Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Petra Kutálková
Spoluautor: Kateřina Vrtílková
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Jednou ze vzdělávacích oblastí obsažených v RVP ZV je Člověk a svět práce. Podle našeho názoru je třeba (kromě učiva v této oblasti obsaženého) seznámit žáky s postupy při hledání práce (nejen v zahraničí) a s riziky s tím spojenými. Jedním z těchto rizik je obchodování s lidmi.

Obchodování s lidmi

Pracovní mobilita je pro dnešní globalizovaný svět typická. Lidé odcházejí za prací a za lepšími životními podmínkami z chudých regionů do bohatších. To však může znamenat i problémy související s obchodováním s lidmi. Podle odhadů mezinárodních organizací je na celém světě ročně obchodováno minimálně 2,4 miliony lidí. Tato statistika se týká i České republiky. Řádově až stovky osob jsou obchodovány nejen z chudších zemí k nám, ale i z naší země do zahraničí a bohužel i uvnitř našeho státu. Obchodování s lidmi tedy může znamenat nebezpečí i pro občany ČR.

Při obchodování s lidmi dochází ke zneužívání lidí jinými osobami. Obchodované osoby jsou drženy pod výhrůžkami nebo fyzickým násilím na nějakém, často od domova vzdáleném místě nebo v cizině. Jsou nuceny k práci, kterou by dobrovolně nevykonávaly, nebo musí pracovat v podmínkách, které jsou pro ně nepřijatelné. Často se stává, že za práci nedostávají žádnou nebo jen velmi malou mzdu. Musí pracovat dlouhé hodiny bez možnosti odpočinku, s minimálním přísunem stravy.

Obchodníci s lidmi častěji zneužívají ženy a děti k poskytování sexuálních služeb. K práci v sexuálním průmyslu mohou však být nuceni i mladí muži. Obchodování s lidmi má také další formy, např. zneužívání a nucení lidí k práci v zemědělství, v továrním průmyslu, v domácnostech či za účelem sňatku.

O obchodování s lidmi se často mluví jako o novodobém otroctví, a to proto, že jsou porušována základní lidská práva obchodované osoby. Ta se nemůže svobodně pohybovat, rozhodovat o svém těle, o svém osudu.

Obchod s lidmi je na území ČR trestným činem uvedeným v trestním zákoně v ustanovení § 232a.

Jak se člověk může stát obchodovanou osobou?

Příběhy lidí, kteří byli obchodováni, jsou různé. Člověk může například přijmout nabídku práce v zahraničí či ve velkoměstě, a to jak přes agenturu, tak od někoho ze svého okolí (známý, kamarád, partner, někdo z rodiny). Podepíše neúplnou či nesrozumitelnou pracovní smlouvu nebo smlouva není uzavřena vůbec.

I když z domova lidé odjíždějí nejčastěji dobrovolně, v cizině pak dají doklady další osobě (např. pod příslibem vyřízení pracovního povolení). Místo pravých dokladů mohou dostat zpět falešné nebo jim obchodníci doklady nevrátí vůbec.

Zprostředkovatelé také často nabízejí, že zajistí vše, co je spojeno s cestováním (např. víza, dopravu, ubytování), a to buď za úplatu, nebo na "dluh". O výši vzniknuvšího dluhu se však obchodované osoby dozvědí obvykle až na místě. Dluh často neúměrně rychle narůstá (k částce se připočítává ubytování, ošacení, strava...) a je pak používán jako prostředek nátlaku či vydírání. Tak vzniká dlužní otroctví.

Teprve na místě, což bývá často v cizině, se lidé dozvědí, že budou vykonávat jinou práci, než bylo dohodnuto, nebo že ji budou vykonávat za úplně jiných podmínek, než se kterými původně souhlasili. V cizí zemi jsou lidé zranitelnější, protože např. neznají jazyk a často ani nevědí, kde se nacházejí. Obchodníci také mohou vyhrožovat tím, že policie v místě je uplacená, že pokud se pokusí utéci, někdo ublíží jejich blízkým...

Kazuistika

Cíl: Seznámit se s pojmem obchodování s lidmi.
Čas: 10 - 15 minut
Pomůcky: kazuistika

Je důležité zdůraznit, že obchodování s lidmi může probíhat mnoha způsoby za různými účely a že obchodovanými osobami se mohou stát jak cizinci, tak čeští občané. Vždy se však jedná o závažné porušování lidských práv.

Kazuistika může sloužit i jako motivační aktivita na začátku lekce. Přečtěte ji nebo převyprávějte a krátce diskutujte se žáky, co se jim vybaví, když se řekne obchod s lidmi.

Jana s Markétou se rozhodly, že si přes léto vydělají nějaké peníze. Zavolaly na číslo agentury, kterou našly v novinách. Na schůzce jim agentka vysvětlila podrobnosti, bude se jednat o práci při sběru ovoce. Poslední skupina odjíždí již za týden. Z agentury domů si nesly mnoho prospektů a informací o budoucí práci. Byly spokojené. O týden později nasedly společně se ženou z agentury do mikrobusu mířícího do Itálie.

Jana se později svěřila pracovnici La Strady, že poslední, co si pamatuje, byl přejezd hranic. Poté usnula. Probudila se sama v jakémsi sklepě se šílenou bolestí hlavy. Nevěděla, co dělat. Brzy ráno jí italsky hovořící muž ze sklepa vytáhl a dovedl do místnosti, kde byly šicí stroje. Jiná žena jí ukázala, jak přišívat kapsy. Pokusila se ženě vysvětlit, že je to omyl, přijela přece sbírat ovoce. Zhruba po hodině marného dohadování přišla žena, která jí lámanou češtinou vysvětlila, že dluží za cestu a ubytování. Dluh musí odpracovat. Kde je Markéta, jí neřekla.

Po třech týdnech, během kterých Jana pracovala více než 16 hodin denně, nedostávala téměř žádné jídlo a spala společně s dalšími ženami v malé místnosti, již přestávala věřit, že vše přežije. Tehdy do továrny přišla cizinecká policie a Janu spolu s dalšími ženami odvedla… Díky pracovníkům českého zastupitelství v Miláně byla Janě zprostředkována pomoc La Strady. V azylovém bytě bude Jana bydlet měsíc, za tu dobu se jí snad podaří usmířit s rodiči, kteří s její cestou nesouhlasili a nechtějí, aby se vrátila domů..Vzhledem k tomu, že k obchodování s lidmi může dojít i při hledání práce v zahraničí, je následující aktivita zaměřena na osvojení dovednosti pohybovat se na trhu práce na základě bezpečnostních informací při ní získaných.

Inzerát

Propojení osvojených vědomostí a dovedností, práce ve skupinách.
Cíl: Naučit se, jak identifikovat věrohodný inzerát. Naučit se, jak si zajistit práci (v zahraničí), jak se připravit před cestou. Seznámit se s bezpečnostními tipy.
Čas: 25 - 35 minut
Pomůcky: inzeráty s nabídkou práce v zahraničí, obálky se sadami kartiček

Skupina se rozdělí na menší celky cca po 4 osobách. Instruujte žáky, ať si přečtou inzerát a zamyslí se nad jeho zněním. Využili by jeho nabídky, kdyby hledali práci v zahraničí, a proč? Diskutují ve skupinkách, poté zástupci skupin prezentují názory před celou třídou.

Následně skupiny pracují s kartičkami. Vyndají kartičky z obálek a snaží se sestavit celý proces zajišťování práce a přípravy před cestou - přiřazují spojení psaná malými písmeny ke spojením psaným velkými písmeny, jež jsou jim nadřazena Na závěr výsledky týmové práce prezentují. Diskutujte o výsledcích jejich práce, uvádějte informace na pravou míru.

Doplňte bezpečnostní tipy pro případ ohrožení.

Co dělat, když se ocitneš v tíživé situaci?

 • Utíkej tam, kde jsou lidé - na nějaké veřejné, oficiální místo (úřad, knihovna, pošta atd.).
 • Požádej o pomoc instituci spíše než soukromou osobu - u instituce je menší riziko zneužití.
 • Pomoc můžeš najít v místech označených křížem, např. nemocnice, kostely...
 • Snaž se kontaktovat zastupitelství své země. (Je dobré žákům vysvětlit, co je úlohou zastupitelství.)
 • Žádej o kontakt na pomáhající organizaci, zejména tehdy, pokud se obáváš, že je policie spojena s obchodníky, v ČR můžeš takové kontakty získat např. v organizaci La Strada ČR.
 • Ve většině zemí můžeš z telefonní budky zavolat o pomoc na číslo 112. (To platí, pokud ovládáš alespoň základy jazyka.)


Pracovní list č. 1

1.
VĚROHODNÝ INZERÁT
2.
AGENTURA
3.
ZAMĚSTNAVATEL
4.
PŘED CESTOU
5.
V ZAHRANIČÍ
název agentury ověření registrace (portál MPSV, obchodní rejstřík) přesný popis práce pracovněprávní podmínky v zemi nedávat pas z ruky, občanský průkaz nosit odděleně
adresa poštovní nebo e-mailová telefonická domluva schůzky kontaktní údaje do zaměstnání pojištění na cesty ukládání peněz na účet
telefon do agentury reprezentativní sídlo zajištění ubytování vízum, cestovní doklady nosit telefonní kontakty u sebe
jméno kontaktní osoby na schůzku s doprovodem sepsání pracovní smlouvy (místo, náplň, pracovní doba, plat) kontakty na ambasády a helpcentra pravidelně kontaktovat rodinu
popis nabízené práce kontakt na zaměstnavatele ověření smlouvy právníkem kopie dokumentů a jízdenek nechat doma mít s sebou pracovní smlouvu
výše výdělku doporučení klientů doba platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy domluvit si pravidelný kontakt s rodinou (heslo) pozorovat změny v chování zaměstnavatele

Při hledání zaměstnání a konfrontaci s možnými riziky je rovněž důležitá sebeprezentace a asertivní jednání. Tyto dovednosti jsou mimo jiné náplní učiva obsaženého v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova. Následující aktivita je zaměřená na procvičování asertivní komunikace a obrany proti agresi a manipulaci.

Nauč se říci "NE"!

Procvičovací aktivita, rolová hra.
Cíl: Dospívající mají úspěšně zvládnout konfrontaci s obtěžováním nebo ohrožením.
Čas: 45 minut
Pomůcky: kartičky

Žáci se rozdělí do dvojic. Rozdejte jim kartičky (podle pohlaví, rolí). Zadejte, ať krátce představí situaci, která je na nich popsaná, a všichni společně ať navrhují možná řešení. Poté tyto způsoby zkoušejí pomocí scének. Ti, kdo představovali "útočníky", hovoří o pocitech, které v nich vyvolalo obranné chování "ohrožených", a o tom, jak by pravděpodobně v reálné situaci na takové chování reagovali.

Diskutujte, proč jsou některé způsoby neúspěšné. (Jakým hlasem je odmítnutí pronášeno? Jsou použita jasná slova, nebo váhavá? Je odmítnutí jednoznačné, nebo je ponechán prostor protiargumentům? Dívá se odmítající osoba druhému do očí? Jsou odmítavá slova podpořena výrazem obličeje, držením těla?)

Na závěr se trénují ty způsoby chování, které mají šanci být úspěšné. Pro tyto situace neexistuje jediné správné řešení. To je nutné stále připomínat. Žáci musejí na základě okolností nakonec sami rozhodnout, jak budou reagovat. Některé způsoby chování však mají lepší vyhlídky na úspěch než jiné, proto by se měly trénovat v dalších scénkách, např.:

 • zůstat věcný, nenadávat;
 • být důsledný, nenechat se zatáhnout do diskusí;
 • budit pozornost;
 • pokusit se převést situaci do veselé (ne však směšné!) polohy;
 • zajistit si pomoc, je-li to možné, ale raději nevyhrožovat.

Diskutovat by se mělo i o tom, kdy lze situaci považovat za úspěšně zvládnutou. Jistě nemůžeme vždy označit za úspěch, když se nám podařilo vyklidit pole nebo jiným způsobem ustoupit. Musí jít i o to, abychom úspěšně prosadili vlastní oprávněná přání a nároky.

Poslední kartičky popisují situace, kde se schyluje k obtěžování nebo k přímému ohrožení dívek. Bohužel mnoho jich má v tomto směru zkušenosti. Důležité je pamatovat na to, aby žáci představovali oběť a pachatele střídavě, aby se s jednou rolí neidentifikovali příliš a aby si vyzkoušeli, jak se v té které roli cítí. Zmíněné příklady ukazují, jak je důležité vysvětlit dospívajícím, že říci "ne", být opatrný je přirozené právo každého z nás a je jedno, jak jsme staří nebo jaké postavení zaujímáme.A Už poněkolikáté se pokoušíš přemlouvat kamaráda/ku, aby s tebou šel/šla na pouť.
1B Kamarád/ka tě poněkolikáté přemlouvá, abys s ním/ní šel/šla na pouť. Leze ti to na nervy a už o tom nechceš slyšet. Pokusíš se jej/ji slovními provokacemi vyvést z míry.
2A Na školním výletě tě osloví spolužačka, která si tě jinak moc nevšímá. Chtěla by si na nějakou dobu vypůjčit tvůj úplně nový přehrávač, protože ho zrovna nepoužíváš. Ty ale nemáš chuť ho půjčovat, a už vůbec ne někomu, s kým se nekamarádíš.
2B Jste na školním výletě. Nudíš se. Spolužačka, se kterou se jinak moc nebavíš, má úplně nový přehrávač, který zrovna nemá zapnutý. Zkus ji přemluvit, aby ti ho půjčila.
3A Chceš právě odjet na kole na koupaliště. Zastaví tě sousedka a prosí tě, abys jí rychle něco nakoupila, protože v televizi běží její oblíbený seriál. Na koupališti na tebe ovšem čeká kamarád.
3B Jsi dospělá paní. Musíš rychle zaběhnout do obchodu něco koupit k večeři, ale v televizi běží tvůj oblíbený seriál a vaše video je samozřejmě v opravě. Tu si všimneš syna/dcery od sousedů, jak se právě chystá někam na kole. Toho se musí využít!
4A Tvoje učitelka tě vybídne, abys zanesl/a úkoly nemocné Šárce. Ty považuješ Šárku a její rodiče za "divný lidi". Dokážeš učitelce odmítnout, přestože to máš k Šárce nejblíže?
4B Jsi učitelka. Šárka, žákyně z tvé třídy, je nemocná. Chtěla bys, aby některý/á žák/yně zanesl/a Šárce úkoly. Žák/yně, kterého/kterou sis vybrala, to má k Šárce nejblíže.
5A Jsi poprvé na návštěvě u své kamarádky Zuzany. K obědu její děda pyšně předloží jídlo z hub, které nasbíral. Ty ale houby nemáš rád/a! 5B Jsi děda Zuzany, která si dnes poprvé přivedla domů kamaráda/ku. Dal sis velkou práci s jídlem z hub, které jsi sám nasbíral. Nyní hostovi servíruješ jídlo. Dobrou chuť!
6A Spolužák/Spolužačka, který/á je vlastně docela milý/á, tě prosí, aby sis s ním/ní vyměnil/a místo ve třídě. Musel/a bys pak sedět vedle osoby, kterou prostě nesnášíš.
6B Rád/a by sis s někým vyměnil/a místo ve třídě, protože bys chtěl/a sedět vedle spolužačky/spolužáka, která/ý se ti líbí. Zkus přemluvit kamaráda/ku, aby si s tebou vyměnil/a místo, ačkoli pak bude muset sedět vedle někoho, koho nemá v oblibě.
7A Spolužák/Spolužačka , který/á často nedělá domácí úkoly, si chce o velké přestávce opsat tvůj úkol z češtiny, se kterým sis dal/a hodně práce a věnoval/a jsi mu několik hodin.
7B Už jsi zase neměl/a náladu psát domácí úkol a příští hodinu má být jejich kontrola. Jeden/Jednana spolužák/spolužačka má napsanou práci, na kterou je zřejmě pyšný/á. Kdyby se ti podařilo kus opsat o velké přestávce, byla by to záchrana!
8A Přítel tvé sestry přišel k vám na návštěvu. Sestra vaří v kuchyni kávu, její přítel sedí vedle tebe na pohovce a povídá si s tebou o škole a spolužácích. Během rozhovoru se tě pokusí obejmout.
8B Jsi na návštěvě u své dívky. Ona vaří v kuchyni kávu, ty sedíš na pohovce vedle její mladší sestry a povídáte si o škole a spolužácích. Během rozhovoru se ji pokusíš obejmout.
9A Váš učitel má ve zvyku stát ve třídě za vámi. Právě se k tobě sklonil, položil ti ruku kolem ramen a upozorňuje tě na nedostatky při vypracování úkolu.
9B Jsi učitel. Rád stojíš ve třídě za svými žáky. Právě ses sklonil k jedné žákyni, položíš jí ruku kolem ramen a chceš ji upozornit na nedostatky při vypracování úkolu.
10A Přišli na návštěvu strýček s tetou. Dostaly jste od nich se sestrou dárky. Když děkujete, strýček se zeptá: "No a jestlipak dostanu pusinku?"
10B Jsi s manželkou na návštěvě u neteří. Donesli jste jim dárky. Když děkují, zeptáš se, jestli dostaneš pusinku.

Dále je možné zařadit situace ilustrující jednotlivé fáze obchodování s lidmi a asertivní jednání cvičit přímo na nich (např. odmítnutí podezřelé nabídky práce v modelingu, odmítnutí odevzdání pasu spolucestujícím před kontrolou na hranicích).

11A Přijde za tebou kamarádka a říká, že viděla inzerát na práci v modelingu. Tobě se to moc nezdá, chceš o tom vědět víc, případně to kamarádce rozmluvit.
11B Viděla jsi inzerát na práci v modelingu, jdeš o tom říct kamarádce, protože byste obě rády něco takového zkusily. Agenturu sice neznáš, ale jinak je to skvělé, stačí fotky a umět chodit!V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám