Odborný článek

Projektová výuka

21. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Zormanová

Anotace

Příspěvek čtenáře informuje o projektové metodě a projektové výuce.

Projektové vyučování je výuka založená na projektové metodě (Kratochvílová, 2006). Projekt je chápan jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci, ...). Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému, ... Projekty často mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů.

Rysy, které má projekt mít, uvádí J. Coufalová (2006, s. 11):

 1. Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za svou činnost, ...) a zájmů dítěte.
 2. Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na prostředí školy.
 3. Projekt je interdisciplinární.
 4. Projekt je především podnikem žáka.
 5. Práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se účastníci projektu prezentují.
 6. Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině (ale může být i projekt individuální).
 7. Projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti.

Základní kroky projektu

 1. Stanovení záměru projektu, který je představován formulací cílů, stanovení výsledku činnosti;
 2. Plánování, tj. vytyčení základních otázek, tématu, typu činností;
 3. Provedení, samostatná realizace projektu;
 4. Zhodnocení práce na projektu, které by mělo probíhat jednak tak, že učitel a žáci ve vzájemném dialogu před třídou zhodnotí práci na projektu, tak i tak, že žáci se vzájemně hodnotí.

 Pozitivní vlivy projektové výuky

 • Dimenze žáka:
 1. Projektová výuka umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností;
 2. Žák získává silnou motivaci k učení;
 3. Žák přebírá zodpovědnost za výsledek práce;
 4. Rozvíjí se samostatnost žáka;
 5. Žák se učí pracovat s různými informačními zdroji;
 6. Žák se učí řešit problémy;
 7. Žák konstruuje své poznání (konstruktivismus);
 8. Žák využívá svých nabytých znalostí a dovedností, získává nové;
 9. Žák získává dovednost organizační, řídící, plánovací, hodnotící;
 10. Žák získává globální celkový pohled na řešený problém;
 11. Žák se učí spolupracovat;
 12. Žák rozvíjí své komunikativní schopnosti;
 13. Žák se učí vzájemnému respektu;
 14. Žák rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.
 • Dimenze učitele
 1. Učitel se učí se nové roli, roli poradce;
 2. Učitel se učí vnímat dítě jako celek. Dochází ke změně v jeho myšlení o žácích;
 3. Učitel rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií;
 4. Učitel užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení;
 5. Učitel rozšiřuje své dovednosti organizační.

Negativa, obtíže projektové metody

 • Dimenze žáka
 1. Časová náročnost na řešení projektu;
 2. Žák není mnohdy vybaven potřebnými kompetencemi.
 • Dimenze učitele
 1. Časová náročnost na přípravu projektu;
 2. Náročnost na hodnocení.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí vymezených v RVP, neboť při výuce pomocí této metody dochází k osvojení a upevnění nových vědomostí i dovedností a rozvoji formativních stránek osobnosti (odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spolupráce, komunikační schopnosti, sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvořivost). Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat do výuky.

Na druhou stranu výuka pomocí projektové metody má i svá negativa. Výuce pomocí projektové výuky je již tradičně vytýkáno, že učení není možné budovat jen na základně omezených zkušeností žáků nebo stavět projekty do opozice proti pravidelnému systematickému vyučování. Proto pro praxi doporučujeme nasazovat projektovou výuku jako doplněk tradiční výuky.

V dnešní škole je výuka pomocí projektů velmi populární.

Vhodná témata pro projektovou výuku

Mezi často řešená témata projektů patří zdravá životospráva a zdravý životní styl (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/12779/vedeni-zaku-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu-pomoci-projektove-metody.html/).

Známým projektem pojednávajícím také o jedné oblasti zdravého životního stylu je projekt určený žákům druhého stupně ZŠ Moderní je nekouřit (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2966/smoke-aneb-moderni-je-nekourit.html/).

Projektová metoda je vhodná pro výuku žáků a dětí jakéhokoliv věku. Projekty jsou již hojně používány ve výuce dětí předškolního věku, viz projekt Opička GOGO (http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/11975/OPICKA-GOGO.html/).

Efektivní je také použití projektové metody na škole v přírodě (viz http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/3079/JAK-VHODNE-VYUZIT-PROJEKTOVOU-METODU-PRI-PRIPRAVE-SKOLY-V-PRIRODE.html/).

Na základní a střední škole se čím dále častěji setkáváme s použitím dalších inovací při projektové výuce, které výuku pomocí této metody učiní ještě efektivnější. Ve výuce lze v dnešní době využít technické vymoženosti, jako je skype, e-mail atd., k tomu, abychom mohli zajistit spolupráci mezi školami, například v rámci projektu.

S použitím ICT v projektu se setkáváme kupříkladu ve známém programu eTwinning, do něhož se zapojilo více než 20 tisíc škol z celé EU. Z projektů realizovaných v rámci tohoto programu můžeme jmenovat česko-slovenský projekt Perníková chaloupka určený pro první stupeň ZŠ, v němž žáci a učitelé realizovali prostřednictvím eTwinningu celou řadu aktivit spojených se známou pohádkou. Tento projekt měl i komunitní rozměr, neboť se do něj podařilo zapojit i rodiče a obce.

Za další efektivní projekty považuji: Košů není nikdy dost (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4542/kosu-neni-nikdy-dost.html/), Navrhujeme internetovou stránku obce (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/194/navrhujeme-internetovou-stranku-nasi-obce.html/) či Geologické éry (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8465/geologicke-ery.html/).

Závěr

Projektová metoda představuje velice efektivní metodu ve školní praxi, pomocí níž dochází u žáků k fixaci učiva, žáci se učí pracovat s informacemi, učí se vyhledávat a třídit informace, učí se samostatné či týmové práci. Pomocí projektové metody se u žáků rozvíjí tvořivost, samostatnost.

Literatura a použité zdroje

[1] – KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 160 s. ISBN 978-80-210-4142-2.
[2] – COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy. Praha : Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
11.72 kB
Dokument
Ucelená typologie projektů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 5. 2012
Autorka ve svém článku o projektové výuce nejprve vysvětluje, co je to projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy a pozitiva i negativa. Následně se snaží zdůraznit, že ačkoliv pozitiva převažují, neměla by se projektová výuka stát výhradní formou vedení žáků, nýbrž jen doplňkovou metodou, která pomáhá začleňovat do výuky mezipředmětové vazby a průřezová témata. Je také nenahraditelnou pomůckou pro rozvoj formativních stránek osobnosti, jako jsou odpovědnost, sebekritičnost, komunikační schopnosti apod. Největším přínosem článku je souhrn odkazů na zajímavé projekty z různorodých oblastí.

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
21. 5. 2012, 13:50
Paní kolegyně, určitě by se daly najít další oblíbená témata. Doufám, že některá poodhalíme v chystané videokonferenci pořádané metodickým portálem. :) Hezký den.
Barbora Jeřábková
3. 2. 2021, 16:49
Projektové výuce se intenzivně věnuji, skloubit to všechno dohromady není jednoduché, ale má to velký smysl. Díky za perfektní shrnutí! 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Didaktika