Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Anotace: Skupinová výuka v hodinách matematiky
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » načrtne a sestrojí rovinné útvary
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » načrtne a sestrojí sítě základních těles
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací a rýsovací potřeby, čtvrtky, balicí papíry, lepenka, připravené modely těles (hranoly a jehlany)
Klíčová slova: Matematika a její aplikace, skupinová práce, modely těles, finanční matematika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Následující úlohu jsem zadala žákům 9. ročníku jako jednu z mnoha komplexních úloh, na kterých předvedou jednak umění pracovat efektivně a soustředěně ve skupinách, jednak využijí osvojené vědomosti a dovednosti při společné práci.


Úloha má kromě myšlení algebraického, geometrického, analytického, syntetického a kombinatorického rozvíjet i myšlení normální.

Calda: Pedagogická zásada č. 114


HRAD

Pročtěte si společně pozorně zadání a rozdělte si práci ve skupině tak, aby práce byla hotová za vyučovací hodinu.
Rozdělení ve skupině: vedoucí (rozděluje úkoly, vše kontroluje a odpovídá za výsledek práce skupiny), projektant (črtá a rýsuje), 2 počtáři (veškeré výpočty).

 • Z modelů těles (hranoly, jehlany) postavte hrad.
  modely těles přinese vyučující; podílí se všichni členové skupiny
 • Načrtněte pohled na hrad zepředu, zleva, zprava a shora.
  každý člen skupiny jeden pohled + vzájemná pomoc
 • Ve volném rovnoběžném promítání narýsujte v měřítku 1:1 tuto stavbu (pohled si zvolte).
  projektant
 • Vypočítejte, kolik cm3 modelovací hmoty bychom potřebovali na vymodelování této stavby.
  počtář
 • Vypočítejte, kolik cm2 čtvrtky potřebujeme k tvorbě hradu.
  počtář
 • Představte si, že před vámi stojí maketa hradu ze 14. století. Hrad ve své historii vystřídal mnoho majitelů a teď se pánem hradu máte stát vy. Polovinu hotovosti jste schopni splatit ihned, ale zbytek budete splácet peněžnímu ústavu, a to s roční úrokovou mírou 6,5 %. Cena 1 m2 pozemku, na kterém stojí hrad, je (měřítko 1:500) 20 000 Kč. Jaká je skutečná cena pozemku pod budovami? O kolik přeplatíte na úrocích cenu pozemku?
  vedoucí skupiny - obvykle nejzdatnější počtář, který zároveň kontroluje výpočty ostatních členů
 • Z kartonu postavte model hradu.
  společná práce členů skupiny - vedoucí rozdělí jednotlivé úkoly
V následující vyučovací hodině se nesmí zapomenout na hodnocení práce ve skupinách. Já jsem členům jednotlivých skupin vždy položila otázku: Co se vám při takto zadané práci dařilo a co by se dalo na vaší spolupráci příště vylepšit? Ideální je, pokud tato výuka proběhne v bloku dvou vyučovacích hodin, kdy sebehodnocení proběhne v závěrečné části tohoto bloku.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 01. 2008
Zobrazeno: 10204krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠENFELDEROVÁ, Jana. Hrad. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2008, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1810/HRAD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.