Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Geometrie v prostoru

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs
Anotace: Geometrické představy. Dítě určuje a rozeznává polohové vztahy v rovině a v prostoru, rozlišuje tvary těles.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: rovina, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, geometrické představy, vztahy v rovině, tvar tělesa, manipulativní činnosti

Divadélko

Pomůcky

Krabice s víkem, která umožní stavět scénu pomocí připravených objektů (např. medvěd, strom, hříbek). Objekty jsou připevněny na špejli. Ve víku krabice, do níž je možno objekty uložit, jsou připraveny otvory pro zasunutí špejlí. Pro přípravu objektů (některé části mohou děti samy připravit v rámci pracovní výchovy) využíváme jednoduchých geometrických tvarů.

Medvěd je složen z hnědých a bílých kruhů, strom tvoří tři kruhy vždy zčásti přeložené, houby jsou vytvořeny z kruhu přeloženého na polovinu apod.

Aktivity

Učitel popisuje situaci a děti podle pokynů staví scénu (např. uprostřed stojí medvěd, za medvědem je velký strom, vlevo od něho druhý, před medvědem vyrostl hříbek). Následně mohou děti vymýšlet další úpravy scény. Samy říkají pokyny, kam umístit další objekt. Na závěr podle sestavené scény vyprávějí děj vlastního příběhu. Obsah krabice obměňujeme nebo doplňujeme.

Shodná tělesa

Pomůcky

Sadu tvoří tělesa (krychle, kvádr, válec, trojboký hranol apod.), která jsou zastoupena v různém počtu (např. dva válce, čtyři krychle), všechny však mají stejnou barvu. Lze využít stavebnici Architecto, která obsahuje 18 dílů, mezi nimiž najdeme i tělesa, která nepatří mezi tzv. základní.

Aktivity

Dítě hledá shodná tělesa. Z těles, která jsou shodná, tvoří skupinky. Při třídění využívá zrak i hmat. Nezasahujeme, necháme dítě v klidu pracovat. Dítě samo kontroluje svou práci zrakem. Tělesa, která nejsou zařazena do správné skupinky, by mělo přemístit na odpovídající místo. Nevyžadujeme slovní komentář (některé děti to ruší při koncentraci) ani přesné pojmenování těles. Poznámka: důležité je třídit tělesa, která mají jednotnou barvu. Barva tak nemůže být nápovědou.

Hrníček

Pomůcky

Předměty z běžného života (např. hrníček, talířek, sítko, lžička, cukr, koruna), s nimiž může dítě bez problémů manipulovat.

Aktivity

Dítě podle pokynů manipuluje s předměty, např.: „Pod talířek dej korunu.“ „Do hrníčku dej lžičku.“ „Mezi talířek a hrníček dej cukr.“ „Vlevo od talířku polož sítko.“ „Ouško hrníčku otoč dopředu.“ Tak lze u dítěte rozvíjet vnímání polohových vztahů. Předměty obměňujeme, využíváme také drobné hračky. Posléze dítě samo dává pokyny ostatním dětem.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 03. 2014
Zobrazeno: 15442krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs. MŠ - Geometrie v prostoru. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2014, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLE/18453/MS---GEOMETRIE-V-PROSTORU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.