Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Alenka – kooperativní výuka

Ikona prakticky

Alenka – kooperativní výuka

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petra Stanjurová
Anotace: Dvouhodinový vyučovací blok je zaměřen na práci v tříčlenných kooperativních skupinách. Je založen na plnění hlavních zásad kooperativní výuky s důrazem na rozvoj kooperace uvnitř skupiny a na podrobné závěrečné hodnocení. Hlavním věcným cílem je orientace v jednotlivých etapách lidského života, cílem sociálním je spolupráce a komunikace žáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, nůžky, lepidlo
Klíčová slova: kooperace

Tento dvouhodinový blok jsem původně připravila pro třetí a čtvrtou třídu spojené v jednu k osvojení a procvičení témat: Jak rostu, Jak se vyvíjím, Etapy lidského života. Bohužel jsem zatím neměla možnost realizace. Pokud někdo budete mít možnost lekci vyzkoušet v praci, budu ráda, pokud se se podělíte o své zkušenosti. Časové rozvržení závisí na tom, zda žáci běžně pracují v kooperativních skupinách, nebo je to pro ně novinka.

Během tohoto vyučovacího bloku pracují žáci ve skupinách - týmech. Jedná se o týmy, které pracují v průběhu celého školního roku ve stejném složení. Pokud tomu tak není, učitel se může rozhodnout, zda utvoří skupiny sám a zda budou homogenní, či heterogenní.

Kooperativní výuka je založena na pěti zásadách:

 1. Interakce tváří v tvář
 2. Individuální zodpovědnost
 3. Sociální zodpovědnost
 4. Pozitivní vzájemná závislost
 5. Reflexe

Další specifikum je, že při kooperativní činnosti plníme nejen cíl věcný, ale i sociální. Více viz Kasíková, 2005.1

VYUČOVACÍ BLOK ALENKA

Vážení přátelé, milý týme,

mám pro vás úkol opravdu nelehký.
Lépe řečeno, mám pro vás více úkolů. Protože jste tým, musíte spolupracovat.

1. úkol pro tým

A.
1. člen vašeho týmu přečte následující text s názvem Alenka tak, abyste jej všichni tři dobře slyšeli, přitom však nerušili ostatní skupiny. Po přečtení zapisovatel vypíše (v případě potřeby mu pomohou nápovědy) všechny podtržené pojmy do následující tabulky (včetně těch, které jsou v úvodním textu za oslovením: Vážení přátelé,...). K příslušným již vypsaným pojmům v tabulce dopisuje vědec jejich význam. Využije pomoci knihovníka, který má k dispozici encyklopedie z třídní knihovny, a také spojku s učitelem v případě nejasností či problémů. Vědec by měl mít hlavní slovo, ale nezapomíná se radit s ostatními členy týmu.

B.
Poznámka k rolím:
V každém úkolu se budou vaše role měnit. Co tyto role obnášejí, vám napoví jejich názvy.

Rozdělení rolí pro úkol č. 1:
1. člen = čtenář, nápověda, spojka s učitelem v případě potřeby
2. člen = zapisovatel, knihovník a nápověda
3. člen = vědec, nápověda


Alenka


Konečně nastal ten dlouho očekávaný okamžik. Maminka Jana a táta Zdeněk byli velice nervózní, když nasedali do svého modrého plechového miláčka a odjížděli do porodnice. Konečně přijde na svět jejich vytoužené miminko.
Bude to holčička, nebo chlapec? To ještě nevědí. Přejí si však, aby bylo jejich děťátko zdravé a šťastné.
Zdenda byl hodně statečný, šel se svou ženou k porodu. Chtěl být s ní v tak důležité a náročné chvíli. Chtěl ji podpořit, dodat jí sílu a energii. A v neposlední řadě chtěl vidět miminko co nejdříve.
Ani se nenadál a už porodním sálem duněl křik jako z trumpety. „To musí být ženská, když tak křičí!" pomyslel si.
A opravdu! Holka jako malovaná. Malá Alenka Nováková.
Ty jsi mi ale dala zabrat,"povídá maminka.
Stačilo pár dnů po porodu a Jana mohla s Adélkou domů za tátou Zdeňkem.
Konečně ve třech. Vstříc úplně jinému, krásnému, novému životu.

Tabulka 1

2. úkol pro tým

Alenka, která se nám před chvílí narodila, už hodně, ale opravdu hodně vyrostla, ba dokonce zestárla. Ve svém dlouhém a úspěšném životě si prožila mnoho krásného i méně krásného. Prošla všemi životními etapami, s nimiž se člověk ve svém životě setká.

A.
Vaším dalším úkolem bude nalézt, označit, vypsat a určit roky, kdy tato etapa probíhá. Čtenář přečte text Alenčin příběh a v textu barevně podtrhne názvy etap života člověka. Zapisovatel tyto názvy vypíše do tabulky pod příběhem a vědec k nim napíše přibližný věk člověka, který se v tomto životním období nachází. Mohou mu pomoci nápovědy.

B.
Rozdělení rolí pro úkol č. 2:
1. člen = zapisovatel a nápověda
2. člen = vědec, nápověda
3. člen = čtenář a nápověda, spojka s učitelem v případě potřeby


Alenčin příběh

Když jsem byla ještě opravdu malá, ale ne tak malá, jak se říká, ale ještě menší, myslím tím, když jsem ještě plavala v mámině břiše, to mi bylo opravdu dobře. Škoda, že si z doby maminčina těhotenství nic nepamatuji.
To u porodu nám s mámou moc do smíchu nebylo. Musely jsme se obě opravdu hodně snažit, aby všechno dobře dopadlo a ze mě byl zdravý, růžový novorozenec. Ale všechno to utrpení několikanásobně vynahradil mámin prs se sladkým mlíčkem.
Myslím, že bylo sladké. Říká se to. Ale já byla teprve kojenec, takže si z tohoto krásného období zase nic nepamatuji.
Určitě ale vím, že její mlíčko bylo plné vitamínů a živin a dodávalo mi sílu a energii. Jinak bych přece nezvládla tak náročný úkol stát se za tak krátkou dobu batoletem a zvládnou lezení, sezení a nakonec se postavit na nohy.
Ze školky, když jsem byla předškolák, to už si některé okamžiky pamatuji. Třeba jak jsem se učila stříhat, malovat a cvičit. Všechno se mi to později moc hodilo. Začala jsem totiž chodit do školy. Byl ze mě zodpovědný a pilný školák. Naučila jsem se krásně psát, číst, počítat, ale také slušně se chovat a pomáhat si s ostatními. Bez těchto dobrých základů bych se jako už dospívající slečna jen těžko dostala na vysněné gymnázium a mohla studovat, abych se později stala lékárnicí.
To byl můj sen, který se mi v dospělosti díky mé snaze vyplnil. Teď, když jsem už zestárla a stáří si mě pozvalo k sobě na návštěvu, mám opravdu na co vzpomínat.

Tabulka 2

3. úkol pro tým

A.
V následující tabulce je nutné doplnit určité informace. Do prvního sloupce nalepit názvy etap lidského života tak, jak jdou po sobě, do druhého sloupce vlepit věk, ve kterém etapy probíhají, a správně je přiřadit, a do posledního sloupce musíte nalepit obdélníčky s jednoduchými popisy etap a opět je přiřadit ke správné etapě a rokům.

Střihač stříhá všechny obdélníčky. Vědec určuje, kde se mají jednotlivé obdélníky do tabulky vlepit. K dispozici má nápovědy. Ve chvíli, kdy všichni tři ze skupiny souhlasí s rozhodnutím vědce ohledně vlepení obdélníku do tabulky, je lepič nalepí.

B.
Rozdělení rolí pro úkol č. 3:
1. člen = vědec a nápověda
2. člen = lepič a nápověda
3. člen = střihač, nápověda, spojka s učitelem v případě potřeby

Tabulka 3
Pojmy k nalepení

4. úkol pro tým

Rozdělte si role. Jeden z vás bude Alenka, druhý máma Jana a třetí táta Zdeněk. Společně si vyberte jedno z období života Alenky. Nesmí jí však být více než 20 let. Sehrajte společně jednoduchou a krátkou scénku, ve které budou vystupovat všichni tři členové rodiny.

Vyberte si jakoukoli situaci, např. rodinná oslava, nakupování, u lékaře, na dovolené... Pracujte společně. Můžete si váš krátký příběh napsat i na papír. Vytvořit si jednoduchý scénář. Pozor, nejste v rolích, musíte se na práci sami dohodnout.

Nabídka závěrečných otázek:

 • Jsi spokojený(á) se svou prací?
 • V jaké roli ses nejlépe cítil(a)?
 • Jaká role tě nebavila?
 • Došlo při vaší spolupráci k nějakému problému?
 • Myslíš si, že jste jako celek práci zvládli?
 • Bavila tě práce ve skupině, nebo si myslíš, že sám bys byl(a) úspěšnější?
 • Který z úkolů tě nejvíc bavil?
 • Co tě nebavilo?
 • Naštvalo tě něco?
Hodnocení, reflexe, prezentace

Skupiny a jejich členové před spolužáky prezentují svou práci a ostatní jejich dílo zhodnotí.

 • prezentace1. a 2. úkolu
  • Vědec příslušné skupiny prezentuje sám práci celé skupiny - přečte zpracovanou tabulku.
 • hodnocení 1. a 2. úkolu
  • Hodnotíme práci celé skupiny podanou ústy vědce. Učitel opět vybírá mezi hodnotícími.
 • kontrola 3. úkolu
  • Tabulky s vlepenými obdélníčky si skupiny mezi sebou vymění a navzájem kontrolují.
 • hodnocení 3. úkolu
  • Po ukončení kontroly žáci hodnotí skupinu, jejíž tabulku kontrolovali.
 • prezentace 4. úkolu
  • Skupina před ostatními sehraje svou scénku. Může nechat ostatní skupiny hádat, v jaké situaci nebo prostředí se rodina nachází.
 • hodnocení 4. úkolu
  • Hodnotíme práci celé skupiny po sehrání představení. Učitel opět vybírá mezi hodnotícími a ptá se, proč se rozhodli hodnotit právě takto.

1KASÍKOVÁ, H.: Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 80–239–4668–4.

Citace a použitá literatura:
[1] - KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno : AISIS, 2005. ISBN 80–239–4668–4. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc32 kBTabulka 1
Odstranitdoc28 kBTabulka 2
Odstranitdoc28 kBTabulka 3
Odstranitdoc39 kBPojmy k nalepení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 07. 2009
Zobrazeno: 5679krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STANJUROVÁ, Petra. Alenka – kooperativní výuka. Metodický portál: Články [online]. 20. 07. 2009, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3218/ALENKA---KOOPERATIVNI-VYUKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.