Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vítkov

Ikona inspirace
Autor: L. Mrázová, J. Skácelová
Anotace: Aktivita pracuje s událostí žhářského útoku extremistů ve Vítkově a na jejím příkladu motivuje žáky k přemýšlení o příčinách a následcích útoku optikou jednotlivých aktérů této události.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text o události ve Vítkově, papíry, psací potřeby, kartičky s rolemi
Klíčová slova: diskuze, intolerance, konflikt, diskuse, extremismus

Úvod:

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 45 minut

Metody: skupinová práce, diskuse, práce s textem, vyprávění

Přílohy: text o žhářském útoku, kartičky s rolemi

Cíl výuky:

 • Žáci si uvědomí různé interpretace jedné události v závislosti na pohledu zúčastněné osoby.
 • Žáci chápou dopad extremistických útoků na oběti, na společnost.
 • Žáci diskutují o příčinách a následcích události.
 1. Přečtěte záznam o události ve Vítkově.
 2. Rozdělte žáky do sedmi skupin a každé skupině vylosovanou kartičkou přidělte status některého z účastníků
 3. události (Natálka, maminka, sourozenci, útočníci, sousedé, představitelé obce, soudce).
 4. Vyzvěte skupiny, aby se pokusily popsat na papír událost ve Vítkově očima přidělené osoby.
 5. Skupinky postupně prezentují stejnou událost z pohledu různých osob. O sdělovaných postojích diskutujte.

Reflexe:

Ptejte se žáků:

Jak jste se cítili při popisu události? Jak jste se cítili v „kůži“ přidělené osoby? Jaké následky má událost pro jednotlivé účastníky? Proč k útoku došlo? Jak můžeme takovýmto událostem předcházet nebo zabránit?

Doporučení:

Jako možné rozšíření (až do 90 min), případně domácí práci, vyzvěte žáky, ať si vyberou některého z účastníků události, kterému by chtěli něco sdělit, a napíší pro něj fiktivní dopis.

O práci se žáky diskutujte: Koho si vybrali a z jakého důvodu? Co by mu považovali za důležité sdělit a proč?

Pokud chcete, můžete aktivitu doplnit záznamem zatčení žhářů z Vítkova, ve kterém stání zástupkyně uvádí důvody právní kvalifikace trestného činu. Zatčení žhářů z Vítkova [online]. [cit. 2013-01-31]. Dostupný z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=b4H2BwI_FcY nebo dostupné z WWW: http://moznosti-demokracie.cz/publikace/materialy.html.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy. Kolektiv autorů, Praha: Asi-milovaní, 2013. ISBN 978-80-905551-2-9.

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf na webu Možnosti demokracie.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 09. 2014
Zobrazeno: 5595krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
J., Mrázová,. Vítkov. Metodický portál: Články [online]. 30. 09. 2014, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19159/VITKOV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.