Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čítanky rozvíjející čtenářskou gramotnos...

Čítanky rozvíjející čtenářskou gramotnost

Informativní příspěvek
Autor Jana Zbirovská
Spoluautor: PhDr. Olga Brandtová Ph.D. , Mgr. Jarmila Sulovská , PhDr. Taťána Holasová CSc.
S kolegy jsme se v uplynulém roce zabývali mimo jiné též zhodnocením čítanek pro literární výchovu, které se vyskytují na českém knižním trhu, s ohledem na jejich využitelnost pro podporu čtenářství žáků a rozvoj čtenářské gramotnosti. Stručně vás nyní seznámím s našimi závěry, zkušenostmi a doporučeními.

Téma čtení a podpory čtenářské gramotnosti žáků se vrací do veřejného a odborného diskurzu s pravidelnou tříletou kadencí, která kopíruje vydávání závěrečných národních zpráv o měřeních dovedností PISA. Vždy jednou za tři roky si zopakujeme mantru, že naši patnáctiletí neumí číst a zhoršili se v porozumění přírodě i technice (v užívání matematiky). Život jde dál, patnáctiletí Češi prostě neumí číst, resp. neumí si četbu vybrat, výběr zdůvodnit a s informacemi dále kriticky pracovat. Čtou, co jim někdo podstrčí, a textu rozumí tak, že jeho obsah dokáží reprodukovat. Možná proto je kolem našich silnic a dálnic nejvíc billboardů (obrazové marketingové komunikace) na světě.

Ale toto není úvaha o dopadech čtenářské (ne)gramotnosti v českých zemích. Prostor není ani na odpověď na otázku, zda výuka literatury obsahuje dost času na prohlubování čtenářských dovedností. To je na zodpovědnosti učitelů. My jsme se pokusili analyzovat několik učebnic s ohledem na jejich potenciál pomáhat rozvoji čtenářství a své závěry shrneme v tomto článku. Na základě závěrů bude možno generalizovat, tedy naznačit, co by měla obsahovat čítanka pro podporu čtenářství vhodná, a také co by obsahovat neměla.

V úvodu je třeba ještě zmínit, že článek je pouhým skromným doplněním digifolia tematického vstupu Čtenářská gramotnost na Metodickém portálu www.rvp.cz a studie Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, kterou pro Českou školní inspekci zpracovali v roce 2010 Hana Košťálová, Ondřej Hausenblas, Kateřina Šafránková a Miloš Šlapal. Občanské sdružení Abeceda vytvořilo z prostředků ESF portál k podpoře funkčních gramotností spojených s čtením. Na Metodickém portálu probíhá k tématu podpora čtenářské gramotnosti a PISA 2009 několik moderovaných diskusí.

Úvodní věty si vypůjčím od didaktičky českého jazyka a literatury z TU v Liberci paní Sulovské (celý její článek v příloze): „Chceme-li žákům poskytnout dobré podmínky k osvojení čtenářské gramotnosti, přivést je k opravdovému čtenářství a k touze číst i bez příkazu ze školy, musíme jim nabídnout takovou četbu, jejíž pomocí je pro literaturu nadchneme. K tomu potřebujeme takové čítanky a učebnice literární výchovy, kterénám poskytnou vhodný materiál.“ Za vhodnou čítanku pro základní vzdělávání expertní tým vyhodnotil řadu Čítanka pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství Fraus (Lederbuchová; Beránková, 2007, 2. vydání). Pro střední školy vybraly kolegyně Literaturu pro střední školu (Bláhová; Chvalovská a kol. Didaktis, 2008) s učebnicí, pracovním sešitem, DVD a CD a metodickou příručkou.

Výhody čítanek nakladatelství Fraus:

 • dostatečné množství diferencovaných textů – od snadných a krátkých po komplikované;
 • vybavení odkazy, vysvětlivkami neznámých slov nebo krátkými texty, které je ozřejmí; na konci bloku doporučení na rozšiřující četbu a další zdroje informací k tématu; učebnice je vhodná pro samostatnou práci žáků, je třeba je k ní vést;
 • rozmanité, srozumitelné otázky odpovídají mentální kapacitě žáků 6. ročníku, vedou žáky k aktivní práci, k samostatnosti, tvořivosti a ke komplexnímu nazírání problematiky. Zvolené otázky nejsou formální, hledání odpovědí pomáhá u žáků rozvíjet různé potřebné dovednosti a doplňovat si mentální mapu tématu textu;
 • učebnice je multimediální, přináší četný obrázkový doprovod, přiložené DVD obsahuje ukázky filmového zpracování literárních děl, záznamy hudby, která se týká témat v čítance, a další dokumenty příslušné doby a témat. Novější vydání již obsahuje softwarové zpracování celého obsahu učebnice včetně odkazů a dokumentů pro interaktivní tabuli;
 • učebnice je mezipředmětová, vhodně začleňuje odkazy k dalším vzdělávacím oborům, a to jak týkající se školní práce, tak odkazy na rozšiřující studijní texty – aby se mohlo „chytit“ co nejvíce různých žáků;
 • čítanka obsahuje takové texty a doplňující zadání, které jsou hodným prostředkem k literárněvědné interpretaci textu, pochopení jeho smyslu, vnímání jeho estetického a uměleckého působení, uvědomění si historického a společenského kontextu a učitel s jejich pomocí může pěstovat u žáků kladný vztah ke knize, bez něhož nelze rozvíjet schopnost didaktické interpretace, tvořivost ani komunikativní dovednosti.

Výhody učebnice nakladatelství Didaktis:

 • předkládání informací není lineární, ale informace jsou skryty v textech různých stylů, někde „bulvarizované“ zvětšenou grafikou a odlišně barevným písmem nebo záměrně s chybami – vede žáka ke kritickému čtení a práci s psanými texty;
 • tradiční otázky učebnice a pracovního sešitu (jako doplň informace nebo vysvětli pojmy) tím získávají novou dynamiku a atraktivitu; korespondují se způsobem vyhledávání informací běžným pro žáky – 10 otevřených oken internetového prohlížeče, jisté těkání... – ale zároveň jej dovedou k cíli – požadované odpovědi, resp. poznatku;
 • další otázky jsou vhodně směřovány také za text, k autorskému záměru, k dobovým kulisám a uměleckému kánonu apod.;
 • úkoly v učebnici propojují získané poznatky žáků s jejich zkušenostmi, případně napomáhají rozvíjení jejich dalších schopností a dovedností, např. prezentace (písemná či ústní) k určitému problému, vytváření vlastního textu na určitý motiv, téma z díla vybraného autora;
 • podání témat v učebnici vede žáka k dalšímu studiu a vyhledávání informací z různých oborů a zdrojů.

Doufám, že kolegové ve třídách ocení naši inspiraci a budou využívat námi vytipované učebnice ku prospěchu rozvíjení čtenářství. Nezbytně ale k tomu budou potřebovat vlastní přesvědčení, že podpora funkčních gramotností ve výuce má své významné místo. Že gramotnost se odrazí v životní orientaci jejich žáků a povede k lepšímu využití jejich schopností. Žáci pak budou úspěšnější a lépe zabezpečí sebe a rodinu, ale budou též přínosem pro rozvoj společnosti a konec konců i k obecné prosperitě či udržitelnosti různých sociálních systémů.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek