Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Řecko – perské války

Ikona prakticky

Řecko – perské války

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Žáci se dozvědí o zajímavostech z řeckého válečnictví a po seznámení se základními údaji o řecko-perských válkách se přímo vžijí do rolí znepřátelených stran.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * papíry se zajímavostmi z řeckého válečnictví (příloha č. 1)
* mapa starověkého Řecka
* učebnice dějepisu (viz použitá literatura a zdroje)
* další knihy, encyklopedie, populárně naučné publikace k tématu
* texty se zadáním samostatné práce (příloha č. 2)
* psací potřeby
Klíčová slova: řecké válečnictví, řecko-perské války, bitva u Marathonu

V úvodu hodiny si děti snaží zapamatovat co nejvíce zajímavostí z řeckého válečnictví, které se samy dočtou při pohybu po třídě. Hlavní část hodiny je věnována seznámení s průběhem řecko-perských válek a hře, kdy se žáci vžijí do rolí znepřátelených stran.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák si pamatuje několik zajímavostí z oblasti řeckého válečnictví
 • žák vyjmenuje nejslavnější bitvy, zná příčinu řecko-perských válek a základní průběh slavných bitev
 • žák dokáže vysvětlit, jak vznikl marathónský běh
 • žák umí v textu vyhledat odpovědi na zadané otázky
Hodnoty, postoje:
 • v žákovi překonáváme stereotypy a předsudky tím, že ho stavíme do role obou bojujících stran a nutíme ho vžít se do situace dvou znepřátelených jednotek
 • žák si uvědomuje sociální i kulturní odlišnosti mezi národy, prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
Kroky realizace:
 • učitel vyzve v předchozí hodině žáky, aby doma vyhledali a do příští hodiny přinesli jakékoli obrázky či fotografie, které znázorňují řecké válečnictví

1. EVOKACE

Zajímavosti z řeckého válečnictví:
 • učitel rozmístí na různá místa ve třídě papírky, na každém je napsaná nějaká zajímavost o řeckém válečnictví (příloha č. 1)
 • na pokyn učitele se žáci zvednou, pohybují se po třídě a čtou si lístečky
 • jejich cílem je zapamatovat si co nejvíce zajímavostí
 • žáci se vrátí zpět do lavic
 • ve dvojicích si zkusí vzpomenout na co největší množství údajů, které se právě dozvěděli
  (15 minut)

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Nejslavnější řecké bitvy:
 • učitel za pomoci mapy starověkého Řecka, obrázků v učebnici, materiálů, které přinesli žáci, přednese výklad o řeckých bitvách
 • neměl by zapomenout především na tyto informace

NEJSLAVNĚJŠÍ ŘECKÉ BITVY
 • Peršané ohrožují řecké osady
 • Athény přijdou na pomoc
 • perský král Dareios vyhlašuje válku

BITVA U MARATHONU

 • 13. 9. 490 př. Kr.
 • Peršané (Dareios) + Řekové (Miltiadés)
 • Feidipidés běžel 42 km do Athén říci o vítězství
 • Marathonský běh (přesně to bylo 42 km a 195 metrů)
 • Athény vědí, že tím válka nekončí, Themistoklés buduje vojsko a loďstvo
 • 480 př. Kr. Peršané (Xerxes) sohromným vojskem vyrážejí proti Řekům (Themistoklés)
BITVA U THERMOPYL
 • Sparťané přemoženi/padli, ale poslali spojence domů, opuštěné Athény zničeny
 • včele stál spartský král Leonidas, Řekové byli přemoženi za pomoci zrady jednoho znich (Efialtes), který Peršanům ukázal skrytou horskou stezku, po které se Peršané dostali Řekům „do zad"

BITVA U SALAMÍNY

 • námořní bitva
 • vítězství řeckých triér nad perskými loděmi; triéry obratněji manévrovaly v úzkém průlivu mezi ostrovem a pevninou
BITVA U PLATAJ
 • Peršané utekli
 • převaha hoplitů nad perskými lučištníky
 • válka trvala až do roku 449 př. Kr., Řecko porazilo Peršany
  (30 minut)

3. REFLEXE

Samostatná práce ve dvojicích
 • učitel rozdá žákům texty se zadáním samostatné práce (příloha č. 2) - každá dvojice se vžije do role jedné zbojujících stran vrůzných řecko - perských bitvách (podle zadání vtextu, každá dvojice má jiné zadání!!!!)
 • žáci si přečtou otázky, na které mají odpovědět - jsou uvedeny vtextu
 • podle toho, které bitvy se jakoby účastnili, si informace o dané bitvě vyhledají vučebnici dějepisu na str. 26 - 27 (AUGUSTA, Pavel, HONZÁK, František. Dějiny starověkého Řecka a Říma - učebnice pro základní školy. Praha: SPN, 1994. s. 107. ISBN 80-208-0314-9)
 • dvojice napíše kotázkám správné odpovědi, které našla v textu
 • tímto se každá dvojice seznámí detailně s průběhem jedné z bitev
 • žáci pak společně ve dvojici napíší fiktivní dopis domů své rodině, ve kterém vylíčí průběh a okolnosti bitvy, které byli svědkem.
  (45 minut)
Hodnocení

Úvodní část hodiny byla velmi svěží a zábavná, žáci uvítali možnost pohybovat se po třídě. Samotný výklad třídu zaujal, žáci sami hledali místa konání bitev na mapě, měli radost, že jimi přinesené obrázky našly při výkladu uplatnění. Samostatná práce byla pro žáky poměrně náročná, některým dvojicím pomáhal asistent a učitel. Přesto se žáci snažili pracovat pečlivě a pozorně.

Citace a použitá literatura:
[1] - FREEMAN, Ch. Řekové. . Praha : Ikar, 1996. ISBN 80-7202-021-8. 
[2] - AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Dějiny starověkého Řecka a Říma - učebnice pro základní školy. 2. vydání. Praha : SPN, 1994. 107 s. ISBN 80-208-0314-9. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 12. 2008
Zobrazeno: 11254krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Řecko – perské války. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2795/RECKO---PERSKE-VALKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.