Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Informativní příspěvek
Autor Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Příručka obsahuje návod, jak připravit žáky na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. V příručce je použita terminologie odpovídající novým zákonům.

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům.

Druhé, upravené a doplněné vydání této příručky bylo nutné vydat především proto, že od doby prvního vydání došlo ve výše uvedené problematice k podstatným změnám. Od 1. 1. 2001 nabyla účinnosti nová legislativa, zejména zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Výkon státní správy ve věcech civilní ochrany byl převeden z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra. Vzniklo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jako součást Ministerstva vnitra a spolu s hasičskými záchrannými sbory krajů převzalo úlohu koordinátora při plnění úkolů ochrany obyvatelstva na centrální a krajské úrovni. Od 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál s názvem „Všeobecná výstraha“.

Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. Žákům je třeba neustále zdůrazňovat, že ačkoliv průběh většiny mimořádných událostí nemusí být plně pod kontrolou člověka, jejich ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními a připraveností záchranných složek i občanů. V příručce je použita terminologie odpovídající novým zákonům.

Příručka zahrnuje 4 samostatná témata. Téma I podává všeobecný přehled o problematice ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Téma II se zaměřuje na mimořádné události způsobené přírodními silami. Témata III a IV se soustřeďují na mimořádné události způsobené lidskými činnostmi, nedbalostí nebo technickými poruchami. Na konci každého tématu najdete doplňující informace a testy k ověření znalostí.

Příručka je určena pro učitele základních a středních škol. Na základních školách se žáci s příslušnou problematikou poprvé seznamují, na středních školách si znalosti opakují a prohlubují.

Výuku témat doporučujeme zařadit do předmětů a tematických bloků, které jsou jim blízké svým obsahem. Nejde tedy o samostatný předmět. Časově není výuka témat omezena, závisí tedy jen na vás, jak, v kterých předmětech a v jakém časovém rozsahu budete tuto tematiku vyučovat.

Po probrání témat doporučujeme provést po třídách, v rámci ročníku nebo v rámci školy praktické cvičení k ověření získaných znalostí a dovedností. O jeho obsahu, způsobu i časovém rozsahu rozhodne ředitel školy. Metodický návod pro uskutečnění tohoto cvičení je také součástí této příručky.

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR dodalo cestou hasičských záchranných sborů krajů základním a středním školám k výuce výše uvedených témat, kromě této příručky, následující didaktické pomůcky:

  • Videokazeta se čtyřmi videofilmy (Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek, Než přijede záchranka, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí). Videofilm s názvem Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí shrnuje probranou tematiku a formou otázek a odpovědí ověřuje její zvládnutí. Reaguje již na zavedení jednoho varovného signálu v České republice „Všeobecná výstraha“. Jako pomůcka k ověření znalostí žáků, na základě položených otázek ve videofilmu, poslouží seznam těchto otázek, který je přiložen u videokazety a je také uveden na konci Tématu I. Tento videofilm je určen především žákům základních škol.
  • Příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení a metodickou pomůcku Sebeochrana obyvatelstva. Informace, týkající se problematiky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí, jsou zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/hasici/obcan. K výuce lze využít učební texty pro základní školy vydané k výše uvedené problematice nakladatelstvím Fortuna v roce 2002, které mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
    • Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc (pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ),
    • Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie (pro chemii a fyziku na ZŠ),
    • Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy (pro zeměpis a přírodopis na ZŠ).

Celý text dokumentu naleznete v příloze.

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Pro případ ohrožení
1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Pro případ ohrožení
Copyright ©

 

 

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek