Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Neutrácíme doma více, než vyděláváme?

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Česká bankovní asociace
Anotace: Druhý díl ze seriálu praktických článků k podpoře finančního vzdělávání na základních školách. Zaměřuje se na rozpočet domácnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: okopírovaný pracovní list pro každého žáka
Klíčová slova: rozpočet domácnosti, platby, úspory, pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, vyrovnaný rozpočet domácnosti, schodkový (deficitní) rozpočet, přebytkový rozpočet, šetrné hospodaření, výnosy
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíle hodiny

Žáci budou umět vyjmenovat funkce peněz, budou schopni se zamyslet nad hospodařením s penězi, seznámí se s pojmy, které se týkají rozpočtu domácnosti, budou umět vyjmenovat základní typy příjmů a výdajů v rozpočtu domácnosti, zamyslí se nad nutností či nezbytností některých z rodinných výdajů.

Metodické pokyny pro pracovní list č. 2

Neutrácíme doma více, než vyděláváme?

Uvádíme pouze možný postup vyučovací hodiny. Vyučující může využít pracovní list podle svého uvážení. Může během hodiny pracovat i s dalšími klíčovými slovy či využít jen některá cvičení z pracovního listu.

Učitel na úvod se žáky zopakuje, jaké jsou základní funkce peněz. Může zopakovat, kdo je vyobrazen na českých bankovkách a co znamená emisní funkce ČNB.

Učitel rozdělí žáky do dvojic a každému rozdá pracovní list. Žáci společně doplní úkol č. 1 a 2 a poté je společně zkontrolují.

Bohatni z vlastního políčka, ne z cizí meze.
Nejlepší věci v životě jsou zdarma.
Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.
Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda.
Penězům je třeba vládnout, ne jim sloužit.
Vypůjč si od někoho peníze a potkáš ho pětkrát za den.
Peníze snáze odcházejí, než přicházejí.

Učitel postupně naváže na téma peněžní šetrnost v oblasti rodinných financí a seznámí žáky s pojmy: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje. Žáci ve dvojicích vypracují úkol č. 3 a poté všichni společně dají dohromady, jaké položky patří do příjmů a jaké do výdajů. Učitel případně doplní a vysvětlí, co znamená výnos, platba atd.

Slova z přeházených písmen: doprava, telefon, dovolená, výnos z investic, dědictví

Příklady příjmů a výdajů:

NAŠE PŘÍJMY

NAŠE VÝDAJE

mzda

nájem

důchod

elektřina, voda, plyn, topení

výnos z podnikání

potraviny a stravování

sociální přídavky a další sociální dávky

oblečení, obuv

úrokové příjmy z vkladů

splátky půjček a úvěrů

výnos z investic

kosmetické a hygienické potřeby

výnos z prodeje

doprava

dar

dovolená, cestování

dědictví

kultura, zábava

příjmy z pronájmu

kapesné

výplata pojistky

domácí zvíře

 

pojištění

 

telefon

 

příspěvky na charitu, dobročinnost

Učitel vysvětlí žákům, že ideální je přebytkový rozpočet domácnosti, kde výdaje nejsou vyšší než příjmy – jestliže tedy neutrácíme doma více, než vyděláme.

Vyrovnaný rozpočet: vyrovnané příjmy a výdaje.
Schodkový (deficitní) rozpočet: příjmy jsou nižší než výdaje.
Přebytkový rozpočet: příjmy jsou vyšší než výdaje.

Zároveň upozorní, že i když něco platíme jen občas, jsou výdaje, které musíme platit pravidelně, standardně každý měsíc. Stejné je to i s příjmy. Žáci propojí vymyšlené odpovědi s úkolem č. 4 a pokusí se barevně odlišit pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje. Učitel zjistí, zda žáci rozumí zadání, případně uvede příklad.

Žáci mohou také zkusit odhadnout, kolik asi tak zaplatíme měsíčně za potraviny, kolik za dopravu či telefon.

Potom, co se žáci seznámili s tím, co jsou pravidelné výdaje, se v úkolu č. 5 pokusí očíslovat, který z nich je nezbytný a na kterém by se dalo naopak ušetřit v případě, že rozpočet je schodkový (tedy příjmy jsou menší než výdaje) a musíme jej nějak upravit. Řešením je zcela škrtnout některé méně důležité výdaje nebo snížit výdaje v jednotlivých položkách (např. nebudu jezdit autem, ale veřejnou dopravou).

K úkolu č. 5 učitel nadiktuje 6 položek a žáci je následně očíslují:

Možné položky: náklady na bydlení, potraviny, oblečení a obuv, doprava, elektronika, vstupenky do kina

Učitel upozorní, že například na nákladech na bydlení se šetří jen těžko, ale můžeme například ušetřit v dopravě, můžeme např. jezdit autobusem, a ne autem. Dále nemusíme kupovat značkové oblečení, ale nějaké levnější atd. Učitel doplní, že když si např. nekoupím mp3 přehrávač, mohu si za ušetřené peníze koupit nějaké oblečení a zaplatit potraviny na týden.

Shrnutí hodiny

Žáci by nyní měli mít základní přehled o rozpočtu domácnosti a jeho jednotlivých položkách. Učitel jim může položit i doplňkové otázky, např. která období v roce mohou být podle nich finančně náročnější. Kdy si myslí, že jejich rodiče utrácejí nejvíce (Vánoce, letní sezona atd.) apod. Pokud již nebude dostatek času na otázky odpovědět, vyučující je může zahrnout do příští vyučovací hodiny.

 


Materiál byl vypracován a financován Českou bankovní asociací a zdarma poskytnut ke zveřejnění na Metodickém portále www.rvp.cz. Více na www.financnivzdelavani.cz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Finanční vzdělávání na ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Finanční vzděláváníProjekt je podporován jak Českou národní bankou, tak Ministerstvem financí ČR. Osvěta ve finančních záležitostech, kterou si klade za cíl, je šířena prostřednictvím neziskového vzdělávacího webu. Zaměřuje se na přiblížení jak fungování finančních produktů, tak přístupů k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 01. 2011
Zobrazeno: 5707krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ASOCIACE, bankovní. Neutrácíme doma více, než vyděláváme?. Metodický portál: Články [online]. 13. 01. 2011, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZPD/10109/NEUTRACIME-DOMA-VICE-NEZ-VYDELAVAME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.