Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pravěk a orientace na časové ose

Ikona prakticky

Pravěk a orientace na časové ose

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Během dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Počátky lidské společnosti » charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * připravené lístečky s letopočty
* sešity do dějepisu
* psací potřeby
* nakopírované přílohy pro skupiny i pro jednotlivce
Klíčová slova: časová osa, starší a mladší doba kamenná, životní podmínky v pravěku

Během této dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.

Cíl hodiny - znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák seřadí letopočty na časové přímce
 • žák odpoví na otázky týkající se pravěku
 • žák chápe rozdíl mezi starší a mladší dobou kamennou a mezi člověkem žijícím v té které době
 • žák diskutuje o životních podmínkách v pravěku a o tom, jak je člověk využíval
 • žák se pokusí o doplnění údajů do neúplné myšlenkové mapy
 • žák chápe souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí
 • žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Hodnoty, postoje:
 • žáci jsou vedeni k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 • hodina přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí
 • účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
1. OPAKOVÁNÍ ČASOVÉ PŘÍMKY

Každý žák dostane od učitele lísteček s letopočtem (ty si učitel dopředu připraví a nastříhá). Sám učitel si stoupne doprostřed třídy - označuje rok 1 po Kristu. Určí, kterým směrem od něj jsou roky před Kristem, a kterým po Kristu. Žáci se snaží seřadit tak, jako by stáli na časové přímce a označovali letopočet. Učitel upozorní žáky, že uvedené letopočty se netýkají pouze období pravěku, ale i novějších dějin.

2. OPAKOVÁNÍ PRAVĚKU

Žáci pracují ve dvojicích, připraví si společný sešit nebo papír. Společně odpovídají na učitelovy otázky. Učitel čte otázky, žáci ihned píší odpověď. Poté si vše zkontrolují.

3. SKUPINOVÁ PRÁCE

Žáci jsou rozděleni podle zasedacího pořádku do dvou skupin, jedné pomáhá učitel, druhé asistent. Společně se snaží pouvažovat nad tím, jak využíval člověk bohatství přírody a jak do ní zasahoval. Jedna skupina přemýšlí o člověku ze starší doby kamenné, druhá o člověku mladší doby kamenné. Výsledná zjištění si pak žáci navzájem nahlas přečtou.

4. ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

Učitel přečte žákům článek o různých životních podmínkách, pak se žáků ptá na jeho obsah a krátce s nimi podiskutuje. Srovná např. to, že v pravěku a starověku se lidé povodním přizpůsobili a využívali jich, zatímco my do přírody příliš zasahujeme, chceme ji měnit. Může následovat zápis do sešitu o úrodném půlměsíci:

Tam, kde byla půda úrodnější, mohli se lidé usadit na delší dobu, a proto tam šel vývoj rychleji kupředu. Začaly se vytvářet první státy a období pravěku zde střídá starověk. Takovouto oblastí byl tzv. Úrodný půlměsíc (Mezopotámie, Egypt...)

MYŠLENKOVÁ MAPA (je upravena pro možnosti žáků)

Jde o samostatnou práci, při které mohou žáci používat svých sešitů. Ti, kteří dokáží smysluplně mapu doplnit, mohou získat jedničku. Mapa je zjednodušená, je návodná, přesto poskytuje dostatek prostoru pro vlastní asociace.

Hodnocení

Činnosti spojené s opakováním žáky bavily, při skupinové práci však potřebovali pomoc asistenta či učitele, aby je nasměroval, jak tabulku vyplnit. Na téma hospodaření s vodními zdroji ve starověku reagovali se zájmem a velmi živě. O vyplnění myšlenkové mapy se pokusili všichni žáci, což je důležité.

Citace a použitá literatura:
[1] - AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny pravěku a starověkého orientu. 2. vydání. Praha : družení českých producentů učebnic SPL, 1999. 61 s. ISBN 80-86287-03-3. 
[2] - BURIAN, J.; OLIVA, P. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 547 s.  
[3] - STEELOVÁ, Jeannie L; MEREDITH, Kurtis S; TEMPLE, Charles. et al. WALTER, Scott. Další strategie k rozvíjení kritického myšlení. Praha : Kritické myšlení, 2007. 44 s.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 03. 2009
Zobrazeno: 16533krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Pravěk a orientace na časové ose. Metodický portál: Články [online]. 18. 03. 2009, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3038/PRAVEK-A-ORIENTACE-NA-CASOVE-OSE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jakub HorálekVloženo: 22. 09. 2009 17:36
Dlouho jsem hledal materiál, který by napomáhal k realizaci EV při výuce dějepisu. Toto je určitě jedna z možností jak toto průřezové téma realizovat.
2.Autor: Jan BrichVloženo: 09. 11. 2020 20:53

Na webu je původní český projekt na časové osy www.timixi.com (online, zdarma).

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.