Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hra ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem
Odborný článek

Hra ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem

20. 9. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Pavlová
Spoluautor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Anotace

Počet žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen žáků s OMJ), kteří přicházejí do základní školy s omezenou znalostí českého jazyka, se zvyšuje a jejich vzdělávání není snadné. Následující text je určen pro učitele, kteří tyto žáky mají ve svých třídách a jejichž úkolem je nejen žáky českému jazyku a dalším oborům učit, ale poskytnout jim takovou oporu, aby se do vyučovacího procesu mohli aktivně zapojit a nebyli pasivními diváky. Aby žák s OMJ vykonal stejnou práci jako jeho spolužáci, musí vynaložit větší úsilí. Může tedy být více unaven, což se projeví nesoustředěním a unikáním do jeho vnitřního světa. Z toho vyplývá, že potřebuje při výuce více a častěji motivovat. Takovou motivací mohou být vhodně zařazené hry, které navíc poslouží k rozvíjení komunikačních dovedností (naslouchání, mluvení, čtení, psaní).

Význam hry ve výuce cizích jazyků (a tedy i češtiny jako druhého jazyka)

Hraní her je ve výuce cizích jazyků efektivním prvkem především vzhledem k jejich komunikačnímu charakteru, který je nezbytnou součástí učení se cizímu jazyku. Hry posilují zájem o jazyk, zvyšují motivaci, zároveň pomáhají navodit příznivou atmosféru mezi žáky a učitelem a mezi žáky navzájem.

Výhodou her v jazykové výuce je, že pomáhají učiteli vytvořit kontext, v němž je jazyk užitečný a smysluplný. Děti se chtějí hry účastnit, a proto musí rozumět, co ostatní říkají nebo píší. Zároveň musí sami mluvit nebo psát. Dítě se při hraní her učí bezděčně, nenásilně si osvojuje nová slova, rozvoj řeči a paměti je podpořen propojením s gesty, mimikou či různými druhy pohybu.

Hra v předškolním a primárním vzdělávání

V předškolním období je pro dítě hra přirozenou a spontánní činností a dominantní činností zůstává i po nástupu do školy.

Vhodně zvolená didaktická hra podporuje rozvoj všech stránek osobnosti žáka, proto je na prvním stupni základní školy významnou vyučovací metodou. Má silnou motivační funkci, vyvolává zájem dítěte o danou činnost, rozvíjí jeho vnímání, pozornost, paměť, pozorovací schopnosti, obrazotvornost, slouží mu k sebepoznání.

Hra napomáhá rozvoji řeči, podněcuje a obohacuje slovní zásobu dítěte, zdokonaluje jeho vyjadřování. Prostřednictvím her je podporován nácvik správné výslovnosti a správného dýchání.

Mnoho her poskytuje možnosti k procvičování jemné motoriky (např. při manipulaci s obrázky na kartičkách), která je důležitá při psaní.

Hra má také význam při pěstování pevné vůle, smyslu pro povinnost, při sebeovládání. Zároveň při hře dochází k sociálnímu kontaktu, prostřednictvím hry a řeči se dítě včleňuje do skupiny spolužáků, učí se s nimi spolupracovat a komunikovat.

Uvedené náměty jsou rozděleny podle oblastí komunikačních dovedností [AK1] (naslouchání, mluvení, čtení, psaní), na jejichž rozvíjení jsou zaměřeny. U činností, které přesahují do jiné oblasti, je tento přesah zmíněn. [AK2] 

Poslech

MARŤANSKÁ ŘEČ

Budete potřebovat sadu kartiček s obrázky podle vlastního výběru.

Motivace:

„Na Zemi přistáli Marťani, kteří neznají naši řeč, ale pokud jim budeme slova hláskovat, dokáží nám porozumět.“

Úkolem dětí je na základě slyšených hlásek skládat jednotlivá slova. Vyslovujte slovo po hláskách a děti určují, o jaké slovo se jedná (d – ů – m = dům, o – s – e – l = osel, p – o – t – o – k = potok). Můžete použít obrázky jako zrakovou oporu a hláskovat slova, které děti vidí před sebou.

Aktivita je zaměřena na rozvíjení sluchové analýzy a syntézy a na procvičování sluchové paměti. Obtížnost a délku slov volte podle schopností dětí.

UDĚLEJ TO

Motivace:

„Představte si, že jste roboti, kteří musí přesně splnit pokyny, které uslyší.“

Cílem aktivity je doslovné porozumění pokynům. Pokyny dávejte takové, aby byly splnitelné, mohou být i legrační a nesmyslné. Jakmile děti pokyny přesně plní, okamžitě vidíte, že naslouchá a pokynům rozumí. (Dej si zelenou pastelku za ucho. Obleč si svetr na hlavu.)

Při aktivitě je rozvíjeno aktivní naslouchání, sluchová paměť, pasivní slovní zásoba a doslovné porozumění významu slov.

KOPÍRKA

Budete potřebovat předem nakreslený obrázek, čistý papír, tužku, pastelky.

Děti si ve dvojici sednou zády k sobě. Jeden z nich má nakreslený jednoduchý obrázek a druhé čistý papír. To, které má obrázek, co nejpřesněji popisuje, co vidí a druhé dítě podle popisu kreslí. Po skončení „diktátu“ oba obrázky porovnají.

Kromě řeči a slovní zásoby je rozvíjeno aktivní naslouchání, pozornost a jemná motorika (držení tužky/pastelky).

Mluvení 

NAČ JE TO

Řekněte libovolné slovo a úkolem dětí je určit co nejvíce možností, k čemu věc slouží, na co se používá (miska: na ovoce, na kaši, na vodu pro psa, pod květináč; košík: na ovoce, do lesa, jako náhubek pro psa, na nákup, pro Karkulku). Děti, které umějí psát, zapisují řešení na papír a k zapsaným významům pak mohou tvořit věty.

Rozvíjena je aktivní slovní zásoba a zároveň se jedná o přípravu na porozumění čtenému textu. Při zapisování si děti procvičují a upevňují techniku psaní.

NASTAVOVANÁ VĚTA

Úkolem dětí je postupně tvořit a rozvíjet větu. Domluvte se na prvním slově (vhodné je zvolit podstatné jméno: osobu, zvíře nebo věc). Dítě k prvnímu slovu přidá další slovo tak, aby utvořilo jednoduchou větu. Hráč, který je na řadě, zopakuje celé vytvořené větné spojení a přidá další slovo nebo slovo s předložkou.

Důležitou podmínkou při přidávání dalšího slova je, že věta má mít stále smysl a logiku: Kočka. Kočka přede. Bílá kočka přede. Bílá kočka přede u dědy. Bílá kočka přede u dědy na křesle. Malá bílá kočka přede u dědy na křesle.

Rozvíjena je řeč, jazykový cit, aktivní slovní zásoba, pohotovost při tvoření věty, paměť, soustředění a aktivní naslouchání. Z počátku, když se děti hru učí, jim můžete pomoci nápovědnými otázkami, kterými jim pomůžete větu smysluplně rozvíjet (Kdo? Co dělá? Jaký? Kde?).

ASOCIACE

Budete potřebovat: kartičky na hru pexeso (pouze jednu ze dvojice), čistý papír, psací potřeby, přesýpací hodiny na 3 minuty nebo jinou časomíru.

Úkolem dětí je říct první věc, která je napadne, když se podívají na otočený obrázek z pexesa. Nemělo by jít pouze o pojmenování obrázku, ale o cokoliv, co může s obrázkem souviset (lyže = zima, sjezdovka, sníh, prázdniny). Děti se střídají a říkají slova tak dlouho, dokud je napadají další slova. Pokud se vyslovené slovo zdá ostatním nesmyslné, mělo by dítě být schopno svůj nápad odůvodnit (např. zmrzlina = vosa. Dítě lízalo zmrzlinu, na kterou si sedla vosa a ta ho píchla.).

Vytváření asociací nemá pevně určené hranice, podporuje fantazii a rozvíjí aktivní slovní zásobu.

Psaní 

ILUSTROVÁNÍ VLASTNÍ VĚTY

Budete potřebovat kartičky s písmeny ke skládání, barevné nebo bílé papíry formátu A4, lepidlo, pastelky nebo voskovky.

Úkolem dítěte je složit z písmen slova a tato slova složit do věty. Složenou větu nalepí na papír a doplní ji obrázkem, který větu vystihuje.

Dítě si individuálně procvičuje techniku čtení, analýzu a syntézu při skládání slov, je rozvíjena dovednost tvořit smysluplnou větu, vystihnout její obsah a vyjádřit jej ilustrací.

MYŠLENKOVÉ MAPY

Co budete potřebovat čistý papír, psací potřeby.

Myšlenkové mapy slouží pro grafický záznam a uspořádání informací. U dětí jsou vhodné pro vytváření asociací, dají se využít pro rozvíjení slovní zásoby i jako příprava na tvorbu vlastních textů, podporují také paměť.

Vymyslete téma, které je pro dítě něčím zajímavé. Do středu mapy zapište klíčové slovo, které se stane jádrem myšlenkové mapy. K tomuto klíčovému slovu připojujte „větve“ s dalšími klíčovými slovy. Děti, které neumějí psát, mohou do myšlenkové mapy zakreslovat obrázky nebo symboly. Vytvořenou mapu pak použijete k tvorbě příběhů, které si budete společně vyprávět.

Myšlenkovou mapu můžete tvořit také pomocí lepicích lístečků. Na velký papír do středu zapište hlavní klíčové slovo a další slova (asociace) děti píší na samostatné lístečky (každé slovo zvlášť). Výhodou této formy zápisu je, že můžete slova různě přemísťovat a měnit jejich uspořádání, přidávat a ubírat.

SESTAV PŘÍBĚH

Budete potřebovat rozstříhané obrázky, které charakterizují jednotlivé části textu (příběhu, který děti neznají).

Přečtěte dětem vybraný příběh. Dejte jim připravené obrázky, aby je poskládaly tak, jak se příběh odehrával. Pak přečtěte příběh ještě jednou a nechte děti, aby v průběhu druhého čtení pořadí obrázků kontrolovaly, případně opravily. Na závěr podle obrázků společně příběh vyprávějte.

Aktivitou je rozvíjena nejen oblast aktivního naslouchání, ale i paměť a schopnost reprodukovat slyšený nebo čtený text, a samozřejmě slovní zásoba.

Čtení

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

Budete potřebovat karty s písmeny, obrázky z letáků, novin, časopisů, nůžky, lepidlo, papír.

Vytvořte si karty, do jejichž středu zapíšete vždy jedno písmeno. Úkolem dětí je k vybraným písmenům vyhledávat obrázky, které daným písmenem začínají. Každé vyhledané slovo a obrázek děti nalepí na kartu. Postupně si vytvářejí vlastní obrázkový slovník.

Tato aktivita přispívá k rozvíjení aktivní slovní zásoby. K vyhledaným obrázkům děti navíc mohou vytvářet společné texty nebo hledat mezi obrázky nějaké vztahy. Při stříhání a lepení je rozvíjena jemná motorika.

ROZSYPANÁ VĚTA

Budete potřebovat připravené věty rozstříhané na jednotlivá slova.

Dejte dětem větu rozstříhanou na jednotlivá slova. Úkolem dětí je větu správně složit. Obtížnější variantou jsou slova zapsaná v nesprávném pořadí, ale nerozstříhaná. Děti namísto skládání jednotlivá slova číslují a následně můžou větu správně přepsat. Nejobtížnější varianta vznikne, jestliže zamícháte více vět dohromady.

(PO SILNICI, NA SÝR, AUTA, JEDOU, KOUKÁ, OVOCE, MYŠ, KOUPÍME, SI = AUTA JEDOU PO SILNICI. MYŠ KOUKÁ NA SÝR. KOUPÍME SI OVOCE.)

Procvičováno je čtení s porozuměním. Při přepisování děti trénují techniku psaní.

VYBER ODPOVĚĎ

Budete potřebovat připravené krátké otázky a jednoslovné odpovědi.

Tato aktivita je vhodná v období, kdy se děti učí číst a procvičují si techniku hlasitého čtení. Připravené otázky jsou jednoduché a jednoslovné odpovědi jsou si podobné, aby je děti musely číst soustředěně a s porozuměním. Úkolem je vybrat jednu správnou odpověď z připravené nabídky na otázku, kterou přečtou. Co jede po kolejích? (vlak – drak – vlas)

Kromě techniky hlasitého čtení s doslovným porozuměním je rozvíjena aktivní slovní zásoba.

Zdroje:

  • BRÁZDILÍKOVÁ, Tereza. 2018. Možnosti zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. [online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/187899 [cit.:30.08.2019].
  • HAVLÍNOVÁ, Hana. 2019. Chci číst jako táta s mámou, Jak se stát čtenářem. Praha: GRADA Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-0743-8.
  • KAPRASOVÁ, Karolína. 2015. Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. [online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129733 [cit.:30.08.2019].
  • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. 2006. Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha: Portál. Pedagogická praxe. ISBN 80-736-7101-8.
  • PIŠLOVY, Kristýna a Simona. 2009. Hra a hravé činnosti v hodinách češtiny. Didaktické studie roč. 1, č. 1, s. 23–29. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. [online]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/files/2015/02/Didaktické-studie-2009-1.pdf [cit.:30.08.2019].

 [AK1] Viz výše.

 [AK2] Navrhuji doplnit něco ve smyslu: Hry jsou variabilní. Dají se přizpůsobit aktuální jazykové úrovni žáka s OMJ výběrem odpovídající slovní zásoby. Zapojit se tedy mohou jak začátečníci, tak i pokročilí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Pavlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny