Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování ...

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování času

Ikona inspirace
Autor: Jana Vanhees
Anotace: Cílem příspěvku je přiblížit metody, aktivity a způsoby, kterými učitel zprostředkovává žákům s odlišným mateřským jazykem výrazy z tematického okruhu Určování času. Příspěvek přináší názvy měsíců a ročních období a výběr sloves z tohoto praktického okruhu; má umožnit žákům zvládnout a pochopit běžná označení činností spojených s ročním obdobím. Cílem článku je naučit žáky pojmenovat jednotlivé měsíce a jednotlivá roční období včetně činností s nimi souvisejících.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: roční období, čas, žák-cizinec, měsíce

Cíl výuky:

Tento článek si klade za cíl naučit žáky správně pojmenovat jednotlivé měsíce a roční období. Hlavním cílem je usnadnit žákovi orientaci v nejběžnějších situacích spojených s jednotlivými měsíci, užívat vhodné slovesné tvary pro popis činností odpovídajících jednotlivým ročním obdobím.

Dílčí cíle

  • na konci práce s kartou si žák osvojí slovníkovou podobu slova a tvary užívané nejčastěji (produktivní i receptivní forma);
  • žák dokáže vyjádřit jednotlivé činnosti a osvojí si správné tvary pro 1. os. č. j.  bruslím, lyžuji;
  • na konci práce celkem umí odpovídat na otázky: Co děláš na jaře? Co se děje v létě?

Příspěvek č. 20 je o tématu Určování času. Pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsou přiřazeny názvy dvanácti měsíců a čtyř ročních období. Pro tento tematický celek byla přiřazena tato slova:

1. LEDEN, ÚNOR

2. BŘEZEN, DUBEN

3. KVĚTEN, ČERVEN

4. ČERVENEC, SRPEN

5. ZÁŘÍ, ŘÍJEN

6. LISTOPAD, PROSINEC

7. JARO

8. LÉTO

9. PODZIM

10. ZIMA 

Pořadí slov odpovídá chronologii, avšak pro výuku je možné a praktické volit jejich nácvik podle aktuální potřeby, v pořadí, které si zvolíme sami, a to v jedné vyučovací hodině nebo v izolovaných výukových jednotkách. 

Návaznost na téma

Tento text  je propojen s tématem č. 11  Čas a č. 18 – Počasí. Je vhodné propojovat tato témata, slovní zásoba okruhů je spojená a umožní rozvíjet chápání souvislostí jak ve školním životě, tak mimo školu.

Cílová skupina: žáci-cizinci, pokročilí

Časový nárok: 225 minut, tj. asi 2025 minut na 1 pracovní list

Příprava

Před výukou je potřeba si  připravit prostředí pro výuku a vhodné pomůcky. Pracovní karta je dílčí součástí výuky. Vhodné je připravit si dostatek obrázků s nejrůznějšími činnostmi, sezonními sporty, názorné pomůcky z domácího i školního prostředí.

Metodika

Příloha příspěvku obsahuje deset pracovních karet s jednotlivými názvy měsíců a ročních období a jejich tvary. Karty jsou zaměřeny na časovou lokaci, na odpověď na otázku Kdy? a na tvary sloves pro 1. os. č. j.  Jde o tvary, které by měly být osvojeny a procvičovány přednostně, protože s jejich používáním se žáci setkávají nejčastěji. Osvojit si kompletní časování sloves není náplní ani cílem práce s kartami a ani to v této fázi vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem není žádoucí. Karty žáci používají jako slovník, proto je potřeba, aby si postupně doplňovali a spojovali informace ze souvisejících oblastí a upevňovali si tím získané jazykové znalosti.

V průběhu výuky se žák setká vždy nejprve se zvukovou podobou slova. Je na učiteli, který postup zvolí, je důležité dbát na správnou výslovnost, doplnit názornou ukázkou, gesty, pantomimou. Následují aktivity, které podpoří správné pochopení výrazu a spojení slyšeného a konkrétní činnosti, obrázku, věci. Při práci s kartami je velmi důležitá vizualizace  ve třídě připravíme velkou pracovní plochu, kam žáci v průběhu probírání tématu budou kreslit, psát či nalepovat vše, co s tématem souvisí. Práce s kartou, tedy její vyplňování, je vhodné zařadit spíše jako průběžnou či závěrečnou aktivitu, žáci využijí vlastnoručně vytvořenou názornou pomůcku.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 02. 2012
Zobrazeno: 8036krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VANHEES, Jana. Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování času. Metodický portál: Články [online]. 08. 02. 2012, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/14785/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-20---URCOVANI-CASU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 08. 02. 2012 10:14
Příspěvek je v návaznosti na předešlé články pro žáky-cizince. Jsou zde žákům přiblíženy jednotlivé aktivity ve všech měsících v roce a ročních obdobích.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.