Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Čich, chuť, hmat

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
V hodině strukturované podle E – U – R se žáci aktivně seznámí s procesy čichového, chuťového a hmatového vnímání.
1. část

Hodina začíná skupinovým brainstormingem na téma: „Co vnímáme našimi smysly?" Žáci říkají své nápady, vyučující je všechny zapisuje na tabuli.

Následuje kategorizace nápadů z brainstormingu. Vyučující napíše na tabuli názvy pěti lidských smyslů a žáci třídí nápady. Vznikne tak tabulka, která obsahuje konkrétní příklady k jednotlivým smyslům (stačí 3 - 4 nápady ke každému smyslu).

Učitel vede dialog s žáky o tom, co člověk potřebuje k tomu, aby dokázal vnímat uvedené nápady. Po ujasnění následuje zápis do sešitu s vysvětlením podstaty smyslového vnímání a pojmu receptory (čidla).

Doba trvání této části je 10 minut.

2. část

Žáci jsou rozděleni do 3 skupin, které slouží pouze k přiřazení témat. S těmito tématy pak budou pracovat ve dvojicích. Vyučující zadá skupinám tento úkol: Popište celkový průběh procesu čichového/hmatového/chuťového vnímání - od jeho začátku až po konec. Každá skupina je zaměřena na jeden smysl. Žáci mají k dispozici text (viz HEJDA, Tomáš, a kol.: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007, s. 98 - 99. ISBN 80-7238-428-7), pracují ve dvojicích.

Časový limit pro tuto aktivitu je 10 minut.

Vyučující může využít i jiný zdroj informací k tématu Smyslové vnímání člověka - např. http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004042107... [cit. 2008-3-8]. Tento zdroj nabízí kromě výstižného textu i názorné obrázky.

Následuje část, kdy žáci postupně vysvětlují průběh procesů vybraných smyslových vnímání, a při tom zapisují důležité údaje na tabuli. Je-li třeba, vyučující poopraví vysvětlení žáků a doplní je o další informace k danému smyslu. Žáci i učitel mohou během výkladu používat obrázky v encyklopediích, učebnici nebo na nástěnných plakátech.

Tato část hodiny by neměla trvat déle než 20 minut.

3. část

V závěrečné části hodiny žáci informace, které se dozvěděli, shrnou formou „pětilístku". Každý žák či dvojice si vybere jeden z nabídnutých pojmů - smysl, jazyk, nos, kůže, a zpracuje ho do sešitu následující formou:

--------------- (název vybraného pojmu)

------------------------------ (jaký/á je?) - uvést 2 slova, která vyjadřují popis, charakteristiku či vlastnosti daného pojmu

--------------- --------------- ---------------(co dělá?) - uvést 3 slova, která vystihují činnosti daného pojmu nebo co se s ním děje

--------------- --------------- --------------- ---------------(věta týkající se daného pojmu - má 4 slova)

--------------- (synonymum k danému pojmu)

Při zpracování „pětilístku" by žáci měli použít charakteristiky daného pojmu ve vztahu ke smyslovému vnímání. Orgány jazyk, nos a kůže patří do dalších orgánových soustav, a mají v rámci lidského těla i jiné funkce, které můžeme připomenout dodatečně. Nicméně pro reflexi poznatků získaných v této hodině je žádoucí zařazovat do „pětilístku" pouze charakteristiky týkající se smyslového vnímání.

Příklad vytvořeného pětilístku:

  • jazyk
  • papilovitý, citlivý
  • ochutnává - nahmatává - vnímá
  • obsahuje hodně chuťových pohárků
  • orgán

Další hodiny by se měly věnovat zbývajícím dvěma smyslům - zraku a sluchu a také vadám i onemocněním, která souvisejí s lidskými smysly.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek