Odborný článek

Jsem také občan...

Anotace

Příspěvek prezentuje dílčí projekt, kterým byl v 11. základní škole Plzeň realizován tematický okruh občan, občanská společnost a stát v rámci průřezového tématu výchova demokratického občana. Jedná se o jeden ze 16 dílčích projektů (8 projektů pro žáky 6. a 7. ročníků, 8 pro žáky 8. a 9. ročníků), kterými jsou prostřednictvím tzv. oborových dnů žákům 2. stupně prezentována průřezová témata. Oborové dny probíhají 4x ročně, vždy s realizací všech 16 dílčích projektů. Žáci 2. stupně se postupně zapisují ke garantům dílčích projektů, procházejí tak jednotlivými tematickými okruhy průřezových témat. Opakovaný zápis ke stejnému garantovi není žákům umožněn.

Cíl

1. Realizovat průřezové téma výchova demokratického občana v souvislosti se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání na 2. stupni ZŠ.

2. Zkvalitnit Školní vzdělávací program 11. ZŠ Plzeň.

3. Zpestřit vzdělávací proces na 11. ZŠ Plzeň s cílem pozitivně ovlivnit klima školy.

4. Seznámit žáky s aktuální tematikou týkající se občanských práv a povinností prostřednictvím alternativních vzdělávacích metod.

5. Působit výchovně v rámci dané problematiky.

6. Propojit témata více vzdělávacích oborů (český jazyk, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti, zeměpis...)

7. Utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáka v oblasti občanských postojů a životních hodnot, rozvíjet vědomosti a dovednosti žáka v rámci výchovy demokratického občana.

8. Zapojit žáky do procesů běžného života týkajících se práv a povinností občanů.

9. V rámci exkurze umožnit žákům nahlédnout do zákulisí práce úředníků a seznámit žáky dle možností s moderní technologií používanou v administrativě na úřadech např. při zpracování občanských průkazů.

Časové a organizační vymezení projektu:

Časová dotace: 5–6 vyučovacích hodin

Ročníky: žáci 6. a 7. ročníků

Umístění:

Teoretická část:

1. vyučovací hodina – běžná třída 11. základní školy Plzeň (teoretická část – příprava, seznámení žáků s příběhem fiktivní rodiny)

Praktická část:

2. vyučovací hodina – vyplňování pracovního listu, formulářů

3.–5. vyučovací hodina – návštěva Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků

6. vyučovací hodina (po návratu z magistrátu) – běžná třída nebo počítačová učebna 11. základní školy Plzeň

Počet žáků účastnících se projektu: 12–15

Popis projektu:

Žáci jsou na začátku úvodní hodiny rozděleni do dvojic (ideální jsou páry) a formou řízeného rozhovoru je následně zjišťována úroveň jejich znalostí v problematice práv a povinností občanů vůči státním orgánům, organizacím a ostatním úřadům v souvislosti s významnými událostmi jejich života – dosažením věku trestní odpovědnosti a získáním občanského průkazu, přestupem na jinou školu, dosažením plnoletosti, možným stěhováním, novým zaměstnáním apod. Žákům je potřeba připomenout či vysvětlit pojmy národnost, státní občanství, princip přidělování rodného čísla a povinnost občana přihlásit se k trvalému pobytu.

Práce pokračuje 2. vyučovací hodinu (popř. již koncem první hodiny) rozdáním materiálů do skupin: každá pracovní skupina obdrží 1 pracovní list, mapu městského obvodu Plzeň, vzor kupní smlouvy na nemovitost, OP průkazy rodičů, přihlášku k trvalému pobytu, rodné listy dětí, žádost o přestup a zápisový list.

Poté jsou žáci prostřednictvím powerpointové prezentace seznámeni s životním příběhem rodiny Pažoutovy, která se právě přistěhovala do Plzně. Jedná se o úplnou rodinu, kterou tvoří zaměstnaný otec, nezaměstnaná matka, dcera předškolního věku a syn ukončující povinnou školní docházku. Rodinný domek, který otec zakoupil, je vytápěn plynem, napojen na městskou vodu a kanalizaci. Rodina vlastní také psa.

Žáci se orientují v mapě, kontrolují údaje, seznamují s formuláři a ve skupinách zpracovávají úkoly č. 1, 2 a 3 v pracovním listě. Poté, co všechny skupiny svoji práci dokončí, vyučující s nimi společně výsledky úkolů kontroluje a za správnou odpověď si každá skupina připisuje bod. Správné řešení úkolu č. 3, kdy žáci určují, jaké povinnosti mají ze zákona v souvislosti s přestěhováním jednotliví členové rodiny Pažoutovy, je žákům opět představeno v powerpointové prezentaci a bodově ohodnoceno. Problematiku pojištění nemovitosti, popř. celé domácnosti (záměrně barevně odlišeno) někteří žáci znají z domova, zařazení tohoto bodu mezi zákonné povinnosti je však třeba žákům vysvětlit a zdůraznit jako v současné době velmi žádoucí nutnost.

Následně jsou žáci seznámeni s žádostí o přestup a zápisovým listem. Stanoví si ve dvojicích roli matky a otce a každý „rodič“ přihlásí dle vzájemné dohody (např. otec syna, matka dceru) obě děti do školy. Vyučující překontroluje formální správnost, úplnost a pravdivost údajů v obou formulářích. V powerpointové prezentaci je připraveno správné řešení. Vypracování obou formulářů je opět bodově ohodnoceno (úkol č. 4).

Zbytek třetí, čtvrtá i pátá vyučovací hodina je věnována návštěvě Úřadu městského obvodu Plzeň 3 v sadech Pětatřicátníků v Plzni. Návštěva úřadu je předem sjednána.

Žáci se nejprve seznámí s celkovou strukturou úřadu (včetně jednotlivých odborů) a poté navštíví oddělení evidence obyvatel (matriku), kde si vyzvednou přihlašovací lístky k trvalému pobytu každého z rodičů. Pod vedením pracovnice matriky se přesunou do konferenční místnosti úřadu a formuláře vyplní. Pracovnice jim poté vysvětlí, k čemu potřebují Pažoutovi kupní smlouvu na dům, rodné listy obou dětí i souvislost mezi výměnou stávajících občanských průkazů a jejich přihlášením k trvalému pobytu včetně výše poplatku za tento úkon.

Dalším krokem je návštěva oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů. Žáci mají možnost nahlédnout do zákulisí evidence občanských průkazů, klást úřednici dotazy ohledně vyplňování formulářů (adres trvalého pobytu, čísla evidenčního, organizačního, okresu apod.), možnosti použití fotografií, způsobech podpisu OP včetně technických podmínek jejich výroby. Jsou předem motivováni k tomu, aby kladli otázky týkající se nejen fiktivní rodiny Pažoutovy, ale i jejich osobních údajů, neboť vyplnění vlastní žádosti o vydání občanského průkazu se jich samotných bude za několik let týkat.

Po návratu z exkurze je 6. vyučovací hodina věnována vyplnění žádosti o OP Petra Pažouta, kterou si žáci vyzvedli na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů. Mezitím vyučující doplní do pracovních listů jednotlivých skupin body za práci v terénu – Přihlašovacích lístků k trvalému pobytu včetně chování a aktivity na úřadě. Poté překontroluje žákům vyplněnou žádost o OP P. Pažouta a udělí body.

V závěru projektu jsou žáci vedeni ke společnému vyhodnocení vlastní práce i exkurze (přínosům i záporům), je zhodnocena i práce a chování jednotlivých skupin.

Dle časových možností (v případě nižšího počtu žáků) je možné projektovou výuku v závěrečné fázi rozšířit o vyplnění evidenčního lístku chovaného psa, vyhledávání informací o dalších institucích – sídlo finančního úřadu, úřadu práce, komunálních služeb, registraci elektřiny, plynu a vody.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Učitel:

vede žáky k uvědomělému sebehodnocení
podněcuje tvořivost žáků
vede žáky k vhodné prezentaci výsledků
využívá kladného hodnocení, vede žáky k slušnému chování, trpělivosti, pečlivosti při vyplňování formulářů
zařazuje některé problémové situace z praktického života
vede žáky k práci s informacemi z více zdrojů – jejich přípravě, realizaci a hodnocení
vede žáky k vhodné komunikaci s dospělými i s ostatními spolužáky
podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
pomáhá žákům v upevňování kultivovaného chování na veřejnosti – v dopravních prostředcích i na úřadech

Celkový přínos projektu:

Celkový přínos spočívá především ve zkvalitnění ŠVP, zpestření života i výuky na 11. ZŠ Plzeň, ve vzdělávání a výchovném působení na žáky alternativními metodami, v rozvíjení žákových kompetencí, ve vytváření podmínek pro jeho individuální uplatnění v pracovním procesu i v životě, v používání moderních informačních technologií.
Hlavní přínos se však týká způsobu realizace průřezového tématu výchova demokratického občana na 11. ZŠ Plzeň – prostřednictvím tzv. oborových dnů.

Reflexe

Úspěšná realizace tohoto projektu je možná pouze na základě splnění organizačních podmínek – včasné určení termínu realizace, přihlašování žáků k projektu, vzájemné spolupráce mezi žáky, ale i vstřícné jednání úředníků. Ne vždy je možné úřad navštívit, vychází-li termíny oborového dne na úřední den, Magistrát není exkurzi vstřícný, bez problémů je však odb. občanských průkazů umístěný v jiné budově, kde je spolupráce školy na velmi dobré úrovni. V případě, že není možné magistrát navštívit, musí úředníka nahradit sám vyučující. Práce ve škole se tak o hodinu, popř. dvě prodlouží a návštěva odb. občanských průkazů následuje až po vyplnění přihlašovacích lístků obou rodičů k trvalému pobytu.

Součástí příloh je:

 1. Příběh rodiny Pažoutovy (prezentace v PowerPointu, osobní údaje dětí je nutno každý rok aktualizovat)
 2. Pracovní list pro žáky
 3. Vzorové vyplnění přihlášky do školy a žádosti o přestup (zde je také nutná aktualizace údajů)
 4. Ukázka oficiálního úředního vzoru přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a žádosti o občanský průkaz,
 5. Kupní smlouva na dům (nezbytná součást při přihlašování k trvalému pobytu)
 6. Občanské průkazy pana a paní Pažoutových (vzory jsou vytištěny, nakopírovány a zalaminovány, aby s nimi mohly děti při hodinách pracovat). Aby nemusely být každoročně OP rodičů opravovány, nejsou v nich zapsány děti. Řešeno rodnými listy
 7. Rodné listy dětí (zde je potřeba každoročně aktualizovat data narození, aby bylo použitelné v příběhu)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
115.23 kB
Dokument
OP otec
doc
103.52 kB
Dokument
OP matka
doc
38.09 kB
Dokument
Kupní smlouva
doc
38.09 kB
Dokument
Pracovní list pro žáky
ppt
1.69 MB
Prezentace
Příběh rod. Pažoutovy
doc
29.3 kB
Dokument
Rodný list Aničky
doc
29.3 kB
Dokument
Rodný list Petra
doc
23.44 kB
Dokument
Zápisový list
doc
22.46 kB
Dokument
Žádost o přestup

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Strnádková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 3. 2011
Autorka příspěvku nabízí návod na realizaci zajímavého projektu. Hodnota příspěvku je tím větší, že autorka vše dokládá svou zkušeností se samotnou realizací. Domnívám se, že námět bude nepochybně inspirací dalším učitelům, kteří chtějí své žáky při vyučování zaujmout. Praktický přístup při řešení klasických situací, které musí řešit každý občan, bude pro žáky nepochybně velmi vítaný

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítačová učebna, mapa města a okolí, elektronický i tištěný materiál s příběhem fiktivní rodiny, vzorové občanské průkazy obou rodičů (vytištěné a zalaminované), psací potřeby, formuláře: přihlašovací lístek k trvalému pobytu, žádost o přijetí k základnímu vzdělání, žádost o přestup žáka, přiznání k místnímu poplatku ze psů a žádost o vydání občanského průkazu, vzor kupní smlouvy na dům, dataprojektor, laminovací folie, laminovací přístroj