Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Začínáme se školním parlamentem V.

Ikona prakticky

Začínáme se školním parlamentem V.

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Kamila Petrovská
Anotace: Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 3. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky
Klíčová slova: demokracie, výchova demokratického občana, školní parlament, žákovská samospráva, žákovské rady
Parlament o sobě dává vědět

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod. Pro snížení těchto rizik je potřeba dbát především na následující věci:

Každý ve škole má dostatek informací o fungování parlamentu, obsahu jeho zasedání, o konkrétních výstupech. K tomu mohou sloužit různé nástroje - nástěnka, rozhlas, časopis, tiskové konference, webové stránky apod.

Žáci vědí, že jejich práce v parlamentu je brána se vší vážností a výsledky jejich práce se setkávají s úspěchem. Stejně tak by zástupci měli vědět, že pokud si vymyslí dobrý projekt, mohou vždy počítat s podporou učitelů, a že jejich práce bude oceněna. Zpětná vazba jak od žáků, tak od učitelů a vedení školy je velmi důležitá. K podpoře důležitosti parlamentu můžeme využít některé z následujících možností:

 • uspořádat „oficiální raut" pro členy parlamentu u příležitosti jejich zvolení
 • vyvěsit fotografie zástupců parlamentu na nástěnce
 • připravit zážitkové výjezdové zasedání parlamentu
 • uspořádat exkurzi do jiné školy s fungujícím parlamentem a vyměnit si s jeho členy zkušenosti
 • zveřejnit rozhovory se členy parlamentu ve školním časopisu
 • dát jim další prestižní funkce (např. předseda parlamentu zahajuje Vánoční besídku apod.)

Setkání parlamentu jsou pravidelně obohacována o různé hry, zábavné aktivity, společné zážitky či výjezdová zasedání, která podporují motivaci k parlamentní práci a radost ze společně stráveného času.

Aktivity vhodné pro podporu této fáze

Proč, proč, proč - žáci pojmenují problémy, se kterými se ve škole a při práci parlamentu potýkají a hledají možná řešení. Aktivitu je možné v této fázi použít např. při hledání odpovědí na otázku: Proč někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci parlamentu?

Lovci názorů - žáci zjišťují názory ostatních na dané otázky, popíší jaký je jejich vlastní názor, diskutují s ostatními a hledají konsensus.

Papírový kolotoč - Aktivita vhodná k vyjádření názorů na dané téma, k rozpoutání diskuse, k hledání řešení.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 4
Začínáme se školním parlamentem 6

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf126 kBVhodné aktivity
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 01. 2009
Zobrazeno: 7986krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PETROVSKÁ, Kamila. Začínáme se školním parlamentem V.. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/2944/ZACINAME-SE-SKOLNIM-PARLAMENTEM-V.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.