Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výukové plány do CLIL hodin

Výukové plány do CLIL hodin

V úvodu CLIL výukového plánu jsou obsaženy základní vstupní informace. Uvádíme vzdělávací obsah, který se integruje s vybraným cizím jazykem, a který vychází ze vzdělávacích oblastí a oborů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně průřezových témat. Dále jsou uvedeny informace o názvech pracovních listů, minimální vstupní jazykové úrovni žáků v cizím jazyce, časové dotaci a konkrétním ročníku, ve kterém byl daný plán pilotován, i výčet klíčových kompetencí, které se v dané CLILovské hodině rozvíjí.

Vlastní tělo článku obsahuje Metodický postup. Odpovídá posloupnosti plánu hodiny a průběhu jednotlivých aktivit. Pro každou aktivitu výukového plánu s rámcovou časovou dotací je specifikována interakce, která odpovídá buď individuální práci žáka, práci žáků ve dvojici (Ž-Ž), skupinové práci (Ž-Ž), frontální výuce (U-Ž) nebo interakci učitele s žákem (Ž-U).

Článek pokračuje návrhem Hodnocení, v němž jsou obsaženy konkrétní strategie, jak ověřit dosažení stanovených vzdělávacích cílů (daného odborného předmětu), tak cílů jazykových. Část obsahuje  hodnocení kriteriální, dále hodnocení, které probíhalo v hodině (slovní nebo známkou) a navrhované dlouhodobější hodnocení (zohlednění aktivity v rámci celého předmětu).

Dále jsme zařadili Řešení úkolů a aktivit  z pracovního listu žáka, příloh pracovních listů nebo z plánu hodiny. Některé výukové plány obsahují i Návrh rozšíření, v němž naleznete možné navazující aktivity nebo varianty aktivit pro slabší/nadanější žáky.

Na základě zpětné vazby z pilotáže jsme v Reflexi zaznamenali možné silné a slabé momenty realizace daných výukových plánů, které byly vyzkoušeny v praxi.

Ke konci článku pod názvem Citace jsou zařazeny odkazy, studijní literatura a citace zdrojových dokumentů.

Přílohy jednotlivých plánů obsahují:

Metodický popis – obsahuje 4 C´s tabulku (Do Coyle, 2010), kterou najdete vždy v příloze článku. Slouží pro rychlou orientaci učitele v tom, jaké vzdělávací cíle z hlediska odborného předmětu „CONTENT“, a z hlediska cizího jazyka „COMMUNICATION“, výukový plán rozvíjí. Stanovuje, jaká je nutná předchozí znalost žáků z odborného předmětu (na co může učitel navazovat). Dále uvádí, které organizační formy výukový plán využívá, a s jak obtížnými úkoly a aktivitami se žáci setkají (složka „COGNITION“). Sleduje, zda-li se naplňuje kulturní dimenze vzdělávání v CLIL, složka „CULTURE“. Tabulka metodického popisu je doplněna mezipředmětovými vztahy a průřezovými tématy, i pomůckami, které si musí učitel před výukou připravit.

Pracovní listy pro žáka do CLIL hodin včetně dalších obrazových příloh (ve formátu DOC, PDF, PPT).

 

http://clil.nuv.cz

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám