Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým)...

Ikona teoreticky

Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem

Ikona aplikace
Autor: Martina Kupcová
Anotace: Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: integrované bloky, evaluace, motivace, tematické celky

Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik, a to ve všech fázích vzdělávacího procesu.

Východiska

V nabídce činností tematického bloku by učitelka měla:

 • respektovat metodické řady, jejichž uplatňování zaručuje metodicky správný postup
 • postupovat od jednoduchých činností k náročnějším
 • mít na paměti širší rámec vzdělávání

Práce v rámci integrovaných bloků by tomu neměla být překážkou. Ba naopak! Znamená to, že v nabídce jakýchkoli konkrétních činností by učitelka měla posloupnosti a systematičnost jednotlivých metodik zachovávat. Integrovaný blok jako tematický rámec má tu výhodu, že nabízí přirozenou motivaci dítěte k určitým činnostem, přičemž tyto činnosti samy nejsou cílem, ale prostředkem vzdělávání, resp. prostředkem k nabývání a rozvíjení kompetencí.

Hlavním cílem není, aby všechny děti dokonale zvládly určitou techniku a aby výsledkem byly totožné a stejně dokonalé výtvory. Jde o to, aby děti tvorbu prožily a činnosti tak ovlivnily i jejich postoje, popř. hodnoty. Mimo rozvoje jemné motoriky, pracovních dovedností či zacházení s různými pomůckami, materiály a nástroji, pohybovými dovednostmi, hudebními schopnosti aj. se mají rozvíjet smysly a intelekt, estetické vnímání a vyjadřování, citové prožívání, fantazie, vyjadřování vlastních představ a přání, má docházet k vytváření estetických vztahů a tvůrčích postojů ke skutečnosti.

Výběr tématu

Zvolená témata by měla být dítěti nejen velmi blízká, tedy měla by vycházet z jeho přirozeného prostředí, ale také by měla být součástí určitého rámce či většího celku.

Plánování

Při plánování tematického bloku nebo projektu jde především o rozvoj určitých dovedností.

Učitelka, která si plán tvoří (rozmýšlí), vychází:

 • z předem daných témat v ŠVP a dlouhodobého plánu,
 • ze svého záměru věnovat se konkrétněji určitým dovednostem,
 • z evaluačního a hodnotícího procesu, kdy zjistí nedostatek v určitých dovednostech.

Učitelka využívá:

 • znalostí jednotlivých oborových metodik a praktických dovedností
 • znalostí věkových zvláštností
 • pedagogické diagnostiky (co děti zvládnou, co již umí)
 • vhodných podmínek (prostředí, pomůcek apod. - připravuje si je předem)
 • vhodné organizace dle charakteru činností
Realizace

V samotné realizaci učitelka těží z dobře předem připraveného prostředí, využívá přirozené motivace vyplývající z tématu a přistupuje k dětem laskavým a povzbudivým způsobem, respektuje jejich možnosti, využívá metod práce založené na názornosti, smyslovém poznání, vlastní činnosti a prožitku, využívá hrových prvků a způsobů a vytváří příznivé klima plné pohody a jistoty.

Evaluace a hodnocení

V rámci integrovaného bloku - projektu, tématického celku se sleduje:

 • posun v osvojování dovednosti (její získání a prohloubení)
 • praktické využívání osvojených dovednosti (nejen jejich získávání)
 • uplatňování dovedností v dalších situacích (např. využití pohybové dovednosti v dramatických činnostech, využití správné výtvarné techniky při vyjádření vlastních pocitů, využití dovednosti správného dýchání, získané v pohybových aktivitách v hudebních činnostech)
 • posílení sebevědomí (Zvládnu to sám, umím něco nového...)
 • prožitek dítěte a uspokojení
 • možnost ovlivnit své okolí (např. vylepšit prostředí vzniklým obrázkem, darovat jej jinému dítěti, kterému se třeba nepovedl, výstava pro rodiče, dárky k vánocům)
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 12. 2004
Zobrazeno: 19716krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUPCOVÁ, Martina. Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2004, [cit. 2020-09-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/143/TEMATICKE-BLOKY-K-ROZVIJEJICIM-OBOROVYM-CINNOSTEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.