Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chodec v dopravních situacích

Chodec v dopravních situacích

V rámci této hry žáci prokazují získané znalosti z oblasti dopravní výchovy. Provádějí hodnocení dopravních situací a sebehodnocení, pracují s chybou. Upevňují dosavadní znalosti z dopravní výchovy. Orientují se na mapě v okolí školy, popisují cestu do školy a možná nebezpečí, učí se pravidla pro chodce v silničním provozu a získané znalosti ověřují v pracovních listech BESIPu.

DIDAKTICKÁ HRA VLAŠTOVKY

Cíle vyučovacího bloku

Žák:

 • dokáže popsat cestu do školy,
 • zná významy některých dopravních značek,
 • se naučí některá základní pravidla pro pohyb chodce v silničním provozu,
 • prokazuje znalost pravidel silničního provozu v roli chodce,
 • dokáže určit správné a chybné chování chodců.

Dosažení cílů:

 • společnou diskusí,
 • dělení do skupin,
 • výklad a pojmová mapa,
 • didaktická hra Vlaštovky, pracovní listy
 • didaktická hra Vlaštovky, pracovní listy

Časové rozvržení vyučovacího bloku:
asi 135 minut

Pomůcky:
fotomapy pro skupiny + čísla pro umístění na mapu, kartičky s dopravními značkami, viz příloha č. 1, karty s pravidly, viz příloha č. 2, tabule a křídy, list papíru formátu A4, pastelky, psací potřeby, pracovní listy, viz příloha č. 3, 4

Popis aktivit a činností vyučovacího bloku:

DISKUSE A MOTIVACE

Žáci se posadí do diskusního kruhu a reagují na učitelovy otázky:

„Jak vypadá tvoje cesta do školy? Chodíš pěšky, jedeš autem, jedeš na kole? Kudy obvykle chodíš? Jak vypadají chodníky? Proč nesmí auto na chodník? Kdo je to chodec? Kdy se stáváme chodcem?“

Většina žáků při diskusi dokázala svou cestu do školy dobře popsat. Jelikož děti absolvují cestu z domova do školy skoro každý den, opomíjejí možná nebezpečí, která je na cestě mohou potkat. Učitel by měl tedy žáky během rozhovoru evokovat, aby zapřemýšleli i nad možnými překážkami a hrozbami, které je mohou na cestě překvapit. U otázky „Jak vypadají chodníky?“ jsem se setkala s problémem, že žáci nedokázali příliš popsat, co to vlastně chodník je, a spíše popisovali jeho vzhled. Zde jsem tedy využila obrázků, podle kterých jsme poté společně otázku zodpověděli. Pokud je to možné, můžeme tento blok zahájit právě na chodníku před školou, kde budou žáci reagovat pohotověji, neboť budou přímo v ději.

Motivace – orientace na mapě ve známé lokalitě:

Učitel rozdělí žáky do menších skupin. Každá z nich obdrží jednu zalisovanou fotomapu z okolí školy, u které budou popisy důležitých komunikací a míst v okolí. Úkolem žáků bude identifikovat tato místa na fotomapě a označit je odpovídajícími čísly.

Po ukončení práce všech skupin provedeme se žáky společnou kontrolu a na závěr se zeptáme, kolik měla každá skupina chyb. Pochválíme skupiny, které pracovaly bezchybně.

Tato činnost žáky velmi bavila, neboť samotný pohled do fotomapy je zajímavý. Některým jedincům dělalo problém zorientovat se na mapě a určit správně názvy míst z ptačí perspektivy. Ale i proto bylo žádoucí, aby žáci spolupracovali ve skupinách a mohli se tak společně poradit. Konečný výsledek práce byl potěšující, neboť se vyskytlo pouze minimum chyb.

Aktivitu je vhodné zařadit proto, aby se žáci později lépe zorientovali v dopravních situacích, které je dobré aplikovat právě ve známé lokalitě, kterou znají všichni žáci, tj. okolí školy.

Obrázek z praxe naleznete v příloze pod názvem Práce s mapou.

DĚLENÍ DO SKUPIN, VÝKLAD PRAVIDEL

 • Učitel má připraveny kartičky podle počtu žáků ve třídě. Na polovině kartiček je vyobrazena dopravní značka, na druhé polovině je napsáno, co daná značka znamená. Úkolem žáků je najít dvojici – dopravní značka + odpovídající popis značky. Viz příloha č. 1.

Dělení do skupin nečinilo žákům potíže, neboť s významem dopravních značek se již seznámili v hodinách dopravní výchovy. Problém byl spíše v okamžiku, kdy žáci již stáli rozděleni ve dvojicích. Někteří ihned projevili nesouhlas spolupracovat s daným spolužákem ve skupině. Ovšem podle mého názoru by učitel v tomto ohledu neměl žákům ustupovat a občas náhodné řazení do skupin zařadit, neboť žáci se musí naučit spolupracovat i s jinými spolužáky než jen se svými kamarády ze třídy.

 • Žáci si ve dvojicích vylosují kartičku s pravidlem pro účastníka silničního provozu – chodce. Dvojice dostanou 2 minuty na přečtení pravidla a jeho ujasnění. Úkolem dvojic je prezentovat ostatním žákům dané pravidlo silničního provozu vlastními slovy. Viz příloha č. 2.
 • Pojmová mapa – žáci společně s učitelem vytvoří pojmovou mapu toho, jak se má chodec chovat na chodníku a na silnici, na co si má dát pozor.

Po chodníku:

 • nepřekážej,
 • vpravo–vlevo,
 • nezdržuj ostatní,
 • neohrožuj ostatní,
 • značky – stezka pro chodce a zákaz vstupu chodců,
 • chodec – brusle, koloběžka, kolo, lyže, skateboard, vedeš psa, vedeš kolo,
 • pozor – sluchátka, zábradlí, obrubník

Na silnici:

 • levá krajnice nebo co nejblíže levému okraji,
 • sleduj provoz,
 • pestré oblečení a reflexní doplňky,
 • vpravo–vlevo,
 • nejvíce 2 vedle sebe,
 • za sebou
 • značky – zákaz vstupu chodců,
 • pozor – hustý provoz, nepřehledná zatáčka, snížená viditelnost

Práce s těmito  hesly na kartičkách byla pro některé žáky snadná, někteří s ní měli menší problémy. Doporučuji proto pracovat před touto činností také s jinými různými materiály, kde si žáci některá pravidla oživí a naučí. Osvědčila se mi například práce s učebnicí FRAJEROVÁ, L. Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník základní školy. Praha : Ministerstvo dopravy. Zde jsou velmi podrobně popsány nejrůznější dopravní situace, a žáci se s nimi zábavnou formou seznamují.

Při tvorbě pojmové mapy jsme se museli občas vracet ke kartičkám, neboť žáci si všechna pravidla ihned nezapamatovali. Není tedy na škodu ponechat kartičky dvojicím i během tvorby pojmové mapy a tím přenechat i prostor pro kontrolu práce žákům.

DIDAKTICKÁ HRA VLAŠTOVKY

Činnost učitele:

 • vysvětlí pravidla hry a ověří si, zda jim žáci rozumí,
 • během hry dohlíží na zapojení všech žáků do hry a spoluvytváří prostor pro projevení se všech hráčů,
 • předchází poškození hráčů,
 • projevuje zájem o dění a zabývá se jejich názory,
 • akceptuje i protichůdné názory, nezájem, nejistotu a omyly,
 • respektuje zkušenosti, znalosti a postoje žáků,
 • kontroluje práci žáků a napravuje omyly.

Činnost žáků:

 • rozumí zadaným instrukcím,
 • pracuje samostatně na splnění úkolu,
 • aktivně se podílí na společné diskusi,
 • pracuje s chybou a pokouší se chyby napravit,
 • kontroluje správnost tvrzení spolužáků.

Cíl hry:

 • žák výtvarně ztvární dopravní situaci s účastí chodce,
 • využívá získaných znalostí a dovedností z učiva o chodcích v dopravních situacích,
 • dokáže analyzovat chybné chování chodce v dopravní situaci a uvést správné řešení.

Pomůcky:
papír formátu A3, pastelky

Zadání instrukcí pro žáky:

 • nakresli na formát A3 dopravní situaci, správnou či chybnou, s účastí chodce,
 • slož z papíru vlaštovku a na pokyn učitele ji hoď co nejdále.

Učitel zadá žákům instrukce a rozdá jim příslušné pomůcky. Vymezí dobu, po kterou mohou žáci pracovat. Během práce žáků dohlíží na zpracování zadání a vystupuje zde spíše jako poradce a partner, který řeší vyskytlé potíže. Žáci zpracovávají výtvarně určité dopravní situace a vycházejí nejen ze svých vlastních zkušeností, ale také z pravidel, která jsme si společně vysvětlili. Po uplynutí pracovní doby vyzve učitel žáky k tomu, aby ze svých výtvarných prací vyrobili papírovou vlaštovku a s tou se shromáždili před tabulí. Na pokyn učitele „připrav se, pozor, teď!“ každý tu svou odhodí do prostoru třídy (možnost hodnotit, kdo dál odhodil = soutěž). Na pokyn učitele si každý žák půjde pro jednu papírovou vlaštovku a posadí se s ní do kruhu. Po směru chodu hodinových ručiček žáci postupně rozbalují složené vlaštovky a hodnotí, zda je vyobrazena správná či chybná dopravní situace, odůvodňují a kladou své připomínky. Na závěr můžeme práce žáků rozdělit do dvou skupin (na správné chování a chybné chování chodců) a vytvořit si ve třídě výukový plakát, ke kterému se můžeme v průběhu dalších vyučovacích hodin vracet.

Některé práce žáků naleznete v příloze pod názvem Práce žáků.

Žákům se tato práce líbila. Pracovali s nasazením a hojně využívali své získané znalosti a také vlastní zkušenosti. Většina prací byla zdařilá. U soutěže s vlaštovkami doporučuji učitelům, aby žáky navedli k označení vlaštovek. Předejdou tím k dohadům, čí vlaštovka doletěla dále. Žáci si mohou udělat na křídlo vlaštovky vlastní značku. Tato jednoduchá soutěž se žákům tak líbila, že jsme ji museli opakovat.

Při hodnocení obrázků s dopravními situacemi musíme dbát na dodržování komunikačních pravidel – neskákat si do řeči, nechat druhého dohovořit apod. V případě chyby necháme žáky diskutovat, ale snažíme se předejít hádkám, učíme žáky pracovat s chybou. Na závěr činnosti žáky pochválíme.

Tvoření výukových plakátů z prací žáků jsem nechala na žácích, jejichž práce byly nejzdařilejší, nebo na žácích, kteří se v kruhu při diskusi nejlépe projevovali. S ostatními žáky jsme se věnovali dalším činnostem.

OVĚŘENÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ Z UČIVA O CHODCÍCH V DOPRAVNÍCH SITUACÍCH – pracovní list BESIP

Viz příloha č. 3, 4.

Žáci při všech aktivitách vycházejí samozřejmě ze svých vlastních zkušeností. Učitel by měl tyto zkušenosti od žáků vyslechnout, aktivně na ně reagovat, opravovat chybná jednání a obohatit je o získání znalostí z oblasti dopravní výchovy. Toto téma je velmi obsáhlé a můžeme na něj navázat i v ostatních hodinách prvouky, dopravní výchovy nebo výchovy ke zdraví. Dalšími tématy mohou být tyto oblasti:

 • vidět a být viděn – reflexní doplňky a oblečení,
 • přecházíme přechod,
 • přecházíme přes více pruhů,
 • semafory na přechodu,
 • přes silnici bez přechodu,
 • mezi zaparkovanými vozy,
 • kde si hrát,
 • první pomoc,
 • a další.

Tyto oblasti vychází z metodiky Bezpečnou cestou pro žáky třetích tříd základních škol, která je popsána na webových stránkách BESIPu a kterou učitelům doporučuji. V materiálech je popsáno učivo, zápis na tabuli, motivace, didaktické hry i  pracovní listy.

Celkovou práci žáků v pracovním bloku hodnotím jako velmi zdařilou. Dokonce i ověřování znalostí dopadlo převážně kladně. Učitelům bych doporučila využít například i dopravního hřiště pro aktivní nácvik chování chodce v dopravní situaci nebo alespoň vycházku do okolí školy. Žáci tak mohou své získané znalosti proměnit v dovednosti a vše si vyzkoušet v reálné situaci.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc387 kBVlaštovky – přílohy
doc2490 kBPráce žáků
doc1078 kBPráce s mapou
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám