Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > Reflexy a pozornost

Ikona prakticky

Reflexy a pozornost

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Blanka Starcová
Anotace: Máte postřeh, nebo si sedíte na vedení? Tento příspěvek obsahuje několik praktických námětů, jak si ověřit svojí pozornost a reflexy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Biologie člověka » využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pravítko, papír, tužka, kladívko nebo podobný předmět (interaktivní tabule, datový projektor, plátno)
Klíčová slova: Člověk a příroda, Biologie, Přírodověda, reflex, pozornost

Každý den jsou naše reflexy a pozornost zkoušeny celou řadou faktorů. Musíme být stále ve střehu, a přesto nám řada podnětů uniká. Každý z nás je jinak citlivý vůči různým vlivům. Stačí se jen rozhlédnout po třídě při vyučovací hodině. Toho, čeho si všimnu já, si nemusí všimnout můj kolega. Zatímco reflex je definován jako základní funkční prvek nervové soustavy, naše pozornost má sama o sobě prázdný obsah a je spojena se všemi psychickými procesy (např. s vnímáním, emocemi, myšlením).

Tento příspěvek by měl posloužit jako námět pro laboratorní cvičení z biologie člověka. Řada aktivit je realizovaná sebepozorováním, což naplňuje tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti a Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Některé praktické pokusy mohou být díky své časové nenáročnosti použity i v běžných hodinách biologie.

Cílem tohoto bloku je seznámit žáky prostřednictvím jednoduchých pokusů se základními reflexy a druhy pozornosti.

Průběh hodiny

Úvodní část (15 minut)

Na začátku hodiny bychom měli žáky seznámit s tématem hodiny a jejím dalším průběhem. Pokud si je chceme v závěru hodiny „otestovat", je vhodné je upozornit, aby se snažili dávat co největší pozor.

Dále by mělo následovat opakování, upřesňování a vysvětlování pojmů, které souvisí s daným tématem, např.:

Motivační část (15 minut, dle podmínek)

Po úvodní frontálním způsobu výuky můžeme zvolit motivační aktivitu. Zde je nutné pracovat s interaktivní tabulí (typy na odkazy: kaficko.wz.cz/test.htm, www.i-psychologia.sk/pozornost3.php) nebo mít v učebně alespoň dataprojektor a promítací plátno (typ na odkaz: www.stream.cz/video/64483-test-pozornosti).

Praktická část (40 minut)

Žákům rozdáme do dvojice pracovní listy (viz Příloha 2). Některé úkoly řeší samostatně a jiné ve dvojici. V úkolu č. 1 se vyskytuje v zadání znak ?, který představuje písmeno F. Teprve až začnou žáci pracovat na tomto úkolu, řekneme jim, jaké písmeno mají hledat.

Při řešení tohoto úkolu můžeme použít i přílohu s názvem Prezentace F, ve které je nastaveno načasování textu na 6 sekund (je potřeba spustit přímo prezentaci).

V přiloženém pracovním listě jsou dopsané kurzívou závěry, které v reálu zpracovávají žáci samostatně. Pro praktický úkol č. 6 můžeme použít Přílohu 3 a pro úkol č. 7 Přílohu 4 a Přílohu 5 nebo přílohu Prezentace Obrázků, která obsahuje patřičné načasování prvního obrázku (opět je nutné spustit přímo prezentaci).

Závěrečná část (15 minut)

Konec hodiny věnujeme společnému procházení jednotlivých úkolů a zamýšlení se nad možnými správnými závěry. Žáci také mohou diskutovat např. o udržení pozornosti za různých podmínek (hluk, ostré světlo, teplo, únava...), o faktorech ovlivňujících délku reflexní doby atd. Na úplný závěr hodiny pak můžeme dát žákům malý „test" na ověření jejich pozornosti (cca 10 otázek). Test sestavíme podle toho, co měli možnost vidět nebo zaslechnout při hodině. Závěrečný test nám pomůže uvědomit si, co všechno jde mimo nás a uniká naší pozornosti. Žáci jej zaručeně uvítají!

Zde uvádím krátký příklad závěrečného testu:

 1. Na začátku hodiny vstoupila do třídy žákyně s třídní knihou. Jaké měla vlasy?
  • hnědé, spletené do copu
  • černé, svázané do culíku
  • černé, rozpuštěné
 2. V prvním praktickém úkolu jsme počítali, kolikrát se vyskytuje v anglickém textu určité písmeno. Jaké?
  • E
  • F
  • A
 3. Na pracovním listě je obrázek dlaně člověka. Jaké?
  • pravé
  • levé

  • Obr
   1. Obr
   Obr
   2. Obr - řešení

   Obr
   3. Obr
   Obr
   4. Obr

internetové odkazy:

www.zsf.jcu.cz/
tralalatralali.blog.cz/0707/kolikrat-vidite-f
kaficko.wz.cz/test.htm
www.i-psychologia.sk/pozornost3.php
www.stream.cz/video/64483-test-pozornosti
office.microsoft.com/cs-cz/clipart/default.aspx

Citace a použitá literatura:
[1] - BAER, H. , W. Biologické pokusy ve škole. Praha : SPN, 1968.  
[2] - NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Praha : Fortuna, 2002.  
[3] - VYSKOČIL, F. Co je malé, to je hezké (a důležité!). Vesmír 83. 9. vydání. 2004.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf53 kBPříloha 2
Odstranitpdf40 kBPříloha 3
Odstranitppt58 kBPrezentace F
Odstranitppt208 kBPrezentace Obrázků
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 17. 12. 2008
Zobrazeno: 10129krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STARCOVÁ, . Reflexy a pozornost. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2008, [cit. 2020-01-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Biologie/2808/REFLEXY-A-POZORNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.