Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Množství

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem předmatematických představ, zejména představou určitého množství prvků, která je předpokladem pro úspěšné zvládnutí matematických operací. Námět je určen pro žáky přípravných tříd, žáky v posledním ročníku mateřské školy a žáky 1. tříd ZŠ v přípravném období.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: předmatematické představy, přípravná třída, přípravné období 1.třídy ZŠ, množství

Představa určitého množství prvků je jednou z dovedností patřících do oblasti předmatematických představ, kterou potřebuje mít žák na začátku školní docházky dobře osvojenou. Představu množství procvičujeme nejlépe manipulací s předměty, kterou závěrem doplníme samostatnou prací (pracovní list). Hodinu zahájíme aktivizujícími činnostmi, abychom u žáků vzbudili zájem o činnost a namotivovali je tak pro další aktivity. Lekci ukončíme pracovním listem, nebo jej využijeme pro domácí procvičování. Námět je připraven na 2 vyučovací hodiny, které doporučuji zařadit s časovým odstupem.

Vzhledem k tomu, že námět je určen žákům v přípravných třídách, v posledních ročnících mateřských škol nebo v přípravném období v 1. ročníku ZŠ, pracujeme s počtem prvků do 5. Vedeme žáky k tomu, aby  prvky nepočítali po jedné, ale zrakem rozpoznávali jejich množství..

1. den

Hra kuželky

Pomůcky: Kuželky - 5ks, míček (plechovky, láhve od mléka mírně zatížené např. pískem, korálky).

Průběh hry: Každý žák jednotlivě ze startovní čáry hodí míčkem na kuželky. Poté se ke kuželkám přiblíží a  snaží se rozpoznat, jaké množství kuželek shodili a jaké zůstalo stát.

Postřehování prvků na kartách

Aktivita Postřehování prvků na kartách vyžaduje menší počet žáků sedících v kruhu spolu s učitelem.

Pomůcky: Zalaminované karty s prvky do 5 tak, jak je žáci znají z hrací kostky (karty mohou být vyrobené i z tvrdého papíru, čtvrtky).

Průběh aktivity: Učitel sedí s žáky v kruhu - postupně vyzve každého žáka, aby rozpoznal množství na ukázané kartě. Učitel kartu ukáže jen na krátkou dobu, aby žák nestihl prvky spočítat. Postup lze dle koncentrace žáků několikrát zopakovat.

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Učitel s žáky pracuje stejným způsobem, pouze vymění sadu karet. Na kartách se nyní objevují prvky do 5, které jsou rozmístěné jinak než na hrací kostce.

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list  1

Pomůcky: Pracovní list, který obsahuje rámečky s prvky do 5. Prvky jsou rozmístěné tak, jak je žáci znají z hrací kostky.

Průběh aktivity: Žáci pracují samostatně v lavicích nebo na zemi. Jejich úkolem je spojit pole se stejným počtem prvků stejnou barvou. Prvky se opět snaží spíše postřehovat zrakem než počítat po jedné.

Autor díla: Petra Pšeničková

Srdíčka

Pomůcky: 50 ks karet s prvky do 5 rozmístěnými dle vzoru hrací kostky (vhodné je karty zalaminovat, vyrobit na tvrdý papír, čtvrtku).

Průběh aktivity: Učitel pracuje s žáky v kruhu na zemi, karty rozloží doprostřed tohoto kruhu. Aktivitu začne tak, že vyloží jednu z karet (započne hromádku). Postupně každý žák vytáhne jednu kartu, přičemž se snaží postřehnout kolik prvků obsahuje  a přiřadit ji na hromádku se stejným počtem prvků. Pokud počet prvků na kartě neodpovídá počtu prvků na již vytvořených hromádkách, zakládá  novou.  Takto se pokračuje, dokud všechny karty nebudou umístěny. Závěrem počet karet v jednotlivých hromádkách porovnáme - kde je karet více či méně (žáci množství karet pouze odhadují, nepočítají).

Obměna: Učitel s žáky pracuje stejným způsobem, avšak vymění sadu karet. Tentokrát se na kartách objeví místo puntíků srdíčka (nebo jiné tvary), a to v jiném rozmístění. Doporučuji karty vyrobit tak, aby se srdíčka skutečně objevila po celé kartě v různých pozicích.

Autor díla: Petra Pšeničková

Sáček s fazolemi

Pomůcky: Sáček (plechovka, plastová nádoba) s fazolemi, hrachem, těstovinami, kuličkami, většími korálky  (předměty různé velikosti).

Průběh aktivity: Učitel pracuje s žáky na koberci v kruhu. Každému žákovi po kruhu nabídne sáček s fazolemi (kde je maximální počet kusů 5). Žák nabere hrst fazolí a aniž by otvíral dlaň zkouší pohmatem zjistit, kolik předmětů v ruce má. Kontrolu provede otevřením dlaně.

2. den

Hod míčkem na cíl

Pomůcky: 5 míčků (papírových, pěnových, tenisových,...), plastový kýbl (koš, vyšší kartónová krabice,...).

Průběh aktivity: Každý žák jednotlivě hází na cíl 5 míčků. Poté spočítá, kolik míčků minulo cíl a pokusí se dopočítat, kolika míčky se do nádoby trefil.

Autor díla: Petra Pšeničková

Postřehování prvků

Pomůcky: Karty s "putníky" do 5 prvků v rozmístění, které žáci znají z hrací kostky. Každý žák obdrží jednu sadu karet = 20 ks, kdy sady karet jsou totožné.

Průběh aktivity: Žáci sedí v lavicích, před sebou má každý vyskládaných cca 20 karet. Učitel stojí tak, aby na něj všichni žáci viděli a zadá (vysloví) konkrétní číslo do 5. Žáci se snaží před sebou najít kartu s odpovídající počtem prvků a zvednout ji nad hlavu. Učitel zvednuté karty zkontroluje a žáci odkládají do připravené krabičky, misky. Aktivita pokračuje stejným způsobem, dokud všechny karty nejsou naskládané v krabičce. Žáci se snaží kartu najít co nejrychleji, což vede k postřehování prvků zrakem, nikoliv počítání "po jedné".

Obměna: Aktivita probíhá stejným způsobem, avšak s použitím karet, na kterých jsou prvky rozmístěné jinak než na hrací kostce. Kontrolu zvednutých karet mohou také provádět "rychlejší" žáci , mohou např. kontrolovat své oddělení.

Autor díla: Petra Pšeničková

Domino

Pomůcky: Domino karty s prvky do 5, které jsou rozmístěné podle vzoru hrací kostky, počet kusů je závislý na počtu hráčů.

Průběh aktivity: Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci, polštářcích. Každý žák dostane 3 - 5 karet, které otočí tak, aby ostatní žáci nezahlédli, jaké karty má. Učitel do herního pole položí první kartu. Poté žáci po kruhu jednotlivě přidávají takovou kartu, která má na jedné ze svých koncových částí stejný počet prvků jako (krajní) karta v herním poli.  Pokud žák vhodnou kartu nemá, vezme si jednu/více koncových karet z "herního pole" (karty z pole odebírá do té doby, než může přiložit  některou ze svých karet). Hru ukoční ten žák, který vyložil všechny své karty do "herního pole".

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Aktivita probíhá stejným způsobem. Liší se pouze dominové karty, na kterých jsou prvky rozmístěny jinak.

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list 2

Pomůcky: Pracovní list s několika poli seřazenými ve dvou sloupcích. V polích se nachází prvky rozmístěné jinak než na hrací kostce.

Průběh aktivity: Žáci pracují samostatně v lavicích. Pastelkou spojují pole, která mají stejný počet prvků (puntíků). Dva rámečky se vždy shodují.

 

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Pracovní list s poli, ve kterých jsou prvky rozmístěny jinak než na hrací kostce. Na pracovním listu se nachází 3 - 4 pole se stejným počtem prvků, kdy sestavení polí je volné (nejedná se o sloupce). Žáci vybarvují pole se stejným počtem prvků stejnou barvou.

Autor díla: Petra Pšeničková

Závěrem

K představě určitého množství prvků se s žáky ráda vracím. Je to velmi potřebné učivo, aktivity jsou zábavné a rozvíjejí předmatematické dovednosti nenásilnou formou. Taktéž v 1. ročníku ZŠ, když se žáci již učí sčítání a odčítání do 10, je velmi podstatné se představě množství věnovat. Aktivity využijeme stejným způsobem, pouze navýšíme počet prvků.

Cílem tohoto námětu je uvědomování si množství prvků (aut, míčků, plyšáků, tužek apod.) ve spojení s konkrétním číslem. Osvědčilo se mi se k těmto aktivitám vracet kdykoliv, když má žák s počítáním obtíže.


Úprava článku byla provedena ke dni 5. února 2016 (viz komentáře).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 02. 2013
Zobrazeno: 13750krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Množství . Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17099/MNOZSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 02. 2013 12:23
Článek nabízí jednoduché činnosti k rozvoji matematických představ, konkrétně odhadování počtu prvků. Velkým kladem textu je využití nenáročných pomůcek a ilustrační fotografie, které pomohou čtenářům snadno činnost pochopit. Lze využít v posledních ročnících předškolního vzdělávání, v přípravných třídách, v 1. ročnících základního vzdělávání nebo ve speciálním vzdělávání.
1.Autor: Michaela KaslováVloženo: 16. 01. 2016 19:39

Vítám dobré nápady, nebo rozpracování toho, co  na fakultě učíme již před 20 let, avšak nemuhu nereagovat na terminologii. V tomto případě rozhodně nejde o odhady. Odhadem se chápe takový postup, ktrý stojí na již založené zkušenosti a často vyžaduje porovnání s jiným odhadem, očekává se zpravidla hodnocení nebo ověření.

Pokud neužijeme číslo, pracujeme sice s množstvím, ale množství se neodhaduje, ale porovnává (možnosti: více než, méně než, stejně jako). POrovnat na první pohled je možné, pokud jsou rozdíly v množství evidnetní. Pokud nejsou, pak NEHÁDÁME, ale zjišťujeme, o kterýze vztahů se jedná a to jednou z osmi různých strategií, aniž bychom použili číslo, nebo mpůžeme postupovat "přes určení počtu - dospějeme k číslům" a pak se k porovnání množství vrátíme.

Některé momenty zde spíš připomínají hádání, tipování (může být vázáno na projekci přání), ale i tam patří ověřování, což je součástí kultury matematického myšlení, které v tomto věku zakládáme.Slovo odhad má své pevné místo ve škole, ale hraje tam jinou roli, než zde.

Se slovem odhad musíme pracovat v předškolním věku opatrně.

kaslová

2.Autor: Petra PšeničkováVloženo: 08. 02. 2016 11:42

Děkuji za ujasnění vhodné terminologie.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.