Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mohou žáci hodnotit naši práci?
Odborný článek

Mohou žáci hodnotit naši práci?

15. 9. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jana Straková

Anotace

Inspirace k tvorbě dotazníku určenému pro žáky, ve kterém hodnotí práci svých učitelů.

Článek je převzat z Moderního vyučování.


Hodnocení učitelů jejich studenty se u nás setkává s rozporuplnými reakcemi i na vysokých školách. Dovedli bychom si je představit na úrovni základního a středního vzdělávání? Pro zkušenosti s touto problematikou jsme se vypravili do střední školy 2COLLEGE v nizozemském Tilburgu, kde je hodnocení učitelů jejich žáky samozřejmostí. Povídali jsme si s ředitelem školy Harry Verkoulenem.

Jak vlastně došlo k tomu, že na vaší škole žáci hodnotí své učitele?
Studentské organizace v Holandsku pořádají pravidelně konference, na kterých mají žáci středních škol příležitost diskutovat o různých tématech. Pět studentů z mé školy se před několika lety zúčastnilo středoškolské konference, která se zabývala demokracií ve vzdělávání. Po návratu přišli žáci s myšlenkou zavést ve škole hodnocení učitelů. S nápadem jsem souhlasil pod podmínkou, že vše připraví a zorganizují sami žáci. V průběhu následujícího roku pak za pomoci několika učitelů vyvinuli dotazník, vyzkoušeli ho s dalšími ochotnými učiteli - dobrovolníky - a nechali si jej odsouhlasit radou rodičů a správní radou školy. Byl to dlouhý proces, v jehož průběhu došlo například ke zkrácení dotazníku z 80 na 15 otázek.

Jak si rodiče tvořili názor na to, zda je tento postup přijatelný?
Na posuzování nových postupů ve škole rodiči máme standardní metodu. Skupina rodičů, kterou jmenuje rada rodičů a které říkáme "mirror group" (mirror - zrcadlo), pravidelně navštěvuje školu, provádí vlastní pozorování, hovoří o daném opatření s žáky a ostatními rodiči. Na základě takto získaných poznatků nám poskytuje zpětnou vazbu a dává doporučení radě rodičů.

Jak probíhá hodnocení učitelů žáky v současné době?
V současné době má každý učitel školy povinnost zhruba 2x za rok provést v každé své třídě hodnocení, tedy dát žákům dotazníky, prostudovat je, a pak si o výsledcích hodnocení s žáky promluvit. Minimálně jednou za 2 roky má každý učitel povinnost absolvovat rozhovor s ředitelem školy, jehož náplní je posouzení učitelovy práce a stanovení cílů a plánů do budoucna. Na tuto schůzku musí každý učitel přinést výsledky hodnocení práce z minimálně 2 tříd, které se stávají významnou součástí rozhovoru. (Dotazník uvádíme v rámečku za rozhovorem.)

Nebojíte se, že se učitelé pod hrozbou žákovského hodnocení budou snažit získat si u žáků oblibu a budou se vyhýbat nepopulárním postupům, které by třeba mohly být prospěšné pro výuku?
Já si myslím, že je velmi důležité, aby se žáci cítili při výuce dobře. To není něco "navíc", to je pro efektivní výuku zásadní. Učitelé se mají snažit, aby žáky práce s nimi bavila. Jinak ztratí jejich zájem, motivaci. V holandských školách je ztráta motivace u žáků středních škol velký problém. Na primárních školách je výuka zábavná, zajímavá, žáci přicházejí na střední školu velmi motivovaní. Tam se však setkávají s tradiční nudnou výukou a během jednoho roku motivaci spolehlivě ztratí. (V holandských školách žáci přecházejí na střední školy v 11 letech, tj. zhruba v době našeho přechodu na 2. stupeň ZŠ).

Ve vaší škole hodnotí učitele i žáci, kterým je 11, 12 let. Máte pocit, že jsou žáci v tomto věku dost zralí na to, aby hodnotili práci učitele?
Podle mých zkušeností je v první řadě mylná představa, že žáci si budou při hodnocení na svých učitelích "vylívat zlost" a nebudou dostatečně objektivní. Žáci jsou velmi zdrženliví. Ke svým učitelům mají zpravidla dobrý vztah: jsou to jejich učitelé. Snaží se vždy vyzdvihnout to pozitivní. Dále mám zkušenost, že i jedenáctiletí žáci jsou schopni velmi přesně popsat a velmi dobře posoudit, co se v hodinách děje.

Při zavádění hodnocení učitelů jejich žáky jste určitě narazil na odpor části pedagogického sboru. Přesto jste je zavedl jako povinnou součást pedagogické práce. Proč?
Protože je to jedna z cest, jak zapojit žáky do práce školy, jak jim ukázat, že mohou něco ovlivnit, že si svoji školu mohou spoluutvářet, že i na nich záleží, jak bude vypadat. Nejdůležitějším úkolem ředitele je zapojit učitele a žáky do práce školy. Splnění tohoto úkolu je pro dobré fungování školy zásadní, je to však zároveň úkol obtížný, a proto se snažím hledat co nejrozmanitější cesty k jeho splnění. K řadě problémů ve škole sestavuji ad hoc pracovní skupiny složené z žáků nebo z žáků a učitelů. Teď například stavíme novou školní budovu. Návrh dělá skupina učitelů a žáků, kteří vycházejí ze svých představ o tom, jak má škola pracovat. Další vstup zprostředkovávají 3 skupiny expertů: architekti, odborníci na stavbu a fungování školních budov atd. Finální rozhodnutí dělá skupina 8 žáků. Je to neobvyklé, ale správné - rozhodují uživatelé. Je obtížné odbourat zaběhané stereotypy, ale jiná cesta k dobrému fungování školy nevede.

Chtěl byste něco říci českým pedagogům?
Rád bych jim řekl, že máme velký zájem o spolupráci se školami z jiných zemí. Můžeme vytvářet společné projekty, navštěvovat se, konzultovat. Budou-li mít někteří z českých ředitelů o podobnou spolupráci zájem, budu rád, když mi dají vědět.

Jana Straková, Moderní vyučování 6/2004, str.3-4

Harry Verkoulen je ředitelem školy 2college v nizozemském Tilburgu. Škola vzdělává děti od 11 do 18 let a sestává z pěti samostatných zařízení. Celkem, ji navštěvuje 4500 studentů, zaměstnává 465 zaměstnanců, z toho je 360 učitelů.(Kontakt na Harryho Verkoulena: verkoulen.h@2college.nl)

Žáci o učitelích

Jako vaši učitelé potřebujeme vědět, jak vykonáváme svoji práci. Z toho důvodu se vás pravidelně ptáme na vaše názory. Dotazník nemusíte podepisovat: týká se učitele, ne žáka.

Na následujících stránkách naleznete řadu vlastností a dovedností, podle kterých lze hodnotit učitele.

 • Než zaškrtnete odpověď, přečtěte si pozorně jednotlivé možnosti.
 • Pro každou otázku zaškrtněte pouze jednu z možností A, B, C nebo D.
 • Pokud si odpovědí nejste úplně jisti, zaškrtněte tu odpověď, která vám připadá nejpříhodnější.
 • Pokud se k některé otázce nechcete vyjádřit, nechte ji nevyplněnu.
 • Pokud byste chtěli učiteli ještě něco sdělit, napište sdělení na konec dotazníku.
 • Buďte za každou cenu otevření.
1. ATMOSFÉRA
 1. v jeho/jejích hodinách je dobrá atmosféra, cítím se vždy velmi dobře
 2. většinou se cítím dobře
 3. někdy se cítím dobře
 4. většinou se necítím dobře
2. POBÍDKA K PRÁCI
 1. umí přimět třídu k práci příjemným způsobem
 2. většinou přiměje třídu k práci
 3. někdy třídu nepřiměje k práci
 4. většinou se mu/jí nepodaří přimět třídu k práci
3. PŘÍSTUP KE TŘÍDĚ
 1. má pro žáky pochopení, umí se vcítit do pocitů žáků
 2. má pro žáky vcelku pochopení
 3. má neutrální přístup, málokdy hovoří s jednotlivými žáky
 4. je lhostejný/á
4. ELÁN
 1. pracuje s velkým elánem
 2. většinou pracuje s velkým elánem
 3. pracuje, jako by byl/a bez života
 4. pracuje znuděně a jako by byl/a bez života
5. TRPĚLIVOST
 1. je trpělivý/á
 2. je většinou trpělivý/á
 3. je často trpělivý/á
 4. je netrpělivý/á
6. REAKCE NA KRITIKU
 1. je schopen/schopna přijmout kritiku svých hodin
 2. je možno s ním/ní diskutovat o jeho/jejích hodinách
 3. ke kritice svých hodin není příliš otevřený/á
 4. nepřipouští jakoukoli kritiku svých hodin
7. PLÁNOVÁNÍ
 1. vždycky víme, co máme dělat
 2. většinou víme, co máme dělat
 3. někdy víme, co máme dělat
 4. málokdy víme, co máme dělat
8. VÝKLAD
 1. vysvětluje látku jasně, stručně, drží se tématu
 2. jeho/její výklad je většinou srozumitelný
 3. jeho/její výklad je často nejasný
 4. jeho/její výklad často nedává žádný smysl
9. KONTROLA PRÁCE ŽÁKŮ
 1. pravidelně kontroluje naši práci
 2. příležitostně kontroluje naši práci
 3. zřídkakdy kontroluje naši práci
 4. nikdy nekontroluje naši práci
10. SPRAVEDLIVOST
 1. jsem spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci
 2. jsem většinou spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci
 3. jsem často nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci
 4. jsem nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci
11. DOVEDNOSTI
 1. věnuje velkou pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět
 2. věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět
 3. příležitostně věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět
 4. nevěnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět
12. SKUPINOVÁ PRÁCE
 1. v jeho/jejích hodinách pracujeme pravidelně ve skupinách
 2. v jeho/jejích hodinách někdy pracujeme ve skupinách
 3. v jeho/jejích hodinách zřídka pracujeme ve skupinách
 4. v jeho/jejích hodinách nikdy nepracujeme ve skupinách
13. PODPORA SAMOSTATNÉHO UVAŽOVÁNÍ
 1. nechává nás, abychom všechno, co můžeme, objevili sami
 2. pravidelně nám zadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat
 3. občas nám zadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat
 4. nikdy nám nezadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat
14. POMOC
 1. bedlivě sleduje, zda někdo nemá problémy s jeho/jejím předmětem, a je vždy připraven/a pomoci
 2. většinou přijde na to, že někdo má problémy s jeho/jejím předmětem, a snaží se s tím něco udělat
 3. často neví, že někdo má problémy s jeho/jejím předmětem
 4. nevšímá si, zda má někdo problémy s jeho/jejím předmětem
15. VÝSLEDEK
 1. v jeho/jejích hodinách se toho hodně naučím
 2. v jeho/jejích hodinách se toho poměrně hodně naučím
 3. v jeho/jejích hodinách se toho příliš mnoho nenaučím
 4. v jeho/jejích hodinách se toho naučím málo

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Straková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy