Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k učení > Grafy funkcí v Excelu

Ikona prakticky

Grafy funkcí v Excelu

Ikona prikladIkona hodina
Autor: Petr Švarc
Anotace: Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnáziu
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Závislosti a funkční vztahy » aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Mediální produkty a jejich významy
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: PC s programem Excel
Klíčová slova: matematika, grafy, Informatika, Excel, ICT, funkce, závislosti

Excel je velmi výkonné prostředí pro tvorbu rozmanitých matematických aplikací. Po zpracování témat z analytické geometrie jsem se rozhodl využít Excel k řešení problematiky teorie grafů funkcí, které se ve středoškolské matematice vyskytují. Vzniklo 15 aplikací se 67 listy, které obsahují nejrůznější varianty úloh na téma funkce a jejich zobrazení.

Aplikace v Excelu lze užít trojím způsobem:

 1. výklad a demonstrace vlastností funkcí s využitím dataprojektoru,
 2. samostatné procvičování vlastností funkcí na PC s využitím pracovních listů,
 3. příprava učitele.

Nic také nebrání tomu, aby tyto aplikace používali žáci na svých domácích počítačích k vlastnímu samostudiu.

S použitím aplikací v Excelu mám velmi pozitivní zkušenosti. Studium teorie grafů je pro žáky poutavější, po určité době snáze dokáží postihnout společné aspekty rozdílných funkcí a dospět k určité míře nadhledu, který je pro další rozvoj chápání matematiky velmi významný.

Třídy byly pro práci v počítačové učebně rozděleny do dvou skupin. Žáci postupovali při zkoumání vlastností dané funkce podle instrukcí uvedených v pracovním listě. Vyučovací hodina začala instruktáží, tj. rozborem cílů a úkolů, a končila vyslovením závěrů, ke kterým žáci dospěli. Hlavní část hodiny spočívala v samostatném plnění úkolů z pracovního listu a v ověřování úvah a výpočtů na monitorech. To učiteli umožňovalo průběžnou kontrolu plnění úkolů a individuální práci se žáky, kteří si s úkolem nedokázali sami poradit. Pracovní listy považuji jen za možnou variantu užití aplikací a jsou pouhým vzorem. Mohou sloužit jako ukázka, či zdroj inspirace (každý z mých kolegů používal vlastní způsob přípravy pracovních listů). Všechny aplikace, včetně pracovních listů, jsou k dispozici a lze je stáhnout ze stránek www.svapet.wz.cz/vyuka.htm.

Pracovní prostředí

Aplikace obsahuje témata v souladu s učebnicí matematiky pro gymnázia:

 • lineární funkce,
 • kvadratická funkce,
 • lineární lomená funkce,
 • nepřímá úměrnost,
 • mocninná funkce,
 • exponenciální funkce,
 • logaritmická funkce.

Pro navigaci mezi jednotlivými funkcemi jsem použil snímek v PowerPointu. Zde pomocí tlačítek otevíráme sešity s jednotlivými typy funkcí (to lze také provádět přímo z adresáře).

V prostředí Excelu je pak funkce prezentována grafem a předpisem funkce, do které hodnoty koeficientů vpisujeme přímo. Ukázka je z listu Lineární funkce s absolutní hodnotou.

Sešit Lineární funkce obsahuje, kromě uvedeného příkladu, také graf lineární funkce a procvičování k ní funkce inverzní a její výpočet.

Sešit Kvadratická funkce obsahuje grafy z obecného i vrcholového tvaru, na kterých lze demonstrovat význam koeficientů pro tvar a polohu paraboly, dále list určený k ověření správnosti převodu obecného tvaru předpisu kvadratické funkce na tvar vrcholový a rovněž grafické řešení soustav kvadratických rovnic. Pro ověření správnosti výpočtu druhého tvaru předpisu funkce byla použita metoda srovnávání. Jsou-li oba předpisy funkce ekvivalentní, budou se grafy shodovat, paraboly splynou (viz obrázek).

Sešit Lineární lomená funkce je velmi vhodný pro výklad a procvičení významu koeficientů v předpisu funkce, určení středu grafu a polohy asymptot, procvičení středového tvaru předpisu této funkce.

Sešity mocninná funkce, exponenciální funkce a funkce logaritmická jsou vhodné pro demonstraci vlastností těchto funkcí a rovněž k jejich procvičení.

Závěr

Vzpomeneme-li na dobu, kdy výpočetní technika byla sálovou záležitostí výpočetních středisek a k urychlení práce sloužily první kapesní kalkulátory a později osmibitové počítače, vybaví se v této souvislosti také náročnost výuky teorie grafů. Každý jev byl "ručně" ověřován a během jedné vyučovací hodiny bylo možné sestrojit dva nebo tři grafy. Navíc ruční práce díky své časové náročnosti neumožňovala příliš se soustředit na vztahy a závislosti. Dnes je situace jiná, neboť, zejména v matematice, počítače umožňují oprostit se od pouhé rutiny a soustředit se na vztahy, obecné vlastnosti a výpočty si zobrazovat graficky.

Samozřejmě, můžeme také používat jiná grafická prostředí, kterých je k dispozici velké množství, např. Derive6. Ale to je věcí každého z nás. Já preferuji takové prostředí, které je zcela běžné na všech počítačích, tedy i školních, kde si mohu aplikace "ušít na míru" tak, aby byly vždy pohotově k dispozici, a které si další uživatelé mohou snadno upravit, aniž by se zdržovali "ponořováním se" do problematiky ovládání náročných grafických nástrojů.

Možná si kladete otázku, proč mezi aplikacemi neuvádím i funkce goniometrické. Ty jsou také na zmiňovaném webu k dispozici, budou však předmětem dalšího článku. Z oněch šedesáti sedmi listů je totiž plných čtyřicet věnováno právě jim.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 10. 2007
Zobrazeno: 36642krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠVARC, Petr. Grafy funkcí v Excelu. Metodický portál: Články [online]. 12. 10. 2007, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GK/1646/GRAFY-FUNKCI-V-EXCELU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.