Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Portfolio učitele

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Zuzana Maťasová
Anotace: Jednou z cest k vlastnímu hodnocení učitelů a prezentace jejich práce je portfolio.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace, portfolio, certifikace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jak uvádí Anderson (Wolf, Dietz, 1998), portfolio učitele je "strukturovaná kolekce práce učitele a žáka tvořená přes různá časová období, sestavená přes reflexi a obohacená spoluprací, která má jako konečný cíl rozvíjet učení se jak žáka tak učitele."

Své vlastní portfolio si sestavuje učitel sám, přičemž sbírá produkty vlastní práce, mezi které patří nejen přípravy na hodiny, ale také práce jeho žáků. Obsah portfolia se liší v závislosti na tom, pro jaký účel je jeho tvorba určena.

Proč ztrácet náš drahocenný čas?

Portfolio učitele může mít prezentační, motivační, ale také autoevaluační (sebehodnotící) funkci. Má široké uplatnění, protože může jít o portfolio:

 • studenta pedagogické fakulty (obsahuje přípravy na hodiny, videonahrávky apod.);
 • začínajícího učitele;
 • profesní:
  • je možné ho použít při hledání zaměstnání;
  • vyžadují ho některé externí organizace, které udělují učitelům různé akreditace;
 • kooperační (vytváří ho skupina učitelů, například učitelé 1. stupně, předmětové komise);
 • osobní.

Studenti pedagogických fakult sbírají své portfolio během studia a následně ho využívají jako cenný materiál při státních závěrečných zkouškách nebo uchází-li se o první zaměstnání. Začínající učitelé již mají možnost diskutovat o výsledcích své práce se svými zkušenějšími kolegy. V obou případech se zvyšuje podpora mladých lidí, kteří mají zájem o povolání učitele a usnadňuje se přenos zkušeností učitelů s dlouholetou praxí do praxe "nováčků".

Novým trendem je i certifikace učitelů, kteří se chtějí utvrdit o kvalitě své výuky a také zvyšovat svou odbornou kvalifikaci. Z tohoto důvodu jsou ochotni podstoupit náročný certifikační program (www.sbscr.cz, www.kritickemysleni.cz), který zvyšuje úroveň jejich práce. Portfolio může být základem pro úvahy nad vlastní prací a korekcí, která umožňuje zefektivňovat snažení učitele.

V zahraničí se často využívá týmově vyvinuté nebo kooperační portfolio, jež zahrnuje práci skupiny učitelů, kteří společně utvářejí a využívají kombinaci svých společných vědomostí a kreativních nápadů, aby ve své praxi docílili významných změn. Kooperativní portfolio je užitečné i při zavádění změn, které souvisejí s kurikulární reformou. Je pochopitelné, že učitel nemůže existovat izolovaně a je pro něj efektivnější předávat své nápady a zároveň přijímat zkušenosti od svých kolegů.

Právě efektivní týmová práce učitelů na vytváření portfolia může vést k:

 • pozitivnějšímu klimatu ve škole a mezi učiteli;
 • vzájemné spolupráci mezi začínajícími a zkušenějšími učiteli;
 • kvalitnější komunikaci mezi učiteli a snazší organizaci jejich práce;
 • společné motivaci a jednotnému sdílení vize;
 • ke komplexnější autoevaluaci apod.

Osobní portfolio slouží, na rozdíl od výše zmíněných portfolií, k vlastním potřebám učitele. Učitel ho využívá k motivaci nebo sebehodnocení vlastní práce. Může obsahovat poznámky k vlastní práci, osobní deník, sebereflexe, reakce na problémové situace, zápisky ze seminářů nebo odborných školení, články z časopisů, náčrty nápadů, rozpracované verze vyučovacích hodin, projektů, očekávání žáků, dopisy žáků osobního charakteru, různé fotografie apod. Učitel si v něm může uchovávat některé učební pomůcky, testy, zkušenosti ale i zábavné příhody nebo odpovědi.

Profesní portfolio učitele

V profesním portfoliu by neměla chybět:

 • osobní charakteristika, osobní filozofie vzdělávání;
 • doklady o vzdělání, jazykové znalosti;
 • certifikáty, osvědčení z absolvovaných školení a dalšího vzdělávání;
 • popis pedagogické praxe, stručná charakteristika škol, na kterých učil;
 • zájmy, seznam přečtené odborné literatury;
 • informace o projektech, kterých se s žáky účastnil;
 • ukázky prací žáků (také ukázky sebehodnocení dětí, hodnocení učitele);
 • fotografie a výsledky nejvýznamnějších akcí a činností, které organizoval;
 • reference - ředitele, kolegů, žáků i rodičů (jestliže byly použity autoevaluační nástroje - jaké a výsledky jejich měření);
 • údaje o spolupráci s organizacemi a zahraničím;
 • informace o práci s nadanými nebo s žáky, kteří vyžadují zvláštní pomoc;
 • videozáznam nebo fotodokumentace z práce ve třídě;
 • ukázky průběžné komunikace s rodinou (krátké zprávy o dítěti, písemné informace, pozvánky, ...);
 • záznamy z vlastního pozorování ve třídě;
 • stručný komentář nebo odůvodnění k vybraným podkladům;
 • inovační metody výuky (příklady dobré praxe, přípravy na hodiny);
 • uveřejněné články a publikace, stáže, účast na konferencích;
 • zajímavé mimoškolní aktivity;
 • plány do budoucnosti, osobní a profesní cíle a další.

V dnešní době si učitelé vytvářejí své vlastní webové stránky, které někteří z nich obohacují o studijní podklady pro žáky (které si žáci mohou vytisknout), požadavky na žáka, různé odkazy, které vypovídají o komunikaci mezi učitelem a okolím. Je to jedna z nových forem, jak zvýšit zájem žáků o vyučovací předmět a zároveň představit osobnost učitele. Tyto stránky mohou sloužit jako portfolio.

Profilace učitele je celoživotní proces, který vyžaduje nepřetržitou reflexi a korekci vlastní práce. Proto je portfolio učitele vynikající nástroj k účinnému zhodnocení vlastního úsilí.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 09. 2006
Zobrazeno: 21851krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAŤASOVÁ, Zuzana. Portfolio učitele. Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2006, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/909/PORTFOLIO-UCITELE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.