Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Definování pojmu diskriminace

Ikona prakticky

Definování pojmu diskriminace

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miroslava Ludvíková
Spoluautor: Bev Meyer Zemo
Anotace: Aktivita pomáhá definovat, objasnit a představit si role oběti, násilníka a nezúčastněného diváka a pomáhá nám pochopit, že čas od času každý z nás vystupuje ve všech těchto rolích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: barevné papíry formátu A3 (jeden arch pro dvojici žáků), prostor, na který lze archy zavěsit, pomůcky k jejich zavěšení
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, Výchova k občanství, diskriminace, xenofobie, Občanský a společenskovědní základ
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Cíl aktivity

Často se pustíme do nějaké diskuse, aniž bychom si uvědomili, že k ní přistupujeme z odlišných perspektiv - tedy že stavíme na zcela jiných předpokladech než druhá strana. Tato aktivita nám pomáhá si vyjasňovat předmět diskuse tak, že jej všichni postupně definujeme a sjednotíme se na společné definici. Aktivita rovněž pomáhá definovat, objasnit a představit si role oběti, násilníka a nezúčastněného diváka a pomáhá nám pochopit, že čas od času každý z nás vystupuje ve všech těchto rolích. V aktivitě nejprve hledáme aspekty, na kterých se ve vztahu k diskutovanému předmětu shodneme, a potom teprve hovoříme o tom, kde se naše názory různí. Tím, že klademe větší důraz na to, co sdílíme, si uvědomujeme důležitost procesu vyjednávání. Tato aktivita buduje důvěru a podporuje otevřenost.

Popis aktivity
 • Vyzvěte žáky, aby si v místnosti našli někoho, kdo má stejnou barvu vlasů jako oni (1. partner). Dvojice si navzájem sdělí, jak by definovala pojem diskriminace, a každý člen dvojice se pokusí uvést nějaký příklad ze svého života, kdy byl diskriminován (tj. byl v roli oběti). Každá dvojice se domluví na společné definici.
 • Ve druhém kroku si žáci najdou jiného partnera (2. partner), tentokrát musí mít stejnou barvu očí. Sdělí si definice diskriminace, na kterých se domluvili se svými předchozími partnery. Opět se dohodnou na společné definici. Až dvojice dojde ke shodě v definici, vzájemně si stručně (1 - 2 minuty) sdělí nějaký zážitek, kdy sami někoho diskriminovali (vystupovali v roli násilníka). Podle těchto zážitků mohou definici upravit.
 • Žáci si najdou dalšího partnera, se kterým doposud nepracovali. Tentokrát musejí mít stejnou velikost ruky. Partnera si budou hledat tak, že si s ostatními poměří velikost ruky (ruce přiloží k sobě), až najdou někoho, jehož velikost ruky odpovídá jejich. Opět si sdělí své dosavadní definice diskriminace a pokusí se dojít k nové společné definici. Tuto (závěrečnou) definici následně zapíší na list papíru A3.
  Až dvojice napíše společnou definici, ještě si vzájemně a stručně (jako v předešlých dvojicích) sdělí nějakou situaci, ve které docházelo k diskriminaci a v níž vystupovali v roli nezúčastněného diváka.
 • Definici na listu formátu A3 připevní žáci na zeď nebo pověsí na šňůru tak, aby ji ostatní viděli. Ostatní žáci si potom přečtou zapsané definice.
Reflexe aktivity

Je důležité, aby tato aktivita byla řádně uzavřena a aby byl vysvětlen její smysl.

Žáci se mohou přesunout (podle možnosti třídy) do komunitního kruhu, pod vedením učitele shrnou průběh aktivity, způsoby vyhledávání partnerů, srovnávají vytvořené definice, vyjadřují své dojmy z vyslechnutých příběhů. Učitel v této diskusi respektuje dobrovolnost, zejména při prezentaci příběhů.

V závěru by měly být zdůrazněny následující skutečnosti:

 • Aktivita začala tím, že žáci měli hledat něco, co je jim společné. Poté, co toto společné objevili, začali diskutovat o otázkách, v nichž se mohou jejich názory a pocity různit.
 • Aktivita se vyvíjí v tom smyslu, že začíná s vlastností (barva vlasů), která je snadno z dálky viditelná, pak pokračuje dále k bližšímu kontaktu zúčastněných, ale nevzbuzuje pocit ohrožení. Druhý krok vyžaduje pohled z očí do očí (barva očí), třetí už vyžaduje fyzický kontakt (velikost ruky).
 • Definice vychází z toho, co žáci znají (nikoli z toho, co neznají). Aktivita potvrzuje vědomosti žáků a v závěru jim poskytuje uspokojivý pocit, že se spolupodíleli na vytvoření definice. (Vyvěšení definicí vede k dalšímu potvrzení jejich myšlenek).
 • Je velmi důležité uvědomit si, že v této aktivitě nejsou žádné špatné odpovědi - prakticky všechny jsou akceptovatelné a jsou akceptovány. Pokud se některé definice zcela míjejí se zadáním, jsou opraveny samotnými tvůrci v průběhu procesu vyjednávání s ostatními partnery.

Mohly by vás zajímat například tyto články:
Kresby terezínských dětí
Romský holocaust
Hanin kufřík
Neztratit víru v člověka
Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 01. 2009
Zobrazeno: 10189krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LUDVÍKOVÁ, . Definování pojmu diskriminace. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2009, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2936/DEFINOVANI-POJMU-DISKRIMINACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.