Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Středověká řemesla

Středověká řemesla

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Žáci si rozšiřují slovní zásobu o některé dnes již zastaralé výrazy. Učí se rozeznávat historismy a archaismy. Procvičují si některé jevy z oblasti nauky o významu slov, tvarosloví a slovotvorby.

Tento vyučovací blok doporučuji zařadit v 9. ročníku v rámci opakování nauky o významu slov. Žáci si procvičí některé jazykové jevy, které si osvojili již v nižších ročnících, zároveň mohou využít svých znalostí získaných v hodinách dějepisu, případně prostřednictvím četby historických románů.

Tématu je vhodné věnovat dvě vyučovací hodiny – v první budou provedeny všechny tři aktivity, ve druhé hodině pak dojde k vyhodnocení, případné diskuzi a zopakování teorie.

Cílem výuky je především zopakovat si znalosti z oblasti slovotvorby, nauky o významu slov a z tvarosloví.

První dvě aktivity by měly být evokační – žáci si vybavují své znalosti k danému tématu. Při práci na pracovním listu si díky informačním zdrojům své poznatky o středověkých řemeslech (mnohdy již zaniklých a zapomenutých) utřiďují, případně doplňují. Jde o fázi uvědomění. Aplikují zde své poznatky hned z několika oborů – především z českého jazyka, ale třeba i z dějepisu a z němčiny. Zhodnocení může být podkladem pro reflexi.

Práce v počítačové učebně bude výhodná v případě, že chceme umožnit žákům získávat informace z internetu (vhodné zvláště při práci s pracovními listy). Výuka může probíhat samozřejmě i v rámci běžné učebny, je však potřeba zajistit žákům jiné zdroje informací (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu, Stručnou mluvnici českou…).

První aktivita probíhá v rámci celé třídy, v další se jednotlivci spojí do skupin, ve kterých budou po zbytek hodiny společně pracovat na pracovním listu.

Postup:

  • Brainstorming na téma středověká řemesla (povolání): Na tabuli se zapisují nápady žáků. Poté se podtrhnou povolání, která si žáci myslí, že už zanikla. Zakroužkují se pak ta, jež někteří z žáků neznají (nevědí, co bylo jejich náplní). K této aktivitě je vhodné se vrátit na konci hodiny a zápis upravit (označit ta povolání, která nově žáci poznali).
  • Rozdělení do skupin: Může proběhnout cíleně, ale i zcela náhodně tak, že si žáci rozdají kartičky s názvy řemesel (viz příloha č. 1), hledají se ti, kteří si myslí, že mají svým oborem k sobě blízko (učitel může případně žákům napsat na tabuli nápovědu – dřevo, hlína…).
  • Práce s pracovním listem (viz příloha č. 2): K práci je možné využít různé slovníky, příručky a internetové stránky (viz použité zdroje), kde budou žáci vyhledávat význam daných slov. Samostatnou hodinu by bylo dobré věnovat zhodnocení práce (možná řešení najdete v příloze č. 3), vysvětlení nejasností (zopakování konkrétních jazykových jevů) a případné diskusi na téma volba povolání (viz otázka č. 2 v pracovním listu).

Závěr:

První dvě aktivity by neměly být hodnoceny, slouží spíše k uvedení do tématu. Pracovní list samozřejmě může být ohodnocen (nejlépe bodově za jednotlivé otázky). Je ale nezbytné, aby žáci měli k dispozici různé zdroje (včetně gramatických přehledů). Zohledněna by měla být i spolupráce skupiny – doporučuji si namalovat „koláč”, kde bude pomocí zlomku znázorněn podíl jednotlivých členů na konečném výsledku.

Tento tematický blok pomáhá žákům vnímat jazykovědu komplexně (jednotlivé nauky se tu propojují).

Žáci jsou při výuce aktivní. Při jednotlivých činnostech si rozšiřují své znalosti i z jiných oborů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc35 kBPříloha 1
doc55 kBPříloha 2
doc57 kBPříloha 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek