Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Uvolněné úlohy PISA 2015 pro rozvoj nejen...

Uvolněné úlohy PISA 2015 pro rozvoj nejen přírodovědné gramotnosti

Úlohy PISA pro hodnocení přírodovědné gramotnosti žáků 9. ročníků ZŠ vyžadují porozumění textům a matematické myšlení. Úlohy jsou zaměřené na řešení reálných problémů a situací, při nichž kromě vlastní přírodovědné gramotnosti žáci rozvíjejí i gramotnost čtenářskou a matematickou. Článek poskytuje učitelům možný zdroj inspirace do výuky propojující rozvoj důležitých gramotností dětí na obsahu přírodopisu/biologie.

Publikace České školní inspekce s uvolněnými úlohami mezinárodního šetření přírodovědné gramotnosti PISA 2015 obsahuje úlohy primárně zaměřené na hodnocení úrovně přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Úlohy PISA vycházejí z reálných situací, jsou dobře sestaveny a mohou být pro žáky i atraktivní. Samotné úlohy obvykle neověřují pouze faktické znalosti, ale obsahují zásadní informace především ve formě textů, tabulek, grafů a schémat, přičemž ověřují, jak žák dokáže s uvedenými informaci pracovat při řešení reálných problémů v úloze. Jde o úlohy s potenciálem rozvoje přírodovědné gramotnosti dětí, ale rovněž také čtenářské a matematické gramotnosti.

Podívejme se tedy blíže na jednu z těchto úloh, která se zaměřuje na problematiku migrace ptáků. Na úlohu se zaměříme z hlediska jejího přínosu pro rozvoj znalostí a dovedností pro výuku o živých systémech, ale zároveň i z hlediska potenciálu pro rozvoj nejen přírodovědné gramotnosti.

V první části úlohy má žák k dispozici základní informace o migracích ptáků a má odpovědět na otázku k evoluční příčině tohoto chování. Druhá část otázky se zaměřuje na možné problémy spojené se sčítáním migrujících ptáků amatérskými ornitology. Třetí otázka pak ověřuje žákovu schopnost rozpoznat a získat informace ze schématu, který znázorňuje směry migrace kulíků.

Zdroj: ČŠI

Cílem první otázky je ověřit znalost základních principů evolučního vývoje a dovednost tuto znalost využít při výběru nejlepšího vědeckého vysvětlení evolučního chování ptáků při migraci ve velkých skupinách. Jedná se o ověřování obsahové znalosti. Pro správné řešení úlohy je kromě vlastní znalosti potřeba najít v textu zadání přímo vyjádřené informace k migracím ptáků ve velkých skupinách v důsledku evoluce a na základě této informace vybrat správnou odpověď z uvedené nabídky. Pro vyřešení úlohy je kromě vlastní obsahové znalosti oboru důležitá především základní úroveň čtenářské gramotnosti.

Zdroj: ČŠI

V druhé úloze má žák uvést alespoň jeden konkrétní faktor, který může při sčítání dobrovolnými amatérskými pozorovateli ovlivnit přesnost jejich výsledků. Přitom je potřeba své tvrzení vysvětlit z hlediska možného vlivu na zjištěné počty migrujících ptáků.

Jedná se o ověřování schopnosti žáka racionálně a vědecky zdůvodnit možné příčiny vzniku nepřesností a následně také vysvětlit ve vazbě na nepřesnosti vzniklé sčítáním ptáků amatérskými ornitology. Pro rozvoj čtenářské gramotnosti se nabízí úlohu rozšířit o skupinovou práci, při které jednotlivé skupiny žáků mají k dispozici odborný text, který popisuje vybrané faktory nepřesností sčítání a příčiny jejich vzniku. Žáci přitom pracují s různými odbornými texty a na základě jejich porozumění provedou shrnutí ostatním skupinám, tedy prezentují výsledná zjištění. Takto je následně možné navázat další diskuzí o faktorech chybného sčítání migrujících ptáků.

Zdroj: ČŠI

Ve třetí otázce má žák k dispozici mapy ukazující na migrační trasy a velikost migrujících skupin kulíka zlatého. Z nich žák získá informaci, že migrační trasy kulíka na sever se liší od těch, které podniká na jih za teplem a potravou. Pro správné vyřešení úlohy je potřeba, aby žák porozuměl informaci vyjádřenou formou mapy s vytvořenými směry migračních tras kulíka a využil ji pro vyřešení úlohy. Přitom i zde se naskýtá příležitost vyhledávat a propojovat přímo či nepřímo vyjádřené informace v odborném textu a následné poznatky o příčinách rozdílných migračních tras prezentovat a odpovídat na otázky spolužáků, resp. učitele v rámci následující diskuze.

Text je úvodním článkem seriálu, který se zaměřuje na potenciál rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti při řešení uvolněných úloh mezinárodního šetření přírodovědné gramotnosti žáků PISA 2015. Výše uvedené úlohy nabízejí příležitost k rozvoji znalostí a dovedností směřujících k přírodovědné gramotnosti, ale přitom umožňují rozvíjet díky práci s textem i čtenářskou gramotnost.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek