Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zvířátka – prostorová tvorba z přírodních materiálů a sádrových obvazů

Ikona zkusenost
Autor: Veronika Hrušková
Anotace: Cílem článku je přiblížit učitelům výtvarné výchovy a dalším pedagogům možnost využití přírodních materiálů prostřednictvím techniky sádrových obvazů při prostorové tvorbě, která rozvíjí dětskou obrazotvornost. Dále bych ráda představila možnost dalšího využití dětských artefaktů při výtvarných akcích, jako je např. dramatizace.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » pracuje podle slovního návodu a předlohy
  2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 2. období » vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: přírodní materiál – klacíky, větvičky listnatých i jehličnatých stromů, šišky aj., sádrové obvazy nebo obvazový materiál a sádra (modelářská), nůžky, nádoba na vodu, provázek, igelit nebo noviny na přikrytí lavic
Klíčová slova: , přírodní materiál, sádrové obvazy, obrazotvornost, výtvarné akce, prostorová tvorba

Cíl výuky:

Žák se zamýšlí nad specifickými znaky zvířat a jejich významem pro život v přírodě. Využívá přírodního materiálu při konstruování, vyjadřuje svou fantazii, představy a osobní zkušenosti. Získává praktické zkušenosti při práci se sádrovými obvazy. Individuálně řeší svůj úkol. Vytváří si pozitivní vztah k přírodě a ke všem živým organismům. Prezentuje své výtvarné dílo. Projevuje vlastní fantazii a kooperuje při výtvarné akci.

 

pavouk
1. pavouk
Autor díla: Veronika Hrušková

Dříve, než začneme pracovat se sádrovým obvazem, musíme mít již připravený přírodní materiál a z něj předběžně zkonstruovaný vlastní výtvor, tzn. sestavení větviček a klacíků, z nichž vytvoříme prostorový objekt, v našem případě zvířátko. Při této předběžné konstrukci si můžeme dopomoci provázkem, kterým svážeme jednotlivé části k sobě. Zakoupený sádrový obvaz nastříháme na různě dlouhé díly dle vlastní potřeby, následně je namočíme do vody, kterou máme připravenou v nádobě. Tímto je sádrový obvaz připraven k použití a rovnou jím spojujeme přírodní materiál. Spoj je nutné ještě rukama uhladit pro lepší zpevnění.

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ

Časová dotace: 4–6 hodin

Zadání: Každý účastník zkonstruuje zvířátko dle vlastního výběru a představy.

Uskutečnění metody ve vztahu k cíli:

1. Motivace:

Pro motivaci žáků na výše uvedené téma zvolíme povídku z knihy Modré jezírko, autorem této publikace je Jan Suchl. Název kapitoly: Posměváčkův konec. Povídku nepřečteme celou, pouze úvod a zápletku, rozuzlení zápletky úmyslně nedočteme a nabádáme žáky, aby domysleli, jak asi příběh dopadl. Dále se žáků dotazujeme na pohádky, ve kterých jsou zvířátka hlavními hrdiny. Následně žákům prozradíme, že si tato zvířátka vyrobíme, a poté si s výrobky zahrajeme divadlo.

2. Vycházka do přírody:

Vycházka je zaměřena na sběr přírodního materiálu. Hlavním úkolem vycházky je objevit takový přírodní materiál, který připomíná specifický znak daného zvířátka. Při vycházce je nutné žáky upozornit, že přírodniny pouze sbíráme, nikoliv trháme a lámeme, protože je nutné přírodu chránit.

3. Prostorová tvorba:

Nejprve žákům vysvětlíme, jak se sádrovým obvazem pracovat. Pak zakryjeme lavice ubrusy. Žáci si připraví nasbíraný přírodní materiál, sádrové obvazy a nádobu na vodu. Všichni již mají představu o svém výtvoru. Následuje přizpůsobení materiálu, tzn. olamování, zkracování a předběžné sestavování jednotlivých dílů. Poté žáci vytvářejí prostorový objekt tak, že namočí nastříhaný sádrový obvaz do vody, kterou mají připravenou v nádobě, a svazují jednotlivé části k sobě. Tím vytvoří pevné spoje. Je nutné nechat sádrový spoj ztvrdnout, v této době máme prostor na úklid. Po vytvrdnutí spoje ještě namočeným hadříkem očistíme případné skvrny na výtvoru.

4. Hodnocení prostorové tvorby:

Společné hodnocení dětské tvorby probíhá tak, že každý žák vystoupí před tabuli, kde je již připravena lavice, kam si svůj výtvor položí. Nejprve nám prozradí, jaké zvířátko ztvárnil, a poté ukazuje jednotlivé části výtvoru a vysvětluje, co představují. Následně se dotazujeme, např.: kde živočich žije, čím se živí, co se dotazovanému na zvířeti líbí nebo nelíbí, jaký k němu má vztah – zda ho má rád nebo jestli se ho bojí atd. Nakonec se zeptáme, co by nám zvířátko chtělo vzkázat. Hodnocení je velmi pozitivní a žáci vyjadřují svou radost a zájem o tuto netradiční prostorovou tvorbu.

5. Výtvarná akce:

Jak výše uvádím, výtvarná akce je spojení výtvarného projevu s projevem dramatickým. Proto zde volím pro žáky motivační povídku, aby se s vlastními výrobky mohli dramaticky vyjádřit. Výše uvedenou povídku si žáci se svými zvířátky zahrají. Pro velké nadšení žáků hrajeme i jiné smyšlené příběhy.

Reflexe:

Tato netradiční prostorová tvorba žáky velmi zaujala, snažili se velmi aktivně a s nadšením vytvářet svůj prostorový objekt podle vlastní fantazie. Každý z účastníků prezentoval své dílo před tabulí naprosto bez ostychu. Výtvarná akce dopadla také výborně, žáci měli možnost se spontánně vyjádřit. Společně jsme vytvořili tvůrčí atmosféru spojenou s překvapením. Účinně se mi povedlo motivovat žáky nejen pro vlastní tvorbu, ale také pro výtvarnou akci.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc1181 kBZvířátka – dětské výtvory
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 06. 2012
Zobrazeno: 10577krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRUŠKOVÁ, Veronika. Zvířátka – prostorová tvorba z přírodních materiálů a sádrových obvazů. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2012, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/15721/ZVIRATKA---PROSTOROVA-TVORBA-Z-PRIRODNICH-MATERIALU-A-SADROVYCH-OBVAZU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 06. 2012 09:20
Článek nabízí možné zařazení práce s přírodninami nejen do hodin výtvarné výchovy. Další práce s výrobkem (prezentace, vymýšlení příběhů a vlastností nebo dramatická hra s výtvorem) může obohatit hodiny dramatické výchovy, českého jazyka nebo prvouky. Přírodniny jsou navíc velmi dobře dostupnou a levnou pomůckou, proto má jistě tento článek své místo mezi praktickou inspirací.
1.Autor: Mgr. Oxana AntošováVloženo: 11. 06. 2012 11:50

Zajímavý příspěvek, který se zaměřuje na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáka prostřednictvím výtvarného umění. Tuto činnost lze realizovat v rámci výchovně vzdělávací činnosti ve volném čase např. v družině nebo na táboře.  

2.Autor: Natálie BothwellVloženo: 30. 01. 2019 15:24

Při zpracování tohoto úkolu mají žáci možnost využití své fantazie na maximum, mají prostor svou práci verbálně zhodnotit, prezentovat a objájit. Celý projekt má přesah do jiných předmětů, jako je například prvouka, český Jazyk nebo dramatická výchova. Žáci využívají přírodních materiálů a učí se věcem které našli na procházce dát nový tvar a význam. Tuto zkušenost mohou žáci uplatnit v mnoha různých oblastech. 

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.