Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Obyvatelé biotopů

Ikona zkusenost
Autor: Jana Přinosilová
Anotace: Tento krátkodobý projekt je zaměřený na upevnění a prohloubení znalostí jednotlivých životních prostředí, se kterými se žáci seznámí v přírodovědných předmětech. Žáci vytvářejí „mapy“ – pracovní listy v elektronické podobě pomocí jednoduchého grafickém editoru Paint.NET – osídlení vybraných biotopů konkrétními organismy. Žáci upravují obrázky a fotografie organismů, které zasadí do jednotlivých stanovišť – „map“, které si vytvoří v programu na přípravu prezentací jako pracovní listy v elektronické podobě. Jednotlivé mapy upraví tak, aby obsahovaly chyby. Ostatní žáci musí uhádnout, které organismy do jednotlivých biotopů patří, které ne. Žáci se naučí pracovat s objekty (fotografie, obrázky) v grafickém editoru a budou umět vytvořit jednoduchý pracovní list v elektronické podobě. Projekt mezipředmětově propojuje ICT, přírodopis a zeměpis. Žáci se naučí připravovat jednoduché pracovní listy v elektronické podobě a zároveň budou umět upravovat objekty v grafickém editoru Paint.NET
Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe?
• protože propojuje technické zpracování elektronického pracovního listu s nácvikem prezentačních dovedností
• protože dává možnost ověření účinků pracovních listů na publiku, pro které byly vytvořeny
• protože ukazuje první možnosti využití základních znalostí v grafickém editoru jako přípravu pro tvorbu pracovních listů
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
  2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: PC, internet, dataprojektor, plátno, programy MS PowerPoint, Paint.NET
Klíčová slova: tvorba prezentací, prezentace, úprava fotografií, úprava obrázků, biotop

Cíl výuky:

Žáci se seznámí s nástrojem pro tvorbu prezentací a nástrojem pro úpravu obrázků a fotografií a jeho používáním. Žáci budou schopni s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace.
 
Od nejméně zdatných žáků se očekávalo vytvoření jednoduché prezentace a úprava obrázků a fotografií tak, aby se daly použít jako objekty do mapy. Žáci se naučili používat základní nástroje v grafickém editoru a nastavovali snímky v prezentaci tak, aby vyhovovaly zadání úkolu. U většiny žáků se předpokládalo zvládnutí dalších funkcí programu, používání dalších nástrojů, práce s pozadím objektů a dalšími funkcemi. V prezentacích žáci používají časování snímků a nastavení prezentaci, vložení zvukové stopy a dalších funkcí. Nejzdatnější žáci se pokusili využít další efekty při manipulaci a úpravě a obrázků a načasovat snímek tak, aby po určité době mizely nevhodné objekty a naopak se zdůrazňovaly objekty správné.

ZŠ Ostrava Dubina je sídlištní škola v okrajové části Ostravy. Informatika se vyučuje v 8. ročníku jako povinný předmět. Skupinu tvořilo 15 žáků 8. ročníku. Počítačová učebna je velice dobře přizpůsobena příležitostnému promítání materiálů. Každý žák má svůj vlastní počítač. 

Výuka probíhala pět vyučovacích hodin. V prvních čtyřech hodinách žáci pracovali na tvorbě pracovních listů. Vybrali si kontinent nebo stát, popřípadě oblast, která jim byla blízká. Dalším důležitým krokem bylo zjistit, jaká fauna a flóra se v daném místě vyskytuje, a vybrat pár zástupců ve formě fotografií a obrázků. Dále žáci našli zástupce, kteří s danou oblastí nijak nesouviseli, a zařadili je jako falešné obrázky do výběru. Objekty žáci upravovali v programu Paint.NET a připravovali pracovní listy v programu na tvorbu prezentací. Žáci v průběhu přípravy pracovního listu nekomunikovali mezi sebou navzájem. V poslední hodině si žáci navzájem představili své pracovní listy a zkoušeli se ze znalostí obyvatel biotopů.

Pravidla, která měli žáci k dispozici:

  • mapa a všechny objekty musí být dobře rozeznatelné
  • nejsou přípustné objekty s pozadím
  • snímek (popřípadě snímky) v elektronickém pracovním listu na sebe musí plynule navazovat
  • na konci představení pracovního listu musí být zřejmé, které objekty do prezentace patří, které ne

Reflexe:

Výuka probíhala podle plánu, všichni žáci se zapojili podle svých schopností do práce na pracovních listech a vytvořili pracovní listy různorodého charakteru.
 
Osvědčilo se, že si žáci připravili na papír seznam organismů, kteří do prezentace patří, kteří ne. Nemuseli tak lovit v paměti, jak se který organismus jmenoval.
 
Je důležité, aby si žáci vybírali obrázky organismů tak, aby je ostatní poznali a uměli pojmenovat. Pokud tomu tak není, pracovní list nemá takový efekt. 
 
Žáci pracovali v grafickém editoru rádi. Byla hodnocena úroveň zpracování pracovních listů do podoby prezentací a do celkového hodnocení byla zahrnuta i úroveň prezentování pracovního listu spolužákům. Hodnotila se taky příprava obrázků a objektů a jejich vhodnost a správnost. 

Reakce a hodnocení aktivit žáky: 

„Při této práci v grafickém editoru jsem se seznámil s dalšími zajímavými živočichy, o kterých jsme si v hodině přírodopisu neříkali.“
„Při určování živočichů v prezentacích jsem nebyla moc úspěšná, zato vím, co všechno žije a roste na Madagaskaru.“
„Nejtěžší mi přišlo připravit prezentaci tak, abych ji mohl promítnout ostatním. Živočichové, kteří na obrázek nepatřili, zmizeli dříve, než jsem chtěl. Z toho jsem byl trochu zklamaný. Příště musím objekty v prezentaci lépe načasovat.“
 
Co se týká další práce s těmito grafickými editory, předpokládá se, že budou žáci neustále vylepšovat své pracovní listy a obohatí je i o prvky, jako jsou animované objekty, zvuk a další.
 

Doporučené zdroje a literatura

Jeden z možných zdrojů na slepé mapy: http://www.zemepis.com/slmapy.php 
Tipy pro další práci v Paint.NET: http://paintnet.suewebik.net/
Anotované odkazy:
Slepé mapyDatabáze volně stažitelných slepých map, které lze při dodržení licenčních podmínek použít i v komerční sféře (uvádět přesnou URL, max. 10 map na publikaci - Web, DVD, knihy...). Najdete zde nejen mapy světadílů, ale i mnoho verzí map jednotlivých států. Každá mapa je připravena v šesti formátech - GIF, PDF, CDR, SVG, AI, WMF.
Slepé a obrysové mapyPortál nabízí slepé a obrysové mapy světa i jednotlivých kontinentů ke stažení ve formátech PDF, ODG a EMF (vektorové formáty umožňující změnu velikosti bez ztráty kvality obrazu).
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 02. 2012
Zobrazeno: 4534krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘINOSILOVÁ, Jana. Obyvatelé biotopů. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2012, [cit. 2019-12-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14987/OBYVATELE-BIOTOPU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.