Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(5. část)
Odborný článek

Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(5. část)

27. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Jak rozpracovat očekávané výstupy vzdělávacího oboru do učebních osnov?

Předcházející části textu - 1, 2, 3, 4


Rozpracování vzdělávacího obsahu v učebních osnovách

Rozpracování očekávaných výstupů do UO Tělesné výchovy

Učební osnovy (UO) musí obsahovat rozpracované očekávané výstupy do jednotlivých ročníků nebo období (nejlépe po dvou letech). Znamená to hledání postupných dílčích kroků v jednotlivých ročnících či obdobích, jimiž docházíte se žáky k očekávaným cílovým výstupům.

Delší období než dva roky není reálné (možná s výjimkou 1. až 3. ročníku ZŠ). Vymezení delšího období by znamenalo, že žák o dva roky starší (např. na konci 3. ročníku) zvládá totéž, co jiný o dva roky mladší (na konci 1. ročníku). Snaha takto vymezovat výstupy je někdy znakem malé schopnosti pojmenovat si postupné zrání žáka (vývoj jeho předpokládaných dovedností, vědomostí či jiných způsobilostí). Mnohdy to vyplývá z nepochopení práce na ŠVP (a později s ním) a ze snahy maximálně si ulehčit práci na přípravě UO.

Jak by tedy takové rozpracování očekávaných výstupů mělo vypadat:

Příklad - rozpracování očekávaného výstupu - 1. období
(reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci)

dílčí výstup pro 1. ročník:

 • reaguje samostatně nebo za pomoci učitele na nejčastěji užívané pokyny a povely (slovo, gesta, zvuky, obraz)

dílčí výstup pro 2. ročník:

 • reaguje samostatně na základní osvojované pokyny a povely (slovo, gesta, zvuky, obraz, jiné komunikační prostředky), ptá se na význam pokynů a povelů, kterým přesně nerozumí

dílčí výstup pro 3. ročník:

 • reaguje na všechny osvojované pokyny a povely a dokáže svými slovy vysvětlit jejich význam

Příklad - rozpracování očekávaného výstupu - 2. stupeň (se zahájením realizace výstupu již na 1. stupni)
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

dílčí výstup pro 3. ročník:

 • označí zdařilý a zcela nepodařený pohybový projev (výkon)
 • vyjádří, co se mu v provedení líbilo (nelíbilo) a proč

dílčí výstup pro 5. ročník:

 • označí dobré a špatné provedení jednoduché osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky (např. pokažená přihrávka, střela vedle branky, odraz z břevna)
 • zaznamená počet opakujících se dobrých či špatných provedení (počet nezdařených střel na branku)

dílčí výstup pro 7. ročník:

 • posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny, názor za pomoci učitele upřesní
 • zaznamená v průběhu delšího času i různé druhy dobrých a špatných provedení (např. počet dobrých i špatných přihrávek, střel)

dílčí výstup pro 9. ročník:

 • posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky u často opakovaných činností a jejich možné příčiny (např. krátký skok - zkrácení kroků před odrazem "zadrobení"; nezdařená smeč - úder pokrčenou paží)
Chyby, které se vyskytují ve ŠVP u rozpracování očekávaných výstupů
 • Jsou převzaty jen očekávané výstupy z RVP, učitelé se vůbec nepokusí o jejich konkretizaci pro jednotlivé ročníky nebo období. Svědčí to o malé snaze vymezit si postupné výstupy (dílčí výsledky vzdělávání) a následně hledat vhodná kritéria hodnocení žáků.

 • Výstupy jsou sice zařazeny do ročníků, ale ve stále stejné podobě. Jakoby žáci prvního i pátého, šestého i devátého ročníku, sexty i oktávy měli umět totéž. Není vlastně patrný žádný předpokládaný posun ve výsledcích vzdělávání. Pro nižší ročníky jsou výstupy náročné nebo naopak pro vyšší příliš snadné.

 • Některé výstupy (ať už v převzaté či rozpracované podobě) zcela chybějí nebo schází jejich podstatná část.

 • Jsou volena uvozovací slovesa, která nevyjadřují výsledek procesu učení. Např. "osvojuje si povely" neříká nic o tom, zda už je umí (má umět), zda je schopen na ně reagovat, používat je. V tomto případě by měla být volena slovesa - "reaguje správně na základní povely; používá v diskusi správné názvy poloh a cviků; zacvičí jednoduchou sestavu podle slovního popisu" atd.

 • Pokud je integrována část vzdělávacího obsahu z jiného vzdělávacího oboru (např. Výchova ke zdraví), nejsou zařazeny odpovídající výstupy nebo chybí propojení s výstupy TV.

 • Nereaguje se na očekávané výstupy tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova.

Dále musí učební osnovy obsahovat výběr a rozpracování učiva z RVP do ročníků, případně do delších časových úseků ve vazbě na rozpracované výstupy. Výběr znamená, že z učiva RVP vyberete k naplnění daného výstupu to nejvhodnější z konkrétního tématu, které je v jednotlivých ročnících využíváno pro dosahování vymezených výstupů. Učivo RVP lze doplnit o další, pokud to úroveň žáků, podmínky, zkušenosti učitelů, tradice školy apod. vyžadují. Je vhodné jasně vyznačit, které učivo nabídnete všem žákům a které je nadstavbové (výběrové).

Pro vztah mezi rozpracovanými očekávanými výstupy a učivem platí: pokud jsou výstupy rozpracovány do ročníků, je možné (pokud to vyhovuje) vymezit učební látku pro určené období. Pokud jsou výstupy rozpracovány do období, je potřebné rozpracovat učivo do ročníků.

I když se v TV učební látka cyklicky opakuje, je zařazování stále stejného učiva beze změny do všech ročníků opět spíše důkazem malé snahy zamýšlet se nad rozdíly ve využití látky -v souladu s vyššími schopnostmi žáků - novými metodami a formami činností apod.

Příklad rozpracování učiva do ročníků
Atletika - skok do dálky:

dílčí výstup pro 1. ročník:

 • zvládá odraz z místa (snožmo) a z chůze odrazem z odrazové nohy
 • ví, kterou nohu má odrazovou
 • učivo
 • skok do dálky z místa odrazem snožmo; skok do dálky z chůze odrazem z odrazové i neodrazové nohy

dílčí výstup pro 2. ročník:

 • zvládá odraz z chůze i z neodrazové nohy
 • zvládá spojení krátkého rozběhu a odrazu z 50cm pásma (z odrazové nohy)
 • učivo
 • skok do dálky z krátkého rozběhu (3 dvojkroky) odrazem z 50cm pásma

dílčí výstup pro 3. ročník:

 • zvládá odraz z krátkého rozběhu z 50cm pásma, usiluje o dosažení maximálního individuálního výkonu
 • učivo
 • skok do dálky z krátkého rozběhu (3 - 4 dvojkroky) odrazem z 50cm pásma (postupné zrychlování rozběhu)
Chyby, které se vyskytují ve ŠVP u rozpracování učiva
 • Učivo je vymezeno velmi obecně, v podstatě stručněji než v RVP, často jen na úrovni názvů sportů - házená, kopaná, basketbal atd. Není zřejmé, co je žákům konkrétně nabízeno, v jaké posloupnosti, objemu apod.

 • Učivo je vymezeno příliš široce, evidentně není zvládnutelné všemi žáky. Učitelé si neuvědomují, že pokud látku nerozčlení na základní a rozšiřující nebo ji neopatří poznámkami, které upřesňují výběr a zadávání učiva žákům různé úrovně, je veškeré zadání vymezené v učebních osnovách povinné pro všechny žáky.

 • Vymezené učivo nekoresponduje s výstupem, respektive k danému výstupu není vymezeno žádné.

 • Učivo se zbytečně opakuje v každém ročníku, i když je prováděno v konečné osvojené podobě - nezvyšuje se jeho náročnost, neprovádí se v obměnách či variantách (např. kotoul vpřed ve všech ročnících 1. a někdy i 2. stupně). Stačí uvádět jen učivo nové a využití dříve osvojované látky umožnit na základě poznámky o využívání učiva zadávaného v nižších ročnících.

 • Chybí mechanismy, které umožňují nabízet nadaným žákům učivo vyššího ročníku nebo žákům "slabším" nenabízet veškeré možnosti daného ročníku.

 • Učivo je formulováno jinak než výčet činností, cviků, postupů (např. místo "odbíjení obouruč spodem" - "zvládnutí odbití obouruč spodem", což je spíše cíl).

 • Není vymezeno učivo integrovaného vzdělávacího oboru či jeho části.

 • Není vymezeno učivo tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova.

Příklad rozpracování očekávaných výstupů a učiva ve ŠVP gymnázia se sportovní přípravou

Basketbal 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Očekávaný výstup
 • zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o své pohybové sebezdokonalování (ST)
 • provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých individuálních předpokladů (ST)
Dílčí výstup
 • zvládá základní herní činnosti jednotlivce a jejich přenos do herních podmínek
 • řeší bezpečně situace individuálního typu jeden proti jednomu i v podmínkách hry
 • na základě tréninkového a střeleckého deníku vyhodnocuje své pokroky v jednotlivých sledovaných HČJ
 • zvládá HČJ vztahového typu - spolupráce v útoku i v obraně (princip "čti soupeře i spoluhráče")
 • řeší složitější situace individuálního i vztahového typu
Učivo
 • základní lokomoce, útočný a obranný postoj, pohyb v něm
 • uvolňování s míčem na místě, v pohybu
 • krytí útočníka s míčem, při driblinku, před střelbou a po ní, obranné doskakování
 • střelba z místa po odrazu obounož, střelba po dvojtaktu, útočné doskakování
 • přihrávání a chytání míče (na místě, v pohybu, na různé vzdálenosti, jednoruč, obouruč)
 • útočné činnosti jednotlivce (rozvíjení), útočný postoj a jeho využití pro střelbu (únik), klamné pohyby
 • krytí úniku nebo střelby
 • zahajování úniku s míčem
 • propojování útočných a obranných činností
 • řešení situací jeden proti jednomu
 • útočné a obranné činnosti jednotlivce, přihrávky, střelba, krytí útočníka s míčem (opakování, rozvíjení)
 • uvolňování bez míče a jeho krytí
 • útočné kombinace (hoď a běž, odběhnutí na slabší stranu soupeře, únik do vnitřního prostoru
 • spolupráce obránců
 • řešení situací dva proti dvěma
 • opakování činností z předchozích ročníků
 • obranné kombinace založené na zesilování krytí útočníka s míčem
 • vytváření silné a slabé strany
 • spolupráce tří obránců
 • řešení situací tři proti třem

V neposlední řadě mají být součástí vzdělávacího obsahu učebních osnov průřezová témata - výběr okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících. Výběr znamená, že do vzdělávacího obsahu zařadíme tematické okruhy těch průřezových témat (PT), která mají nějakou jasnou souvislost se vzděláváním v TV, jsou přínosné pro utváření postojů a hodnotové orientace žáků. Pozor na to, aby byl výběr v souladu s výběrem PT v kapitole Charakteristika ŠVP.

Konkretizace znamená, že se v rozpracování vzdělávacího obsahu objeví odkaz na konkrétní průřezové téma a daný okruh. Případně je zařazen konkrétní námět daného tematického okruhu, a to na místě, kde určená problematika koresponduje s výstupy a s učivem TV.

Příklad k Mediální výchově zmiňované ve 2. dílu této série článků

4. ročník
Dílčí výstup Učivo Průřezová témata, přesahy, vazby, poznámky
 • aktivně se zapojí do přípravy, propagace a vyhodnocení přeboru tříd 3. a 4. ročníků v plavání
 • organizace a propagace závodů a jejich výsledků;
 • tvorba mediálního sdělení pro školní časopis
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
s přesahem do ČJ - vlastní tvořivé psaní
Chyby, které se vyskytují ve ŠVP při začleňování průřezových témat
 • Je uveden jen název PT, ale už ne tematického okruhu.

 • Začleněné průřezové téma neodpovídá vymezení v kapitole Charakteristika ŠVP, případně v Charakteristice učebních osnov TV.

 • Není využita možnost začlenit PT, která s TV evidentně úzce souvisejí (OSV, EV, MV i další).

Velmi vhodné je uplatnit v učebních osnovách mezipředmětové souvislosti a další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu. Mezipředmětové souvislosti by měly konkretizovat vztah mezi TV a jinými vyučovacími předměty (tématy, výstupy, učivem). Odkazy typu Př (myšleno Přírodopis), nebo Z5 (myšleno Zeměpis v 5. ročníku) jsou formální a mnohdy i nejasné - proč je odkaz právě na daném místě, k čemu směřuje, na jakou vazbu má upozornit.

Poznámkami se pak myslí jakýkoli upřesňující text, který vyjasňuje zámět autorů učebních osnov.

Příklad vymezení mezipředmětové vazby

Dílčí výstup Učivo PT, přesahy, vazby, poznámky
 • aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
 • význam pohybu pro zdraví
 • týdenní pohybový režim
Přírodopis 7. ročník - životní styl, pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka

Příklad poznámky

Dílčí výstup Učivo PT, přesahy, vazby, poznámky
 • aplikuje základní oblouk v plynulé jízdě na mírném svahu
 • navazované základní oblouky; jízda v brankách
V případě příznivých klimatických podmínek se kromě kurzu zařazuje i soustředěná výuka v místě školy.

Jak poznáme, že jsme napsali učební osnovy dobře?

Takovou otázku si budete klást určitě všichni. Kritérií je celá řada. Některou zpětnou vazbu můžete dostat prakticky okamžitě (názor koordinátora ŠVP, mínění kolegů o srozumitelnosti textu, jeho logické uspořádání, úplnost, potřebné vazby atd.), můžete porovnávat s učebními osnovami učitelů jiných škol, srovnávat s příklady na vzdělávacím portálu.

Skutečnou kvalitu učebních osnov však poznáte až při práci s nimi. Jak vás povedou, jak vám budou navozovat činnosti, situace, metody, způsoby hodnocení atd. Kritériem může být i četnost práce s UO (mají vám co říci), případně počet a rozsah úprav, které budete do UO nuceni dělat. I když tady jde o kritérium velmi relativní. Nesmíme si představovat, že se nám podaří napsat UO naprosto dokonale a jednou provždy. Spíše naopak, neustálá práce s nimi a potřeba je vylepšovat může být znamením o vašem chápání problematiky, o potřebě uplatňovat další zkušenosti, hledat nové možnosti uspořádání či doplnění učebních osnov pro jejich lepší a efektivnější využití.

K problematice hodnocení očekávaných a dílčích výstupů se vrátím v samostatném článku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Tělesná výchova 2. stupeň