Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Znáte se?

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Ulrika Bezděková
Anotace: Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Aktivitu lze realizovat i v třídnické hodině nebo v rámci samostatného bloku OSV ve vyučovacím předmětu. Aktivita je zaměřena na poznávání ostatních spolužáků a jejich soukromí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kamínek, papíry, křídy
Klíčová slova: spolupráce, komunikace, poznávání, představivost, naslouchání, spolužák, soukromí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy C, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy
(střední úroveň obecnosti cílů)

 • poznávání soukromí spolužáků
 • dovednost popisovat a prezentovat
 • zážitek sdílení shodných jevů s ostatními
 • vizuální představy partnerova prostoru

Bylo dosaženo cílů?

Při první aktivitě, která byla společná, si děti uvědomily, že se vlastně téměř neznají. Bylo tedy naším cílem toto alespoň trošku změnit. Děti pracovaly v náhodně vytvořených dvojicích a navzájem se představovaly.

Co se osvědčilo?

Osvědčilo se střídání činností i prostor. Velmi se mi osvědčila motivace a povzbuzení, zvlášť u dětí, které mají problém se v kolektivu prosadit a měly strach z nezvládnutí úkolu.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Přestože jsou to děti poměrně malé a nemají téměř žádnou zkušenost s OSV, daly se (i přes počáteční rozpaky s rozdělením dvojic, které se navzájem znají) s nadšením do všech činností a dovedly spolu komunikovat.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Pro děti je důležité mít možnost se ke každé aktivitě vyjádřit. S prvky OSV lze začít i u takto malých dětí.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Poslech, soustředění pozornosti.

Základní otázka pro odpovědi: Znáš své spolužáky? Pak dle odpovědi učitel klade otázky další.

Všichni sedí v kruhu, odpovídá ten, kdo má kamínek.

Kamínek

5 min.

2. Vytvořit náhodné dvojice.

Neverbální komunikace - dotyky.

Ruce - děti zavřou oči a hmatem hledají příjemné ruce, vytvoří dvojice.

2 min.

3. Naslouchání, představivost, koordinace těla se zavřenýma očima.

Autíčka - jeden vede, druhý má zavřené oči. Téma: Návštěva v mém dětském pokoji.

Dvojice procházejí prostorem, ten, co vede, slovně popisuje svůj pokoj, druhý se snaží si vytvořit představu. Po vymezeném čase (5 minut) se role vystřídají.

10 min.

4. Ztvárnění představy barevnými křídami, kresba na čtvrtku.

Kresba toho, co tě při návštěvě nejvíce zaujalo.

Každý z dvojice kreslí svou představu, vzájemně si své práce představí a přidají další informace o svém pokoji a o využití jeho prostoru atd.

Čtvrtky, křídy

15 min.

5. Schopnost reprodukce zjištěných informací o spolužákovi, předání celé skupině.

Představení dětského pokoje a toho, kdo tam bydlí.

Děti si sednou do kruhu, dvojice, které spolu pracovaly, si sednou k sobě. Celé skupině řeknou to, co ještě nevíme, např. co mají v dětském pokoji, s čím si rád hraje apod.

7-10 min.

6. Spolupráce, komunikace.

Vernisáž obrázků z dětského pokoje.

Společně dáme na koberec všechny obrázky. Děti hledají obrázky, které mají něco společného. Tvoříme skupiny obrázků, které jsou si něčím podobné. Tvoří skupinky obrázků. Učitel vyzve děti, aby se postavily ke svému obrázku. Vzniklé skupiny mají prostor k diskusi, mají-li něco společného.

10 min.

7. Hodnocení společné práce.

Otázky - reflexe.

Všichni sedí v kruhu a zamýšlíme se nad tím, co nového a zajímavého jsme se dověděli o svých spolužácích. Mluví ten, kdo má kamínek.

Kamínek

10 - 15 min.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 05. 2008
Zobrazeno: 6428krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEZDĚKOVÁ, . Znáte se?. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2008, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2349/ZNATE-SE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.