Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evropa – místo, kde žijeme

Evropa – místo, kde žijeme

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Cílem tohoto dlouhodobého projektu je seznámit žáky s evropskými státy, získat pocit sounáležitosti a národní hrdosti v rámci Evropy. Během projektu se žáci formou převážně skupinové práce seznamují s našimi sousedy (Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem), vyberou si jeden evropský stát a seznámí s ním ostatní, zvolenou zemi potom prezentují na veletrhu „Expo – Evropa 2010”. Při řešení úkolů využívají teoretické znalosti z různých předmětů, spolupracují ve skupinách, hledají východiska problémů. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů (matematiky, českého jazyka, našeho světa, cizího jazyka, hudební i výtvarné výchovy apod.).

Cíl výuky

Projekt Evropa – místo,kde žijeme probíhal v naší třídě během jednoho celého měsíce a prolínal se téměř do všech vyučovacích předmětů. Jeho téma navazovalo na učivo předmětu Náš svět, cílem bylo seznámit žáky s evropskými státy, získat pocit sounáležitosti a národní hrdosti v rámci Evropy.

Během projektu se žáci formou skupinové práce seznamují s našimi sousedy (Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem), vyberou si jeden evropský stát a seznámí s ním ostatní, zvolenou zemi prezentují na veletrhu „Expo – Evropa 2010”.

Projekt byl realizován v pátém ročníku během jednoho měsíce s 22 žáky. Tematika evropských států se prolínala téměř do všech vyučovacích hodin, někdy se jednalo i o vícehodinové nebo celodenní bloky hodin.

Motivace – hra Pexeso státy Evropy (viz DUM Pexeso – Evropa)

Na úvod si žáci zahráli pexeso s názvy států a jejich hlavními městy. K dispozici měli politické mapy Evropy. Následoval úvodní brainstorming na téma evropské státy a Evropská unie. Žáci se společně snažili vygenerovat co nejvíce myšlenek souvisejících s daným tématem. Na závěr se pokusili vše zaznamenat do myšlenkové mapy.

Zapsání a barevné zakreslení evropských států a jejich hlavních měst do slepé mapy (Pracovní sešit Hra o Evropě, str. 8–9, lze použít i jiné slepé mapy, učebnice či pracovní sešity, které máte k dispozici). Tvorba kartiček s názvy evropských států, jejich vlajkami a hlavními městy.

Žáci pracovali ve dvojicích. Kartičky jednotného formátu musely obsahovat název státu, vlajku a hlavní město. Dále už byl dán prostor dětské fantazii, nápaditosti a kreativitě. Vzniklé karty jsme zafóliovali a během projektu ještě mnohokrát využili.

Každý týden v měsíci jsme věnovali jeden celý den monotematickému vyučování (Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko). Žáci pracovali ve dvojicích či skupinách, převážně s pracovními listy, které integrují učivo všech předmětů (viz DUM Cestujeme po Evropě – Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko).

Kromě procvičování učiva různých předmětů se žáci učili spolupracovat, řešit problémy, navzájem komunikovat, volit vhodné varianty, posuzovat věci z různých pohledů, obhajovat své názory atd.

Slovensko – práce ve dvojicích (DUM  Cestujeme po Evropě – Slovensko)

 • hledání jména státu podle indicií a pomocí vyluštění šifry – Morseova abeceda spojená s doplňováním i/y/ (úkol č. 1)
 • vybarvení vlajky (úkol č. 2)
 • poloha – zakreslení do slepé mapy, vyznačení sousedů, světové strany (úkol č. 3)
 • odhad délky hranic pomoc měřítka mapy, výpočet odchylky, vyhodnocení nejlepšího odhadu (úkol č. 4)
 • povrch – práce s mapou, výpočet výšky nejvyšší hory pomocí vzorce (úkol č. 5)
 • města – luštění přesmyček, vlastní jména, práce s mapou (úkol č. 7)
 • prezentace turisticky významných míst pomocí interaktivní tabule Smart Board
 • Které místo bys v této zemi rád navštívil? Proč? (úkol č. 8)
 • referáty dětí, kteří Slovensko navštívily (dobrovolné)
 • závěrečná reflexe – shrnutí poznatků o Slovensku, zápis do sešitů
 • vodstvo – práce s mapou, psaní vlastních jmen, řazení slov podle abecedy (úkol č. 6)

Polsko – každý žák pracuje samostatně (DUM Cestujeme po Evropě – Polsko)

 • hledání jména státu podle indícií a pomocí šifry – římské číslice, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení (úkol č. 1)
 • poloha – zakreslení do slepé mapy, vyznačení sousedů, světové strany (úkol č. 2, 4)
 • vybarvení vlajky (úkol č. 3)
 • práce s mapou – doplňování neúplného textu, přesmyčky názvů měst, vyznačování řek a moří (úkol č. 5, 6, 7)
 • prezentace turisticky významných míst pomocí interaktivní tabule Smart Board
 • referáty o Polsku (úkol č. 8)
 • závěrečná reflexe – shrnutí poznatků, zápis do sešitů

Německo – skupinová práce (DUM Cestujeme po Evropě – Německo)

 • hledání jména státu podle indícií a šifry / písemné dělení/ (úkol č. 1)
 • poloha – zakreslení do slepé mapy, vyznačení sousedů, světové strany ( úkol č. 2)
 • vybarvení vlajky (úkol č. 3)
 • doplňování neúplného textu – zápis víceciferných čísel (úkol č. 4)
 • řešení problémové situace „Jaký zvolíš dopravní prostředek?“
 • porovnávání velkých čísel, řešení slovních úloh (úkol č.5, 6)
 • slovní úlohy z praktického života, volba optimálního řešení a obhajoba svého rozhodnutí. (úkol č. 7)

Rakousko – kooperativní učení (DUM Cestujeme po Evropě – Rakousko)

 • hledání jména státu podle indícií a pomocí šifry – písemné dělení (úkol č. 1)
 • poloha – zakreslení do slepé mapy, vyznačení sousedů, vybarvení vlajky (úkol č. 2, 3)
 • rozdělení do kooperativních skupin dle vlastního výběru
 • stanovení úkolů, času, rozdělení rolí v rámci skupin
 • práce skupin
 • předávání informací, prezentace, korekce chyb
 • hodnocení práce skupiny (viz pracovní list)

Veletrh „Expo – Evropa 2010”

Vyvrcholením projektu bylo uspořádání výstavy „Expo – Evropa 2010”, na kterou jsme pozvali nejen své spolužáky z ostatních tříd, ale i učitele a zaměstnance školy. Každý se snažil motivovat  k návštěvě právě jeho země. Vždyť léto a s ním spojené cestování bylo už na dosah.

Žáci si nejprve vybrali stát, který budou na výstavě prezentovat. Na koberci jsme rozmístili kartičky se všemi evropskými státy, které jsme si předtím vyrobili a žáci si na základě zájmu vybrali zemi, které se rozhodli blíže věnovat  (maximálně tři žáci na stát). Během dvou týdnů potom shromažďovali informace, přípravili svůj prezentační stánek. Každý se snažil být co nejnápaditější, aby v nabyté konkurenci obstál a zaujal. na závěr celého projektu proběhl veletrh „Expo – Evropa 2010”. Každý stát si ve třídě vytvořil stánek, kde svou zemi představoval ostatním. Žáci využili různé formy prezentace od oblečení, přes hudbu, obrazový materiál až k místním jídlům.

Expo Evropa 2010
1. Expo Evropa 2010 - expozice Francie                                    Autor©Mirka Gardoňová

 

Expo Evropa 2010
2. Expo Evropa 2010 - Itálie                                                   Autor©Mirka Gardoňová

Volné psaní, zhodnocení projektu

Projekt jsme zakončili volným psaním na téma „Kterou evropskou zemi bych rád navštívil a proč?” (ukázky viz příloha).

Následovalo hodnocení, v němž žáci oceňovali i kriticky hodnotili práci svých spolužáků. Nechyběly dotazy i potlesk. V příjemné atmosféře jsme se navzájem podělili o své dojmy a zážitky z realizace.

Evropa a evropské státy navazovalo na učivo předmětu náš svět, které je v tomto období probíráno. Bylo pro žáky velmi zajímavé, práce na projektu je bavila. Žáci pracovali ve dvojicích, skupinách i samostatně. Největší přínos projektu spatřuji v rozvoji klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Během našich „návštěv” různých států Evropy žáci získali a objevili spoustu nových poznatků, propojených mnohdy se zážitky z vlastních cest. Žáci museli spolupracovat, vzájemně si pomáhat i formulovat a obhajovat své názory. Žáky činnosti bavily a nenásilnou formou získali množství informací, které jsou trvalejšího charakteru oproti poznatkům získaným tradičním frontálním vyučováním. Všichni se bez problémů orientují na mapě Evropy, znají většinu vropských států, jejich hlavní města a dovedou logickým způsobem vyvodit jejich základní charakteristiky. O získaných kompetencích svědčil i závěrečný projektový den nazvaný veletrh „Expo – Evropa 2010”.

 

Prezentace
3. Expo Evropa 2010 – prezentace Španělska dětem z jiných tříd                Autor©Mirka Gardoňová

Reflexe

Projekt je vhodné realizovat v pátém či vyšším ročníku ke konci školního roku (květen, červen). Vzhledem k prázdninám a s nimi spojeným cestováním je toto téma značně aktuální a motivující.

Na závěrečný veletrh Expo – Evropa 2010 doporučuji pozvat ostatní žáky školy, rodiče, učitele i další zaměstnance. Žáci získají větší pocit smysluplnosti své práce a pro návštěvníky výstavy může být malou pozvánkou pro ty, kteří se ještě nerozhodli, kde strávit svou dovolenou.

Na Metodickém portálu www.rvp.cz naleznete i další mé materiály z kolekce Cestujeme po Evropě, které postupně doplňuji.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc22 kBPříloha – Ukázky volného psaní
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám