Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Seznam podpůrných opatření k úpravám RVP...

Seznam podpůrných opatření k úpravám RVP ZV

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor MŠMT
MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.

Metodický portál NÚV www.rvp.cz;

NIDV – programová nabídka vzdělávání  http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/pn.ep/

Pro tvorbu zveřejnění elektronické podpory bude vytvořena forma tematických vstupů na Metodickém portálu a speciálních webinářů, a to od září 2013; řešiteli by měli být odborníci na danou problematiku s praktickou zkušeností a znalostí zákonného rámce.

Konzultační centra na NÚV a NIDV – poradní orgán pro pedagogy. V rámci této podpory je možné domluvit si konzultaci přímo ve škole.

Cizí jazyk a Další cizí jazyk

 • V roce 2013 proběhne v krajských městech sedm seminářů k úpravě RVP a tvorbě standardů, a to v průběhu května Plánované semináře proběhnou v těch krajských městech, kde se ještě semináře k tomuto tématu nekonaly a budou zaměřeny na změny ve vzdělávacích oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk také na tvorbu standardů. Pozvány tentokrát nebudou pouze ZŠ a učitelé AJ, FJ a NJ, ale semináře budou určeny i učitelům víceletých gymnázií a učitelům ostatních cizích jazyků.
 • MŠMT uspořádá informační setkání s učiteli ve spolupráci s jazykovými instituty – termín bude upřesněn na webových stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

http://www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu/evropske-jazykove portfolio?highlightWords=v%C3%BDuka+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_cs.htm

http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf

Matematika

 • Metodický portál www.rvp.vz, zejména články, digitální učební materiály (DUM), digifolio, audio video
 • Metodické a informační materiály z výzkumů TIMSS a PISA: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv, zejména uvolněné úlohy z obou výzkumů, doplněné o základní charakteristiky, o úspěšnost žáků, o způsob jejich vyhodnocování a o krátké komentáře.

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH/matem-a-prirod-ulohy-pro-1-stupen-publikace.pdf

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH/Matem-ulohy-pro-2-stupen-publikace.pdf

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/TIMSS/TIMSS-2007/Ulohy-z-matematiky-a-PV-4-roc-publikace.pdf

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/TIMSS/TIMSS-2007/Ulohy-z-mat-8-roc-publikace.pdf

Finanční gramotnost

 • Metodický portál www.rvp.cz, kde se nachází samostatné dogifolio s názvem Finanční gramotnost (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939). Zde jsou soustředěny všechny dostupné informace o možnostech podpory výuky finanční gramotnosti v základních školách. Jde především o základní dokumenty, nabídky vzdělávání učitelů, publikace, metodické materiály, učebnice, příručky, webové odkazy, zahraniční inspirace, výsledky průzkumů, soutěže pro školy.

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/14431/METODICKA-DOPORUCENI-PRO-VYUKU-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/

http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-obsah-a-priklady-z-praxe-skol

Dopravní výchova

 • Podklady pro výuku tohoto rozšířeného tématu jsou umístěny na portále Ministerstva dopravy ČR i na Metodickém portále www.rvp.cz.
 • Připravuje se celostátní konference - rozhraní února a března 2013 ve spolupráci s MD, termín bude upřesněn na webových stránkách MŠMT a NIDV.
 • V rámci DVPP budou učitelé a ředitelé škol proškoleni ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 DV, aby byli připraveni na platnost změn v RVP ZV – ve spolupráci MŠMT, NIDV, Ministerstva dopravy.

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/16447/PODKLADY-K-VYUCE-TEMAT-DOPRAVNI-VYCHOVY-V-ZAKLADNICH-SKOLACH.html/

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

 • Podklady pro výuku tohoto rozšířeného tématu jsou umístěny na portále Ministerstva vnitra ČR i na Metodickém portále www.rvp.cz.
 • Připravuje se celostátní konference – rozhraní února a března 2013 ve spolupráci s MV, termín bude upřesněn na webových stránkách MŠMT a NIDV.
 • V rámci DVPP budou učitelé a ředitelé škol proškoleni ve druhém pololetí školního roku 2012/2013, aby byli připraveni na platnost změn v RVP ZV – ve spolupráci MŠMT, NIDV, Ministerstva vnitra.

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16451/PODKLADY-K-VYUCE-TEMAT-OCHRANY-CLOVEKA-ZA-BEZNYCH-RIZIK-A-MIMORADNYCH-UDALOSTI-V-ZAKLADNICH-SKOLACH.html/

Korupce

 • Připravují se krajské semináře – první pololetí roku 2013 – termíny v jednotlivých krajích budou upřesněny na webových stránkách MŠMT a NIDV.
 • V rámci DVPP budou učitelé a ředitelé škol proškoleni ve druhém pololetí školního roku 2012/2013, aby byli připraveni na platnost změn v RVP ZV – ve spolupráci MŠMT, NIDV, Ministerstva vnitra a Úřadu vlády.

http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/protikorupcni-strategie/protikorupcni-strategie-90111/

Obrana vlasti

 • Připravují se krajské semináře – první pololetí roku 2013 – termíny v jednotlivých krajích budou upřesněny na webových stránkách MŠMT a NIDV
 • V rámci DVPP budou učitelé a ředitelé škol proškoleni ve druhém pololetí školního roku 2012/2013, aby byli připraveni na platnost změn v RVP ZV – ve spolupráci MŠMT, NIDV, Ministerstva obrany.

http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2011_2/2011_2_6a.html

Rodinná a sexuální výchova

 • Připravují se krajské semináře – první pololetí roku 2013 – termíny v jednotlivých krajích budou upřesněny na webových stránkách MŠMT a NIDV
 • V rámci DVPP budou učitelé a ředitelé škol proškoleni ve druhém pololetí školního roku 2012/2013, aby byli připraveni na platnost změn v RVP ZV – ve spolupráci MŠMT, NIDV, Ministerstva zdravotnictví.

http://www.msmt.cz/file/10974 - metodické doporučení


 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek