Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zdravé nebo nezdravé

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Ivana Kolářová
Spoluautor: Mgr. Jaroslava Fridrichová
Anotace: Aktivita podporuje rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické i digitální. Žáci se zamýšlí nad tím, zda se stravují spíš zdravě, nebo spíš nezdravě. Využívají všech dostupných zdrojů – a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Pak porovnávají důvěryhodnost jednotlivých zdrojů, a s jednotlivými informacemi dle pokynů v pracovním listu pracují.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, 2. stupeň ZŠ, Český jazyk literatura, zdravý životní styl, zdravá výživa

Klíčové kompetence: 

  1. základní vzdělávání – kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. základní vzdělávání – kompetence k řešení problémů – vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Očekávaný výstup:

základní vzdělávání – Český jazyk a literatura

  • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
  • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  • vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
  • v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Popis výukové aktivity:

Pro učební činnost lze využít různé formy a metody práce, vhodná je např. skupinová práce či celotřídní projekt, ale lze zadat i jako samostatnou práci formou domácího úkolu. Tématem je zdravá výživa. Na základě úkolů v pracovním listu by žáci měli dojít k závěru, zda se stravují spíš zdravě, nebo spíš nezdravě, jaké výživové hodnoty a v jakém poměru jsou obsaženy v jejich oblíbené potravině. Uvedou vedle internetových vyhledávačů další zdroje, v nichž můžou najít určitý typ informace.

Na závěr si připraví prezentaci pro své spolužáky, získají tak zpětnou vazbu, zrekapituluji celý postup práce a procvičí komunikační dovednosti. Zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořili přiměřeným tempem, zda vhodně frázovali, zda jejich intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně vyslovili.

Komentář z pohledu gramotností

Z pohledu digitální gramotnosti žák získává potřebné informace z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými, a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. Vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Z pohledu matematické gramotnosti žák využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky. Vyhledá samostatně informace z různých médií (tištěných i digitálních) ke zvýšení efektivity své učební činnosti nebo k řešení problémů, posoudí věrohodnost informačních zdrojů, které využívá, rozpozná nepřesné a neúplné informace, dohledá potřebné informace, porovná různá sdělení a rozhodne, zda sdělují totéž.

Z pohledu čtenářské gramotnosti žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 02. 2019
Zobrazeno: 3018krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zdravé nebo nezdravé. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2019, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVA/21997/ZDRAVE-NEBO-NEZDRAVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.