Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Zvyšuje káva cholesterol?

Ikona prakticky

Zvyšuje káva cholesterol?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jitka Kloučková
Anotace: Zvyšuje káva cholesterol? Takové je téma laboratorní práce, věnované kávě a zajímavým látkám v ní obsažené. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část a doplněna pracovním listem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Výchova ke zdraví
  3. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, zdroje informací (literatura, internet), kádinky, kahan, porcelánová síťka, trojnožka (stojan, kruh), hodinové sklo (Petriho miska), mikroskop, mletá a rozpustná káva, led, vata, roztok chloridu železitého, skleněné tyčinky, lžička, podložní sklíčka, kapátko
Klíčová slova: kooperace, laboratorní práce, aktivizující metody, kofein, káva, cholesterol

Aktivizační metody a formy práce se stávají významným prvkem reformy vzdělávání, zkvalitňují a zefektivňují výchovně-vzdělávací proces. Ve výuce chemie jsou využívány především laboratorní činnosti, které svým aktivizujícím a badatelským charakterem výuky umožňují hlouběji porozumět učivu. Předložený příspěvek je věnován laboratorní práci na téma káva s využitím autodidaktické pomůcky - laboratorního listu.

Při laboratorní práci je důraz kladen nejen na integraci ve vlastní vzdělávací oblasti Člověk a příroda (geografie, biologie), ale také na širší propojení s obory dalších vzdělávacích oblastí např. Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura).

Obliba kávy ve společnosti neustále stoupá. Kromě kofeinu se v kávových zrnech vyskytují i další zajímavé látky, které ovlivňují lidské zdraví. Je tedy potřeba kávě věnovat náležitou pozornost. Pro motivaci a zájem žáků je tato tématika velmi vhodná, neboť se váže ke každodennímu životu. V průběhu praktik ji žáci zkoumají, je z různých úhlů pohledu, při nichž musí využívat svých znalostí a dovedností z různých oborů.

Laboratorní práce je určena převážně žákům třetích ročníků čtyřletých gymnázií a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií, popř. žákům navštěvujícím chemické semináře, kteří již získali vědomosti z organické chemie. Předpokládaná doba trvání je 2 vyučovací hodiny. Učitel má k dispozici pracovní list, který obsahuje teoretické i praktické úlohy.

Metodická doporučení

Tematické zaměření: alkaloidy, káva, drogy, sublimace.
Časová dotace:
2 laboratorní vyučovací hodiny nebo 1 laboratorní vyučovací hodina + 1 hodina domácí přípravy.
Doporučená organizace práce:
Vhodné pro polovinu třídy jako laboratorní práce. Kooperace (2-3 žáci), individuální práce.
Pomůcky a chemikálie:
kádinky, kahan, síťka, trojnožka (stojan, kruh), hodinové sklo (Petriho miska), mikroskop, mletá a rozpustná káva, led, vata, roztok chloridu železitého, skleněné tyčinky, lžička, podložní sklíčka, kapátko.
Pracovní list:
Pracovní list Zvyšuje káva cholesterol? lze využít pro zpestření vyučovací hodiny i praktického cvičení. Je vhodnou pomůckou vedoucí žáky k samostatnému bádání, diskusím a vzdělávání zábavně naučnou formou. Hodí se jako motivace běžného vyučování i zájmových kroužků.

Učitel si může jednotlivé úkoly vybrat dle svých potřeb a upravit je tak, aby co nejlépe vyhovovaly jemu i individuálním potřebám žáků. K pracovnímu listu je připraveno i autorské řešení. Pracovní list by měl žák obdržet alespoň týden před konáním laboratorní práce, aby měl dostatek času se seznámit s jeho obsahem. Prostuduje si postup práce a jednotlivé úkoly. Případné nejasnosti konzultuje s učitelem či ostatními žáky.

Laboratorní práce, a tedy i pracovní list, jsou koncipovány do tří částí:

První část je věnována především motivaci žáků. Učitel by měl žáky seznámit s pracovním listem a organizací laboratorní práce. Na tomto místě je žáky vhodné rozdělit buď do menších skupinek (2-3 žáci) nebo je nechat pracovat individuálně. To samozřejmě záleží na možnostech školy a dané učebny. Žáci mají za úkol přečíst článek na začátku pracovního listu, v němž se dozvědí zajímavé skutečnosti o kávě. Získaných informací by měli využít v další části cvičení.

Druhá část laboratorní práce je spíše teoretická. Žáci by se měli věnovat řešení teoretických úkolů, při nichž využijí informací z úvodního článku a vědomosti z různých předmětů. Lze ji zadat žákům i jako samostatnou domácí práci.

Třetí část je věnována chemickým pokusům. Návody k nim učitel najde přímo v pracovním listu (autorské řešení). Žáci by měli pracovat samostatně dle návodu v pracovním listu. Učitel se stává koordinátorem cvičení. Dohlíží na práci žáků, kontroluje sestrojené aparatury či radí při případných chybách.

Doporučení při hodnocení laboratorní práce

Vzhledem k tomu, že žáci mohou řešit laboratorní práci individuálně nebo ve skupině, má učitel mnoho možností jak jejich činnost ohodnotit. Měl by posuzovat nejen správnost odpovědí v pracovním listě, ale také činnost a kooperaci jeho žáků. Může si například vytvořit vlastní bodovací systém a hodnotit žáky body. Body mohou získat za správné vyplnění pracovního listu, za aktivní přístup při laboratorní práci, za činnost ve skupině apod.

Přílohy

Pracovní list č. 1
Pracovní list č. 2

Citace a použitá literatura:
[1] - GANAJOVÁ, M. Chemické experimenty s vybranými produktami z obchodu. Košice : Vydavateľstvo UPJŠ v Košiciach, 2005. 104 s. ISBN 80-7097-611X. 
[2] - SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy pro základní a střední školu. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-71-0. 
[3] - PAZDERA, J. Jak káva zvyšuje cholesterol?. [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2738].  
[4] - HONZÁK, R.; FISHER, J. Jak zvyšuje pití kávy riziko infarktu?. [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1951].  
[5] - PATOČKA, J. Káva očima toxikologa. [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [http://toxicology.emtrading.cz/modules.php? name=...].  
[6] - Producenti kávy . [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [http://www.svetkavy.cz/info_oblasti_pestovani.php].  
[7] - Vzorec kofeinu. [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65...].  
[8] - Mapa světa. [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: [www.mpartners.szm.sk/...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf216 kBPracovní list č. 1
Odstranitpdf252 kBPracovní list č. 2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 04. 2009
Zobrazeno: 11121krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLOUČKOVÁ, Jitka. Zvyšuje káva cholesterol?. Metodický portál: Články [online]. 01. 04. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/3063/ZVYSUJE-KAVA-CHOLESTEROL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.