Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kdo si hraje – nezlobí

Ikona prakticky

Kdo si hraje – nezlobí

Ikona zkusenost
Autor: Hana Fišerová
Anotace: Hry mají nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání nejen na 1. stupni základní školy. Mají své místo ve všech předmětech a s jejich pomocí dokážeme dosáhnout skvělých výsledků u všech žáků – jak žáků nadaných, tak i nějakým způsobem handicapovaných. Tento článek se zabývá univerzálními hrami, které nevyžadují přípravu náročnou na čas učitele a jsou po ruce vždy, když je potřeba.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: papír, psací potřeby
Klíčová slova: anglický jazyk, prvouka, matematika, hra, český jazyk

Cíl výuky:

Cílem článku je přiblížit několik univerzálních her, které jsou pro učitele časově nenáročné při přípravě a jsou vždy připraveny k použití.

Didaktická hra je analogií spontánní činnosti žáků, která sleduje didaktické cíle. Tyto hry lze rozdělit:

 • podle sledovaných didaktických cílů
 • podle počtu zapojovaných žáků – jednotlivci, dvojice, skupiny
 • podle místa, kde je využíváme – v učebně, v tělocvičně, na hřišti, v přírodě

Předností her je, že probouzí zájem a aktivitu žáků, podněcují tvořivost, spolupráci i soutěživost a nutí  žáky využívat svých poznatků a zkušeností. Hry s prvkem náhody dávají šanci i žákům znevýhodněným. Hry mají řadu aspektů – aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, diagnostický a terapeutický. Podle cíle, který sledujeme, se odvíjí i daný aspekt. Přestože v žácích vyvolává hra dojem, že se v daný okamžik neučí, učitel vždy sleduje určitý didaktický cíl. Žáci jsou obohacováni i v dalších sférách – zvyšují svou rozumovou aktivitu, trénují logické myšlení, paměť, postřeh, soustředění, strategii, podporují vzájemnou spolupráci. Schopnosti, které jsou potřebné pro budoucí osobní i profesní život žáků mnohdy více než nabyté vědomosti.

Hry, které zkušený vyučující volí, nepodporují rychlost, dravost, soutěživost, ale jsou to ty, při kterých se zapojí všichni žáci i žáci ostýchaví, žáci s poruchami učení i poruchami chování či jinak znevýhodnění. Ideální je, když obsahují určitý prvek náhody a tak dávají šanci i žákům, kteří nevěří ve své schopnosti a neumějí se sami prosadit.

Nejen pro začínající učitele jsou výhodné hry tzv. univerzální. Tyto lze snadno modifikovat pro různé situace, různé cíle a různé vyučovací předměty. Záleží také na časovém úseku, který chceme hře věnovat, a na počtu zapojovaných žáků.

Z vlastní praxe mohu doporučit žáky velmi oblíbenou hru bingo, kterou využíváme v českém jazyce (procvičení vyjmenovaných slov, měkkých, tvrdých souhlásek apod.), v anglickém jazyce (libovolná slovní zásoba), v matematice (násobky).

Žáci si nakreslí čtverec rozdělený na devět okének (obměnou je malé bingo se čtyřmi okénky), do každého si zapíší slovo nebo číslo z dané oblasti. Vyučující nebo vybraný žák, který vede hru, říká nebo ukazuje klíč pro určení slova a žáci si ve své tabulce škrtají. Vítězem je žák, který má přeškrtnutou trojici pod sebou, vedle sebe, napříč tabulkou (u malého binga všechny 4).

Příklad pro angličtinu: hrajeme big bingo – colours, žáci si zapíší slovem anglicky názvy devíti barev, ukazuji kartičky s barevnými skvrnami a žáci si je ve své tabulce škrtají. Příklad pro matematiku: hrajeme malé bingo v oboru násobilky 2, žáci si napíší čtyři násobky do malé tabulky, říkám příklady a žáci škrtají výsledky. Ideální je použít místo papíru stírací tabulku, která je okamžitě připravena k dalšímu použití.

Kimovu hru („kimovku“) využijeme v angličtině (obrázky probírané slovní zásoby, fráze, slova i věty), v českém jazyce (karty se slovy na určování slovních druhů), v matematice (numerace v libovolném oboru), v prvouce (části lidského těla, měsíce v roce, ovoce, zelenina). Na magnetickou tabuli připevním 6–12 obrázků (podle obtížnosti), žáci mají 30 sekund na zapamatování, obrázky (karty se slovy) obrátím a žáci zapisují (zakreslují) vše, co si zapamatovali. Pokud chci úkol ztížit – záleží i na umístění obrázku. Poté lze navázat další činností, například tvořením příkladů k daným číslům, použitím slov ve větách, roztříděním obrázků do skupin (v českém jazyce například rozdělení na slova vyjmenovaná, příbuzná, ostatní). Obměnou je použití skutečných předmětů místo obrázků a přikrytí šátkem na stole.

Hra ANO/NE je také velmi oblíbená a na přípravu zcela nenáročná. Myslím si... (číslo, zvíře, osobu). Žáci kladou uzavřené otázky, na které lze odpovědět pouze ano/ne. Například: Je číslo větší než 20? Je to násobek 8? Opět lze s úspěchem využít v angličtině, v českém jazyce, v matematice, v prvouce.

K dalším oblíbeným hrám patří různé obměny pexesa, kvarteta, ty jsou ovšem náročnější na materiální přípravu. Ale jen zpočátku, později už máte krabici plnou různých karetních balíčků a stačí jen vybrat ty pravé. Tyto hry jsou náročnější i časově a těžko žáky přesvědčíte, aby přerušili rozehranou hru.

Závěrem lze říci, že motivace a zájem žáků, jejich pozornost a soustředění se významně zvýší, pokud jim nabídneme zajímavou činnost. Tou pro ně hra bezesporu je. V ideálním případě dojde k situaci, kdy žáci vyhledávají hry sami, dobrovolně i ve volných chvílích (přestávkách).

Reflexe:

Hry jsou velmi široké téma, proto jsem se zaměřila na využití nejjednodušších, až notoricky známých her. Domnívala jsem se, že je musí znát a používat každý pedagog. Ve své vlastní praxi jsem se však setkala s tím, že při vzájemných hospitacích „jásaly“ nejen mladší kolegyně, ale i ty zkušenější. Proto jsem se rozhodla tento článek napsat. Dalo by se říct: „V jednoduchosti je krása.“

Citace a použitá literatura:
[1] - PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. vydání. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. 
[2] - KREJČOVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy. Praha : SPN, 2009. 164 s. ISBN 978-80-7235-417-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
TritetoMgr. Hana Fišerová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 04. 2011
Zobrazeno: 12662krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIŠEROVÁ, Hana. Kdo si hraje – nezlobí. Metodický portál: Články [online]. 18. 04. 2011, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11453/KDO-SI-HRAJE---NEZLOBI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 04. 2011 14:29
Osvědčené hry nejen oživí výuku, ale jejich prostřednictvím si žáci zajímavou formou zopakují a procvičí dané učivo.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.