Odborný článek

Geologické éry

17. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Sochorová
Spoluautor
Mgr. Nikola Žolnová

Anotace

Výuka geologických ér projektovou metodou.

Cíl

Cíle projektu:

 • seznámení s jednotlivými geologickými érami
 • následnost geologických dob v čase, vůdčí zkameněliny
 • hledání souvislostí a propojení poznatků

Realizace projektu (metodický návod)

1. ÚVODNÍ HODINA

Seznámení s cílem projektu a průběhem jeho realizace, rozdělení žáků ve třídě do rovnocenných skupin

Výstupem úvodní hodiny je rozdělení žáků do skupin, rozdělení rolí ve skupině a výběr geologické éry, která je nejvíce zajímá a o které by chtěli informovat ostatní žáky.

2. NÁSLEDUJÍCÍ HODINY

Vytvoření pracovních míst (uspořádání třídy)

Třídu je vhodné uspořádat podle potřeb pracovních míst jednotlivých skupin, vhodné je sloučení lavic, větší prostor pro psaní atd.

Zajištění pomůcek a literatury

Žáci si zajistí studijní literaturu týkající se jejich geologické éry, lze využít internetových zdrojů (pozor na důvěryhodnost některých internetových portálů a blogů). U některých skupin se vyskytl problém týkající se nedostatku informačních zdrojů, publikací, odborné literatury, proto jsem do přílohy zařadila výčet některých z nich.

Vlastní zpracování projektu (na zpracování projektu doporučuji 3 vyučovací hodiny)

Získané informace a myšlenky žáci převedou na formát balicího papíru. Do plakátu mohou kreslit, psát (ne opisovat bezhlavě z literatury, ale vybírat podstatné informace), lepit obrázky atd.

3. ZÁVĚREČNÁ HODINA, případně 2 HODINY (prezentace)

Prezentace měla obsahovat tyto základní body:

 • časové zařazení, členění dané geologické éry na periody
 • podnebí
 • geologické poměry (vnitřní a vnější geologické děje)
 • typická fauna a flóra (zaměřeno na vůdčí zkameněliny)
 • významná naleziště – oblasti ve světě, u nás (zahrnuta geologie České republiky)
 • zajímavost na závěr, případně křížovka, doplňovačka, při které si přednášející skupina osvědčila, zda ostatní dávali pozor při jejich prezentaci
 • nadiktování zápisu do sešitu

Poznámka: některé skupiny si přinesly i různá DVD, videokazety s touto problematikou, které jsme si ještě následující hodinu promítli, abychom toto téma důstojně uzavřeli a zakončili.

Reflexe

Projekt Geologické éry byl vyzkoušen v hodinách přírodopisu v 9. ročníku, počet hodin věnovaných pro vlastní zpracování záleží na volné hodinové dotaci učitele a na šikovnosti žáků a předchozích zkušeností s projektovou výukou. Doporučuji ponechat cca 3 až 4 vyučovací hodiny na zpracování projektu a následně každou vyučovací hodinu věnovat jedné geologické epoše. Prezentaci mohou žáci obohatit prezentací v PowerPointu, ukázkou obrázků, zhlédnutí videa, DVD, různými zajímavostmi. Výklad doplní zápisem na tabuli a na závěr jako zpětná vazba je dobré, aby si skupina, která odprezentovala, připravila pro ostatní žáky opakovací kvíz či doplnovačku na danou problematiku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
808.59 kB
Dokument
Fotografie – čtvrtohory
doc
889.65 kB
Dokument
Fotografie – druhohory
doc
30.27 kB
Dokument
Seznam doporučené literatury

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Sochorová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 6. 2010
Další z nápadů, jak podpořit samostatnost a aktivitu žáků ve výuce. Téma geologických ér dává prostor pro kreativitu a spolupráci žáků ve skupině.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Balicí papír, studijní literatura (encyklopedie, učebnice přírodopisu pro 9. ročník – viz příloha), barevné fixy, psací potřeby, nůžky, lepidlo.