Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 1. část
Odborný článek

Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 1. část

4. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Novotný

Anotace

Článek seznamuje s Etickou výchovou a jejím využitím na 1. stupni ZŠ v podobě obecného úvodu, výchovného stylu Etické výchovy a metod Etické výchovy.

Text je součástí seriálu příspěvků. Navazující články: Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 2. část a Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 3. část.


Projekt etická výchova vznikl jako reakce na vzestup kriminality dětí a mládeže v posledních třiceti letech. Nabízí pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby, které ohrožují člověka nejen v rovině jeho fyzické existence, ale zejména v rovině duchovní a morální. Cílem etické výchovy je osobnost morálně vyzrálého člověka, pro kterého je typické:

 • komunikativnost
 • kreativita
 • zdravé sebevědomí
 • pozitivní vztah k druhým
 • spolupracující chování
 • schopnost orientovat se v životě, hledat a nacházet svou identitu

Program etické výchovy probíhá v rámci postupného osvojování jednotlivých vzájemně navazujících sociálních dovedností. Zahrnuje řadu základních témat. Jsou jimi:

 • komunikace
 • důstojnost lidské osoby
 • sebeúcta
 • pozitivní hodnocení druhých
 • tvořivost a iniciativa
 • vyjádření citů
 • empatie
 • asertivita
 • reálné a zobrazené vzory
 • spolupráce
 • pomoc
 • přátelství
 • komplexní prosociálnost

 

Obr.
1. Obr.

 

Výchovný styl zahrnuje základní zásady práce pedagoga, který zahrnuje schopnost vytvořit spolupracující výchovné společenství, stanovení jasných pravidel, bezpodmínečné přijetí žáka, využívání systému pochval a trestů, metodu důsledků při řešení problémů, zapojení rodičů do spolupráce se školou, atmosféru radosti, která je motivujícím faktorem spolupráce.

 

Etická výchova zahrnuje široké spektrum metod, mj.:

 • práce ve skupinách
 • anketové metody
 • testy
 • soutěže
 • psychohry
 • dramatizace
 • práce s hudbou
 • práce s obrazem
 • práce s příběhy
 • interview

Pedagog volí metody podle svého uvážení a typu osobnosti. Vyučování probíhá prožitkovým způsobem.

Etická výchova nabízí žákům a studentům osvojení nových dovedností zábavnou a nenásilnou formou prožitkové pedagogiky - (pamatuji si to, co jsem prožil). Pomáhá při základní orientaci v životě, seznamuje se základními hodnotami, učí vytvářet plnohodnotné vztahy k sobě i svému okolí, stmeluje kolektiv, posiluje vztah pedagog - žák, nabízí pomoc při řešení základních problémů, v hledání vlastní identity a životního povolání a smyslu.

Etická výchova pomáhá pedagogům v osvojení účinného výchovného stylu, nabízí široké spektrum metod práce, učí práci s kolektivem třídy, vytváření atmosféry spolupráce a přátelství, výchovného společenství. Podporuje spolupráci rodičů a školy, otevřenost a dialog.

Etická výchova nabízí rodičům výchovný program, který odpovídá potřebám dětí a mladých lidí, posiluje jejich osobnost i schopnost spolupráce ve skupině, vede k pozitivním vztahům mezi pedagogy a žáky, je prevencí rizikového chování dětí a mladých lidí, pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, ve společnosti.

Výchovný styl etické výchovy

Etická výchova se snaží vytvořit přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem a žákem. Výzkumy dokázaly, že pokud jsou ve společenství dětí dobré vztahy, je též příznivě ovlivněna práce učitele s dětmi. Děti si navzájem pomáhají a jsou spravedlivé. Jsou vedeny k činnostem, při kterých se učí zlepšovat vzájemné vztahy. Učí se přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie. Děti se stávají takovými, za jaké je považujeme. Tato zásada je jedním z nejsilnějších výchovných prostředků. Člověk má tendenci přijmout názor osob, zvláště když ho vysloví jím vážená osoba. Dítě je třeba naučit přijímat zodpovědnost a zachovávat určitá pravidla hry. Pokud to nedokážeme, žije chaoticky a neumí se orientovat mezi lidmi.

Děti bychom měli naučit řešit konflikty neagresivním způsobem. Dospělí často chování děti zesměšňují. To nevede k nápravě, ale naopak to rozvíjí v dětech agresivitu a zcela opačnou rekci. Tím, že vychovatel dítěti vysvětlí následky jeho nežádoucího chování, usměrní pozornost dítěte na důsledky jeho činnosti pro jiné. Velmi důležité je používat vhodné argumenty a hlídat si intenzitu působení. Velmi intenzivní a ustavičné vybízení vzbuzuje v dítěti spíše odpor a vyvolá opačný účinek.

Obr.
2. Obr.
Ne tresty a odměny, ale připisování pozitivních vlastností je základním prostředkem výchovy. Výzkumy dokazují, že největší účinek na motivaci žáků k žádoucímu chování mají nejpříznivější účinek pochvaly typu: „To jsi udělal dobře". Nebo: „Líbí se mi to...", trest, nebo materiální odměnu bychom neměli používat příliš často. Na dítě působí škola, kde dítě tráví velkou část svého času, ale mnohem více ho tráví v rodině. Proto by škola měla navazovat dobré vztahy s rodiči. Ideální je, když se jejich působení a snahy spojí a stávají se partnery při výchově dětí. V rámci etické výchovy děti dostávají úkoly, na jejichž řešení s rodiči spolupracují.
Metody etické výchovy

Důležitá je zážitková metoda. Děti se učí především z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání. Hlavní úlohou učitele je vyvářet zajímavé situace a nechat děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získat novou zkušenost. Hraje roli moderátora a stojí spíše v pozadí. Nechává děti, ať se vychovávají samy. Cílem metod používaných v etické výchově není jen informovat žáka, ale umožnit mu vytvořit si na dané téma vlastní názor a osvojit si přiměřené postoje a chování.

Podmínky k výuce v ZŠ v Nemyčevsi

Obr.
3. Obr.

 

Na 1. stupni ZŠ jsou příznivé podmínky pro uplatnění etické výchovy. Dokazují to zkušeností ZŠ v Nemyčevsi, kde jsme její účinnost vyzkoušeli. Je pravda, že věkové zvláštnosti tohoto stupně školy, malý počet žáků ve třídě a denní kontakt žáků různého věku jsou vhodné podmínky pro výchovné působení. Jako pilotní škola pracujeme již několik let podle zásad RVP, ze kterého jsme vytvořili ŠVP. Školní vzdělávací program ZŠ Nemyčeves „Naše škola" je vytvořen tak, aby naplňoval požadavky kladené RVP a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Ve výchovném působení klademe důraz za týmovou práci a kooperativní učení, umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory v komunitním kruhu. Využíváme podmínek málotřídní školy k využití činností umožňující komunikaci různých věkových skupin. Od prvého ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci. Žáci sami vytvářejí základní pravidla práce v týmu a povinnosti jednotlivých členů týmu. Učitelé se orientují na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení. Žáci mají možnost dle svého uvážení projevit své pocity a nálady. Na žácích je důsledně vyžadováno dodržování dohodnutých pravidel. Už proto, že se na jejich tvorbě podíleli sami žáci.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Etická výchova. Praha : EFČR, 2005.
[2] – NOVÁKOVÁ, M. et al. Učíme etickou výchovu. Praha : EFČR, 2005.
[3] – LENCZ, L.; KŘÍŽOVÁ, O. Etický výchovný metodický materiál. Praha : EFČR, 2000.
[4] – BADEGRUDER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha : Portál, 1994.
[5] – VALENTA, Josef . Učit se být. Praha : Agentura STROM & AISIS, 2003. 95 s.
[6] – NOVOTNÝ, M. Rozvoj prosociálních dovedností v mladším školním věku, Kurz etické výchovy . Hradec Králové , 2007.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Novotný

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klima školy / třídy