Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podklady k výuce přípravy občanů k obraně státu v základních školách
Odborný článek

Podklady k výuce přípravy občanů k obraně státu v základních školách

6. 9. 2013 Základní vzdělávání
Autor
MŠMT

Anotace

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. 9. 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu. Ministerstvo obrany zpracovalo pro učitele základních škol, vedoucí pracovníky těchto škol a koordinátory školních vzdělávacích programů Podklady k výuce přípravy občanů k obraně státu v základních školách. Povaha materiálu je doporučující.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. 9. 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu. Ministerstvo obrany zpracovalo pro učitele základních škol, vedoucí pracovníky těchto škol a koordinátory školních vzdělávacích programů Podklady k výuce přípravy občanů k obraně státu v základních školách.

Povaha materiálu je doporučující.

Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu

V upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. 9. 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu. Zařazení této oblasti do RVP vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. 1. 2013 usnesením č. 38.

Materiál je určen učitelům základních škol, vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů.

Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“. Materiál obsahuje rozložení učiva pro 1. a 2. stupeň základních škol včetně očekávaných výstupů, doporučené formy a metody výuky, přehled základních pojmů a podklady pro výuku. Návrhy cílů, očekávaných výstupů a učiva jsou pouze doporučené.

 

Návrh na rozložení výstupů učiva na 1. stupni ZŠ

Cíl výuky na 1. stupni:

 • získat u žáků přehled o základních otázkách obrany státu

Očekávané výstupy – 2. období (tj. 4. – 5. třída)

Žák

a) objasní pojem obrana státu a uvede, které subjekty se podílejí na obraně státu,

b) objasní pojem ozbrojené síly České republiky a uvede, kdo je vrchním velitelem ozbrojených sil ČR,

c) vysvětlí členění ozbrojených sil České republiky,

d) uvede příklady použití ozbrojených sil České republiky,

e) uvede hlavní úkoly Armády České republiky,

f) pozná vojáka Armády České republiky a rozliší ho od příslušníka jiného ozbrojeného bezpečnostního nebo záchranného sboru.

Učivo:

 • obrana státu – odpovědnost za obranu státu, povinnost podílet se na obraně státu,
 • ozbrojené síly České republiky a vrchní velitel ozbrojených sil České republiky,
 • ozbrojené síly České republiky – členění ozbrojených sil a hlavní úkoly Armády České republiky,
 • voják Armády České republiky, uniformy, vojenská technika.

 

Návrh na rozložení výstupů učiva na 2. stupni ZŠ

Cíl výuky na 2. stupni:

 • prohloubit a rozšířit znalosti žáků v oblasti obrany státu, získat základní informace o bezpečnostním prostředí, o právech a povinnostech vyplývajících ze členství České republiky v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil České republiky při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru, seznámit žáky s povinnostmi občanů České republiky k obraně státu

Očekávané výstupy

Žák

a) uvede základní úkoly vlády, prezidenta, Parlamentu České republiky v souvislosti s obranou státu,

b) vysvětlí základní povinnosti občana při obraně státu a pojem branná povinnost,

c) vysvětlí rozdíl mezi stavem nebezpečí, nouzovým stavem, stavem ohrožení státu a válečným stavem,

d) vysvětlí pojem kolektivní obrana, poslání a základní principy a podstatu fungování NATO a bezpečnostní politiku EU,

e) uvede základní úkoly ozbrojených sil České republiky,

f) rozliší, co jsou to ozbrojené síly a Armáda České republiky,

g) objasní postavení Armády České republiky při zajišťování bezpečnosti státu, vnitřní a vnější bezpečnost státu,

h) charakterizuje druhy vojsk Armády České republiky,

i) vede příklady použití Armády České republiky v krizových situacích nevojenského charakteru,

j) charakterizuje postavení vojáka z povolání a vojáka v záloze,

k) prokáže orientaci v historii naší armády.

Učivo:

 • úloha a postavení ozbrojených sil v bezpečnostním systému ČR,
 • základní povinnost státu – zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, ochrany demokratických základů, životů, zdraví a majetkových hodnot,
 • stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav,
 • povinnost k obraně státu – přehled základních povinností subjektů při obraně státu, branná povinnost,
 • kolektivní obrana – význam a smysl kolektivní obrany, její prvky, organizace, bezpečnostní politika EU,
 • NATO – vznik, systém fungování, příklady činnosti,
 • bezpečnostní politika EU,
 • ozbrojené síly České republiky – poslání, struktura, úkoly,
 • Armáda České republiky – součást ozbrojených sil České republiky, hlavní druhy vojsk,
 • úkoly Armády České republiky při odstraňování živelních pohrom,
 • účast Armády České republiky v zahraničních misích,
 • charakteristika služebního poměru vojáka z povolání,  
 • záloha ozbrojených sil – pojem, druhy záloh,
 • historie a tradice naší armády.
 

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky musí být vybírány s ohledem na obsah konkrétního učiva jednotlivých ročníků a na výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout.  Učitelé si je volí podle svých zkušeností, potřeb a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu, mezipředmětové vztahy a potřeby žáků s preferencí interaktivních metod vyučování. K tomu uplatňují vhodnou motivaci, která umožní stimulaci práce žáků. Potřebné je také klást důraz na podporu samostatné práce žáků, zejména na osobní zodpovědnost, samostatnost, schopnost spolupráce a týmové kooperace se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a uvědomění si svých možností
a usměrňování žákovských postojů. K tomu lze využívat:

 • samostatnou práci žáků,
 • skupinovou práci,
 • vyhledávání informací,
 • přípravu referátů,
 • výtvarné práce,
 • prezentace písemných, ústních a jiných prací,
 • a další metody dle uvážení.

Významnou součástí teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva:

 • odborná literatura,
 • nástěnné obrazy,
 • interaktivní tabule a počítače,
 • učebnice a učební texty,
 • pracovní listy,
 • internet,
 • výuková videa,
 • dokumentární ukázky a fotografie.

K procvičování a upevňování učiva lze využívat různých forem:

 • praktická cvičení,
 • hry a soutěže,
 • diskuse (zkušenosti, poznatky, zážitky),
 • výuka a poznávání v terénu (dle prostředí, období, činnosti),
 • návštěvy vojenských muzeí,
 • besedy s válečnými veterány,
 • spolupráce s Armádou České republiky – besedy s příslušníky AČR, ukázky AČR, exkurze
  u vojenských útvarů.

Zprostředkování besed s  válečnými veterány, příslušníky AČR nebo zajištění exkurzí u vojenských útvarů je možno řešit s příslušnými Krajskými vojenskými velitelstvími.

Velký důraz by měl být kladen na propojenost učiva, pokud je problematika řazena do různých vyučovacích předmětů a na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Důležité je rámcové opakování učiva z předchozích ročníků a dále rozšiřování a stupňování znalostí s využitím rozdílných forem a metod výuky.


Materiál lze nalézt také na webových stránkách Ministrstva obrany www.priprava-k-obrane.army.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
84.96 kB
Dokument
Příloha č. 1: Základní pojmy
doc
48.83 kB
Dokument
Příloha č. 2: Doporučená literatura, pomůcky, odkazy
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 3: Legislativa
doc
34.18 kB
Dokument
Příloha č. 4: Začlenění problematiky do RVP ZV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MŠMT

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova k občanství