Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zvířata v lese

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Spoluautor: Martin Adamec
Anotace: Žáci hrají obměnu hry „Lodě“ na téma Les (lesní zvířata a porosty). Pracují ve dvojicích s šachovnicemi a snaží se najít 5 rozdílů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
  3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Cizojazyčné slovníky, připravené hrací tabulky s obrázky lesních zvířat
Klíčová slova: interaktivita, hrací pole, les, lesní zvířata, stromy, porosty
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Činnost žáci vykonávají bez pomoci slovníků, nebo s nimi. Pokud se rozhodneme pro slovníky, rozdáme je žákům tak, aby byl alespoň jeden do lavice. Pokud jsou v učebně počítače, mohou žáci používat slovník na internetu.

Popis činnosti

Rozdělíme žáky do dvojic. Pokud je ve třídě momentálně lichý počet žáků, hrajeme také. Zeptáme se jich, jestli umí hrát hru „Lodě". Zcela určitě ji většina žáků bude znát. Požádáme jednoho ze znalců, aby pravidla hry vyložil.

Potom rozdáme žákům jejich hrací pole (viz přílohy 1-4) a vysvětlíme pravidla naší hry, která je obdobou hry Lodě, ale hraje se anglicky (případně v jiném cizím jazyce).

Každý z dvojice hráčů má před sebou čtvercový plán lesa s obrázky stromů a lesních zvířat. Mají je však rozmístěné každý jinak. Úkolem hráče je odhalit, kde se právě skrývají lesní zvířata u protihráče. Hráč A si zvolí políčko, například B-3 a žák B odpoví, co na políčku má, tj. „forest", pokud tam má strom, „meadow", pokud je tam louka, anebo jméno zvířete, pokud je tam jedno z lesních zvířat apod. Hráč A si odpověď zapíše do prázdného hracího pole, které obdržel od učitele. Pokud bylo odpovědí jméno jednoho z hledaných zvířat, pokračuje žák A v hledání. Pokud byla odpověď „forest" anebo „meadow", pokračuje ve hře žák B. Hra končí, jakmile jeden z hráčů najde všechna hledaná zvířata.

Poté, co všichni žáci dohráli, zkontrolujeme společně s nimi, kde byla ukryta zvířata u hráče A a kde u hráče B. Můžeme hrací pole promítnout přes dataprojektor, jejich elektronickou podobu najdete na CD.

Pokud si žáci nejsou jisti anglickými překlady lesních zvířat, můžeme do každé dvojice dát nápovědu se slovíčky nebo ji nechat promítnutou na plátně během hry. Její elektronická podoba je také uložena na CD, viz příloha č. 5.

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které s žáky probíráme téma Les nebo Lesní zvířata a podobně. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání lesních zvířat a současně si opakují anglickou slovní zásobu na toto téma.

Obměna - můžeme využít slovní zásobu kteréhokoli cizího jazyka, který se ve škole vyučuje, nebo který žáci ovládají.

Pokud hra měla úspěch, můžeme žákům zadat za domácí úkol, aby si připravili hrací plán s vlastním rozmístněním jiných lesních zvířat a jeden prázdný hrací plán. V jedné z dalších hodin si pak hru mohou opět zahrát, tentokrát hledají jiná zvířata.

Přílohy

Příloha č. 1: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka A
Příloha č. 2: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka A
Příloha č. 3: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka B
Příloha č. 4: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka B
Příloha č. 5: Nápověda, obrázky s anglickými názvy

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 23287krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Zvířata v lese. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/3233/ZVIRATA-V-LESE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.