Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Tematicky, nebo projektově

Tematicky, nebo projektově

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Kašová
Jaký rozdíl je mezi projektovou a tematickou výukou?
V čem je jejich hlavní přínos?
Je možné obě metody kombinovat?

 

Tematická výuka

Prostřednictvím zvoleného tématu probíhá tematická výuka napříč vzdělávacími předměty (obory). Prakticky to znamená, že buď vybrané téma zařadíme do výuky různých předmětů a pak nemusíme dělat žádné úpravy běžného rozvrhu, nebo propojíme výuku několika předmětů do souvislého tematického bloku. Organizačně je tedy tematická výuka méně náročná než projektová.

Na rozdíl od projektové výuky může být téma mnohem obsáhlejší (například les, oceány, jaro, renesance). Základní téma je členěné na více podtémat, kterým se žáci v libovolném pořadí postupně věnují. Například v tématu „Přírodní katastrofy“ mapují průběh, dopad a možná opatření týkající se extrémních projevů vody, větru, ohně a pohybu zemské kůry. Počet podtémat, míra a rozsah souvislostí jsou limitovány pouze našimi organizačními podmínkami (časem, počtem integrovaných předmětů, možnou spoluprací vyučujících). Důležité je, že žáci mají možnost zkoumat téma v širších souvislostech, komplexně a z různých úhlů pohledu. Cílem je ale „pouze“ poznat, nikoli poznatky použít. Tím se tematická a projektová výuka od sebe výrazně odlišují a tím je dán i jejich různý průběh.

Projektová výuka

V projektové výuce jde o „žákovský podnik“, při kterém se děti učí systematicky řešit daný úkol (problém). Vytvoření smysluplného produktu je tím, co dává jejich práci na projektu význam. Poznatky, které přitom musí nasbírat, se týkají právě tohoto produktu. Jsou to poznatky, které jsou pro splnění úkolu (vytvoření produktu) logicky potřebné a nezbytné.

Zatímco u tematické výuky je řazení podtémat dáno rozvrhem a může být libovolné, u projektové výuky se jedná o logický, systematický sled činností. Projekt probíhá v delším souvislém časovém úseku (projektový den, projektový týden nebo v průběhu školního roku). Odlišení obou metod je dobře patrné z jejich grafického vyjádření.

 

 

 

 

Přínos tematické a projektové výuky


Tematická výuka nabízí žákům poznávání v širších souvislostech. Stává se tak pro ně srozumitelnější, příjemnější a efektivnější než tradiční způsoby výuky.

Projektová výuka propojuje vzdělávání s reálným životem. Říká dětem: „Vidíte, jak je důležité vědět! Ale mnohem důležitější je své vědění použít. Tak je možné svět i sebe měnit k lepšímu.“ 

Práce na projektu více respektuje individuální potřeby a možnosti žáků, nabízí jim příjemný prožitek z učení, pomáhá k budování odpovědnosti a samostatnosti, k pozitivnímu vývoji osobnosti. Dává možnost komplexního pohledu na svět. 

V praxi se dají obě tyto metody vhodně kombinovat. Velkému tématu, například „Význam lesa“, se věnujeme delší dobu se záměrem zjistit, porovnat a porozumět tomu, jak je les pro nás lidi potřebný a užitečný, ale také jak mu máme rozumět, abychom ho neničili. Na základě této zkušenosti děti přivedeme k rozhodnutí udělat něco konkrétního a užitečného, například vysadit nový strom. Pokud to nemá být jen dílčí pracovní úkon, ale plnohodnotný proces učení, je to téma na samostatný projekt. Ale může tomu být i opačně. Práce na projektu motivuje žáky k dlouhodobějšímu pátrání po dalších poznatcích a širších souvislostech v tématu.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek