo jako součást netradičního přístupu k výchovně vzdělávací práci. Všechny zúčastněné strany jej hodnotí jako kvalitativní posun směrem k žákovi. Za největší přínos považujeme možnost postihnout nejen vědomosti a dovednosti žáka, ale zaznamenat i jeho osobnostní složky (stránky).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Slejšková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků