Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vybraná metodická podpora ke klíčovým ko...

Vybraná metodická podpora ke klíčovým kompetencím

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Kurikulární reforma přinesla do života škol řadu nových pojmů. Jedním z těch nejfrekventovanějších je pojem klíčové kompetence. Klíčové kompetence by si měli žáci postupně osvojovat napříč všemi předměty. Se systematickým zaváděním klíčových kompetencí do výuky je doposud spojeno mnoho nejasností a otázek. Článek přináší soupis inspirujících metodických materiálů, které pedagogům mohou pomoci při začleňování klíčových kompetencí do vyučování.

Klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní / k podnikavosti) by si žáci měli postupně osvojovat napříč všemi předměty. Jak konkrétně ale problematiku klíčových kompetencí do výuky začleňovat? Děláme to cíleně a dlouhodobě nebo nahodile? Jak poznáme, že k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce skutečně dochází? A jakým způsobem klíčové kompetence rozvíjené ve výuce hodnotit? Jednoznačná a vyčerpávající odpověď na tyto otázky stále ještě nebyla nalezena. Nechme se inspirovat přehledem vybrané metodické podpory ke klíčovým kompetencím z České republiky i ze zahraničí.

Vybranou metodickou podporu ke klíčovým kompetencím, tedy zajímavé články, praktické náměty rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí, přehled nejrůznějších publikací, informace o e-learningovém kurzu a mnoho dalšího soustřeďuje tzv. tematický vstup Klíčové kompetence, který lze nalézt na Metodickém portále www.rvp.cz.[1]

Za zdůraznění stojí především nově vytvořená metodická příručka s názvem Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu.[2] Nabízí modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích, jejichž utváření je přímo propojeno s osvojováním vědomostí, dovedností a návyků v konkrétních vyučovacích předmětech. Obsahuje názorné příklady výukových situací pro 1. a 2. stupeň základní školy i gymnázium z Českého jazyka a literatury, Matematiky, Přírodopisu/Biologie, Fyziky, Chemie, Výtvarné, Hudební a Tělesné výchovy. Je na nich ukázáno, jak rozvíjet klíčové kompetence (jejich části/hladiny) ve vazbě na vybrané očekávané výstupy RVP ZV [3] a RVP G [4], prostřednictvím kterých výchovných a vzdělávacích strategií je toho možné dosáhnout a jak přistupovat k jejich hodnocení.

Příručka je určena učitelům základních škol a gymnázií i studentům vysokých škol, kteří se na toto povolání teprve připravují. Navazuje na dvě publikace, které je možné stáhnout na webových stránkách výše uvedeného tematického vstupu – Klíčové kompetence v základním vzdělávání [5] a Klíčové kompetence na gymnáziu [6]. Obsahují rozpracování jednotlivých klíčových kompetencí do hladin, které specifikují, čeho by měli žáci dosáhnout na konci 5. a 9. ročníku základní školy a na konci gymnazijního vzdělávání. Konkrétní návrhy, jak hodnotit klíčové kompetence žáků, pak obsahuje např. publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia [7].

Inspirativní může být nejenom metodická podpora z České republiky, ale i ze zahraničí. Na tematickém vstupu Klíčové kompetence naleznete materiál Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí [8] (Finsko, Anglie, Irsko, Nový Zéland, Slovensko), dále ale také např. standardy klíčových kompetencí a jejich testy dle jednotlivých úrovní z Anglie, záznamové archy sloužící ke zpětné reflexi toho, jak efektivní byla aktivita rozvíjející klíčové kompetence z Irska, popis vztahů standardů a klíčových kompetencí a informace o tom, jak přistupují k hodnocení klíčových kompetencí na Novém Zélandu a mnoho dalšího. Zde si pro inspiraci uvedeme příklad strategií, které využívají k dokumentaci, rozpoznání či uvažování o tom, zda byly klíčové kompetence ve výuce rozvinuty, např. na Novém Zélandu a v Irsku.

Jaké strategie využívají na Novém Zélandu? Patří mezi ně:

  • Studijní deníky nebo záznamy žáků týkající se kompetenčně zaměřených cílů a dalších učebních cílů, ve kterých dokumentují jejich úspěšné dosažení v konkrétních situacích a uvažují o svých dalších studijních potřebách.
  • Portfolia, jejichž prostřednictvím žáci dokumentují své učení během určitého období. Sami vybírají, co do svého portfolia zahrnou, a popíší, co konkrétně to dle jejich názoru vypovídá o jejich učení. Portfolia mohou být využívána také pro trojstrannou komunikaci mezi učitelem, studentem a rodiči.
  • Elektronická portfolia, která taktéž slouží žákům k vedení záznamů o vlastní práci, úspěších, cílech, k reflexi vlastního studia a ke sdílení informací. Umožňují jim předkládat informace v různých formátech a mít je k dispozici pro různé instituce. Stále ve větší míře pomáhají žákům přebírat odpovědnost za své vlastní vzdělávání. Pro prezentaci vzdělávacího procesu i jeho konečných výsledků je možné využít celou řasu médií – video, zvukové a obrazové záznamy i textové soubory.
  • Krátké texty, tzv. učební příběhy, které dokládají rozvoj klíčových kompetencí žáka. Soubor těchto textů za určité časové období podává obraz o rozvoji žáka a o posílení jeho kompetencí. Mohou být vypracovány učitelem, žákem, rodičem nebo jinou dospělou osobou. Zpravidla jsou výsledkem spolupráce několika osob. Mohou obsahovat i fotografie a další doklady. Tato metoda hodnocení byla původně vypracována pro potřeby dětí předškolního věku, v současnosti se ale využívá na všech úrovních včetně středních škol.
  • Krátká neformální diskuse na konci každého dne, které se mohou zúčastnit nejenom žáci a učitel, ale i rodiče, a která se týká zhodnocení celého dne včetně reflexe rozvoje klíčových kompetencí.
  • Možnost žáků, zaznamenat na list papíru, který vhodí do krabice jako zpětnou vazbu učiteli při odchodu ze třídy, vše, co si myslí o průběhu celého dne, o tom, co a jak se během dne učili a naučili.
  • Diskusní webové fórum, na kterém žáci upřesňují své zkušenosti z učení rodičům, aby je mohli sdílet anebo komentovat.
  • Připomínky vztahující se ke klíčovým kompetencím ve formě námětů pro diskuzi, které si žáci připravují jako součást domácího úkolu.
  • Příležitost pro spolužáky sdílet mezi sebou navzájem to, jak se projevují jejich kompetence v konkrétních situacích před, během a po vyučování a také během přestávek.
  • Vyžadování toho, aby žáci zaznamenávali situace, ve kterých využili klíčové kompetence, např. prostřednictvím fotoaparátu či kamery.[9]

Další ze strategií, sloužící k dokumentaci, rozpoznání či uvažování o tom, zda byly klíčové kompetence ve výuce rozvinuty, může být i využívání záznamových archů, které mohou být vyplňovány učiteli anebo přímo žáky. Níže uvádíme příklad ze záznamového archu, který je využívaný v Irsku a který slouží žákům ke zpětné reflexi jejich vlastního učení.

1
Obr. č. 1: Záznamový arch ke sledování rozvoje klíčových kompetencí, Irsko

Přestože byly v České republice i v zahraničí vydány různé metodické materiály zaměřené na podporu rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí u žáků, jejich obsah není pro potřeby praxe stále dostačující. Důležité ale je, aby byli o již existujících materiálech učitelé informováni, aby je využívali a aby se jimi, je-li to relevantní, inspirovali. A právě tomu chce tematický vstup Klíčové kompetence napomoci.


[1] Tematický vstup Klíčové kompetence. Mgr. Šárka Kocourková: <http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4149>

[2] Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. 153 s. [cit. 2012-05-16]. ISBN 978-80-87000-72-4. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf>

[3] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami k 1. 9. 2007). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 126 s. [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.

[4] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 100s. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. ISBN 978-80-87000-11-3.

[5] Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 75 s. [cit. 2011-04-26]. ISBN 978-80-87000-07-6. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf>.

[6] Klíčové kompetence na gymnáziu. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 129 s. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/KK_gy.pdf>.

[7] Příklady dobré praxe pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 376 s. [cit. 2011-04-26]. ISBN 978-80-87000-21-2. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2607/priklady_dobre_praxe_pro_gymnazia_.pdf>.

[8] Tato srovnávací analýza je v současné době dokončována, brzy ji bude možné na stránkách výše uvedeného tematického vstupu v elektronické podobě stáhnout.

[9] How could we monitor key competencies? New Zealand Ministry of Education. [online] [cit. 4. 4. 2011]: <http://keycompetencies.tki.org.nz/Monitoring>

Mgr. Šárka Kocourková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek