Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Autoevaluace v Maďarsku

Autoevaluace v Maďarsku

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Lucie Procházková
Téma autoevaluace nabývá v poslední době stále více na aktuálnosti. Příspěvek nabízí pohled do sousedního Maďarska.
Je autoevaluace škol v Maďarsku povinná?

V Maďarsku autoevaluaci realizuje většina škol všech typů a úrovní, ale není povinná ze zákona, je pouze doporučená. Centrální úřady interní evaluaci1 neřídí ani nekontrolují. Různé hodnotící subjekty pracují pro orgány místní správy, jimž podléhají, ústřední správní orgán nenese za interní evaluaci škol žádnou odpovědnost. Vše se řeší na regionální úrovni. Hodnocení pedagogické činnosti zajišťují regionální pedagogické instituty nebo nezávislí odborníci pověření orgány místní správy. Jiní odborníci - rovněž na žádost místního úřadu - analyzují efektivnost hospodaření s rozpočtovými prostředky ve školách.

Co se týče legislativy, mají školy v Maďarsku pouze doporučeno, ke kterým dokumentům by při interní evaluaci měly přihlížet: interní evaluace musí být v souladu s vlastními dokumenty o koncepci každé školy a dále mohou vzít v potaz seznam oblastí, které určují ústřední nebo nejvyšší orgány školské správy.

Kterým oblastem se školy při autoevaluaci věnují?

V rámci určitých způsobů evaluace, které se uplatňují v některých zemích, si mohou hodnotící subjekty zcela samostatně a nezávisle vybrat prvky, které použijí při stanovení vlastních kritérií - to se týká např. nepovinné evaluace zaměřené na pedagogickou činnost. V Maďarsku se doporučuje, aby všichni učitelé hodnotili učební plán školy i obsah dalšího vzdělávání učitelů.

Oblasti evaluace, které hodnotí orgány místní správy (realizují ho regionální pedagogické instituty - MEPI) jsou tyto: hodnocení ped. činnosti, hodnocení řízení, praxe v oblasti vzdělávání (správa, výzkum atd.).

Kdo bývá zapojen do procesu autoevaluace?

Autoevaluace školy se účastní vedení školy a učitelé. Není nutné ani explicitně doporučované zapojovat do procesu rodiče nebo žáky. Záleží na každé škole, koho a do jaké míry do procesu zapojí.

Jaký je vztah mezi interní a externí evaluací?

V Maďarsku se interní a externí evaluace navzájem doplňují, ale nejsou provázané, jsou nezávislé. Interní dělají ped. pracovníci na základě vzdělávacího programu, kdy porovnávají výuku s příslušným kurikulárním dokumentem. Povinná externí evaluace je zaměřena na řízení.

Činnost učitelů posuzují výhradně aktéři z prostředí dané školy v rámci zvláštního postupu, který se užívá nezávisle na interní evaluaci školy jako subjektu. Toto hodnocení provádějí ředitelé škol. Externí evaluace nutně nevyžaduje přímé sledování práce učitelů, je to nepovinné.

Hodnotící subjekty, které vycházejí z dokumentace vydávané správními orgány různé úrovně, obvykle podléhají místním či regionálním orgánům. Opírají se o platné celostátní právní předpisy a dokumenty, které vymezují vzdělávací cíle správního orgánu, jemuž jsou tyto subjekty podřízeny. Odborníci, kteří na základě smlouvy s obcí hodnotí efektivnost řízení školy, náležitě přihlížejí k oficiálním celostátně platným požadavkům a berou v úvahu i očekávání orgánů místní správy.

Před návštěvou externího orgánu evaluace se v Maďarsku na rozdíl např. od praxe v ČR žádné informace nebo předešlé zprávy neshromažďují (žádné výroční zprávy, popisné zprávy zřizovatele apod.).

V Maďarsku v případě povinné evaluace řízení se evaluace v podstatě zabývá administrativními a finančními záležitostmi a především umožňuje centrálním či místním orgánům školské správy přijmout některá rozhodnutí, která se týkají škol. V případě nepovinné evaluace zaměřené na pedagogickou činnost hodnotící subjekty ověřují schopnosti žáků a na tomto základě hodnotí výkonnost škol. Externí evaluační orgány nepředepisují povinnost vypracovat plán zlepšení.

Maďarsko zrušilo inspekce v roce 1985. V roce 1993 proběhla značná decentralizace kompetencí v oblasti školství. Tento trend mimo jiné připravil ústřední orgán o nástroje, které mu umožňovaly monitorování a hodnocení škol. V roce 1998 byla zřízena organizace s celostátní působností (Národní centrum pro zkoušky a hodnocení vzdělávání, OKÉV), jejímž hlavním posláním je hodnotit vzdělávací systém na základě studijních výsledků žáků. Ty se posuzují podle mezinárodních testů (TIMSS, PISA apod.) a národních textů zaměřené zejména na matematickou a čtenářskou gramotnost.

Komu a jakým způsobem jsou výsledky oznámeny?

Výsledky externí evaluace se nezveřejňují. Výsledky interní evaluace využívá pro své účely pouze škola sama a orgány místní správy, např. zřizovatel. Ten má také na starosti ono nepovinné hodnocení pedagogické činnosti.

Zdroj:
http://www.oki.hu/
http://www.eurydice.org/
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode=HU
Evaluace škol poskytujících povinné vzdělání v Evropě. Eurydice 2004, ÚIV 2005.


1 Pojem interní evaluace používáme pro odlišení od externí evaluace a chápeme ho jako blízký k zažitému pojmu autoevaluace.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám