Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 10 důvodů, proč používat elektronickou žákovskou knížku
Odborný článek

10 důvodů, proč používat elektronickou žákovskou knížku

24. 3. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Chalupský

Anotace

Zkušenosti s ověřováním elektronické žákovské knížky (SW aplikace pro školskou administrativu) jako nové formy komunikace mezi učitelem, žákem a rodičem. Proč elektronickou žákovskou knížku používat a jaké výhody přináší. Názory rodičů a postoj učitelů k používání elektronické žákovské knížky.

Elektronická žákovská a další formy elektronické komunikace s rodiči

Elektronická žákovská knížka je přístupná na internetu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnů. Postrach žáků, nebo užitečný pomocník? Asi obojí, jak pro kterého žáka. Zkušenost ze snahy zavést elektronickou žákovskou knížku na naší škole vyplývá, že ani postoj rodičů a učitelů není k využívání elektronické žákovské (dále jen eŽK) jednoznačný.

Shodou okolností, kdy naše škola uvažovala o ověření používání eŽK, firma Tahuti nabízela k vyzkoušení svůj SW produkt Tahuti. Po bezproblémové dohodě o používání eŽK Tahuti zdarma za poskytování zpětné vazby o funkčnosti a případných námětů k rozšíření aplikace z pohledu všech uživatelů, uzavřela naše škola s firmou Tahuti partnerskou dohodu.

První zkušenosti s prací ve webovém rozhraním eŽK Tahuti byly pozitivní:

 • Způsobu naplnění eŽK daty (export dat o žácích byl možný z prostředí školní administrativy Bakaláři) i samotnému používání celého prostředí eŽK nebylo možné nic závažnějšího vytknout.
 • Promyšlená a dle mého soudu úspěšně vyřešená, oddělená komunikace s třídou, jednotlivými žáky a rodiči si sice vyžádala vyšší strukturovanost prostředí, pohyb v něm vyžadoval určitou zkušenost, ale logické členění je dostatečně intuitivní a usnadňuje práci i začínajícímu uživateli.
 • Chytré vkládání známek celé třídě najednou nebo jednotlivcům a možnost jednotlivé záznamy komentovat, usnadňuje udržet si trvale přehled o výsledcích žáků a důvodech jejich případného neúspěchu či naopak úspěchu i o mimořádně vydařené práci.
 • Motivačním prvkem pro uživatele je možnost vytvoření si fotogalerie. A to jak pro jednotlivé žáky, třídy nebo školu jako celek.
 • Vše je doplněno možností diskuze mezi rodiči, učiteli a žáky, která umožňuje v časových souvislostech zachytit vývoj řešení nastalých situací, podporu nadaných žáků nebo řešení problémových situací.

Nevýhoda rozsáhlejší aplikace, mezi které eŽK Tahuti patří:

 • Pro první orientaci v prostředí eŽK bylo zapotřebí přeci jen určité doby. Zkušenější uživatelé počítačů po krátké instruktáži pracovali víceméně samostatně, pro ostatní byla připravena metodická příručka s nejčastějšími postupy. Tím byl zkrácen čas pro zvládnutí uživatelského rozhraní eŽK a po prvním krátkém školení již pracovali učitelé samostatně. První odezva od učitelů na používání eŽK byla tedy v celkovém hodnocení nakonec kladná.

Ověřování eŽK

Po poměrně krátké době byl systém připraven k používání. Již zmíněné krátké školení umožnilo vyučujícím vkládat známky i vzkazy a systém byl zpřístupněn žákům a rodičům. Vzhledem k tomu, že se jedná o SW aplikaci běžící ve webovém rozhraní (cloudu), mohli vyučující doplňovat údaje do eŽK nejen ve svých kabinetech nebo na počítačích školy, ale také z domova nebo jakéhokoliv jiného místa, kde bylo připojení k internetu.

V průběhu ověřování eŽK byla cenná funkční a aktivní IT podpora, jejímž prostřednictvím bylo možné nahlásit nejen případné potíže, ale i návrhy na zlepšení nebo doplnění stávajícího informačního systému. Řada z nich byla v poměrně krátké době zapracována do systému.

Přesto po půl roce bylo používání eŽK pozastaveno a od jejího dalšího provozování nakonec upuštěno. Zde jsou hlavní důvody, které vedly k odmítnutí  eŽK:

 1. Někteří rodiče neměli o používání eŽK zájem, a to z různých důvodů, nebo počítač běžně nepoužívali, tento zdroj informací považovali za zbytečný. Někteří neměli zcela v důvěru k zabezpečení takto zveřejňovaným známkám a obávali se, že by mohly proniknout na veřejnost. Usuzujeme tak z opakovaných důrazných dotazů na přístupnost k údajům o jejich dětech. Přitom každý uživatel má pro přístup své jedinečné přístupové údaje a rodičům byly předávány při rodičovských schůzkách osobně. Nebo si je mohli vyzvednout u třídních učitelů.
 2. Nezájem nebo neochota používat eŽK se projevila i u části učitelského sboru. Menší význam přisuzovali používání eŽK učitelé I. stupně.
 3. Svou roli mohla sehrát i skutečnost, že se jedná víceméně o venkovskou školu a lidé se mohou osobně více setkávat než ve městech.
 4. Některým žákům vadila průhlednost jejich hodnocení a k eŽK měli negativní vztah. Svůj postoj mohli částečně na některé rodiče také přenášet. K tomuto závěru mne vede zkušenost, kdy žáci ovlivňují postoj rodičů k práci školy svými názory a podle svých okamžitých potřeb.

Nezávislou diskuzi o požívání eŽK je možné si přečíst na stránkách http://www.smudla.cz/moje-dite/read.php?1,522417. Důvody zde uváděné jsou v podstatě totožné s důvody, které jsme slyšeli od rodičů našich žáků.

Ne všichni rodiče a žáci byli s ukončením používání eŽK srozuměni a spokojeni. Byla jich však menšina, nedávali o sobě tolik vědět jako druhá skupina uživatelů, kteří měli k eŽK výhrady a odmítali ji.

Jsou-li k používání eŽK mezi žáky a rodiči výhrady, je zapotřebí zúčastněné, včetně váhajících pedagogů, pro její používání získat a prokázat její přínos.

Přestože celková snaha o zavedení eŽK skončila neúspěchem, lze z jejího ověřování vyvodit důvody, proč zavádění eŽK na školách podporovat a používat. Ovšem za předpokladu, že rodiče, učitelé a žáci budou eŽK pravidelně sledovat a aktivně ji používat.

10 důvodů, proč používat eŽK:

 1. žák nemůže eŽK zapomenout, zápis známky je možný vždy (když je funkční internetové připojení) a z libovolného místa, žák má kompletní přehled o známkách, i když papírovou ŽK ztratí, může se orientovat podle vypočteného aritmetického průměru
 2. ke každé známce je možné připojit poznámku, upozornit na přednosti v práci žáka nebo uvést příčiny případného neúspěchu, a tím poskytnout žákům a jejich rodičům zpětnou vazbu, která se prostřednictvím klasické žákovské knížky v takové míře poskytnout nedá
 3. vyučující mají přehled o výsledcích všech žáků, které učí i v ostatních předmětech, mohou porovnávat jejich výsledky, v případě neúspěchu žáka se snáze analyzují a hledají příčiny
 4. třídní učitel má přehled o prospěchu a chování žáků ve své třídě, za předpokladu, že ostatní vyučující informace průběžně do eŽK doplňují
 5. vedení školy má kompletní přehled nad klasifikací a prací v jednotlivých třídách, může reagovat na celkové výsledky a informovat rodiče, učitele i žáky o svých záměrech a plánech
 6. informace se dostávají k rodičům okamžitě, bez ohledu na to, zda žák má při klasifikaci klasickou žákovskou knížku, a souhrnné hodnocení se průběžně aktualizuje, snáze se udržuje objektivní informovanost a předchází se tak případným nedorozuměním, rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy, žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole rodičům zapírat
 7. dlouhodobě chybějící žáci neztrácejí kontakt se svou třídou, kamarády, jestliže jim to důvod nepřítomnosti dovoluje, mohou prostřednictvím eŽK pokračovat ve studiu, k dispozici mají:
  • sdílené kalendáře třídy
  • diskuzní fóra
  • portál třídy
  • informace o plánovaných testech
  • doplníme-li možnosti eŽK zasíláním souborů pro studium nebo samostatnou práci e-mailem, můžeme i žáky orientačně klasifikovat
 8. přehledně zobrazované výsledky, s průběžně uváděným průměrem žáky mohou motivovat k další práci na udržení nebo zlepšení výsledků
 9. vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje i chování žáků a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům, může mít pozitivní vliv na chování žáků, eŽK může pozitivně ovlivnit klima školy
 10. informace o práci školy a výsledcích žáků, diskuzní prostor pro rodiče, učitele a žáky umožňuje vědět o sobě, možnost vzájemného kontaktu zvyšuje důvěru zúčastněných, „nic před sebou neskrýváme“

Poskytovatelé eŽK

Elektronickou žákovskou knížku poskytuje řada firem, liší se cenou i rozsahem služeb a provedením. Před zakoupením služby je možné eŽK vyzkoušet zdarma.

Popisu jednotlivých prostředí (krom eŽK od firmy Tahuti) se zde nevěnuji. Na úvodních stránkách, kam směřují odkazy, jsou nejen podrobné informace, ale často i videa seznamující s funkčností a možnostmi nabízeného prostředí.

Tahuti

http://www.trgiman.eu/tahuti – placená služba

www.trgiman.eu/cs/tahuti/features – přehled funkcí eŽK Tahuti, jsou rozděleny do tří skupin:

 • Nástroje pro školní komunitu
 • Nástroje pro ředitelství školy
 • Nástroje pro odbor školství
eŽK Tahuti
1. eŽK Tahuti

Etřídnice

http://www.etridnice.cz/elektronicka-zakovska-knizka/ – autoři nabízejí etřídnici do konce tohoto školního roku (2010/2011) k používání zdarma. Patří mezi novější projekty, z toho také vyplývá delší testovací doba zdarma.

etřídnice
2. etřídnice

Škola online

http://www.skolaonline.cz – placená služba, některé moduly zdarma

Škola online
3. Škola online

Webnotes

http://www.webnotes.cz – dva měsíce zdarma na vyzkoušení

Webnotes
4. Webnotes

iškola.cz

http://www.iskola.cz/index.php – placená služba

iškola.cz
5. iškola.cz

Bakaláři

www.bakalari.cz a webové aplikace

Na neposledním místě zaslouží si uvést prostředí pro školní administrativu Bakaláři, které zahrnuje svou vlastní verzi eŽK. Výhodou je provázanost celého administrativního systému – od vkládání jednotlivých známek (včetně váhy známek) přes tisk vysvědčení až k zmiňované eŽK. Autoři na dalším vývoji trvale s uživateli spolupracují.

Bakaláři
6. Bakaláři

Závěrem

Osobně nepovažuji zavedení eŽK za důvod k rušení papírové ŽK, stejně tak nezájem rodičů za důvod, proč by neměla být na školách eŽK používána.

Další možné formy komunikace mezi školou a rodiči

Pro elektronickou komunikaci s rodiči lze použít také e-mail nebo SMS. V každém případě tento způsob postrádá komfort výše uvedených webových rozhraní. V řadě případů, při dlouhodobější nepřítomnosti žáka nebo trvalých problémech s prospěchem nebo chováním je e-mail velmi účinným prostředkem okamžité komunikace s rodiči. Navíc archivace e-mailů, umožňuje sledovat průběh řešení nastalé situace i zpětně, na rozdíl od telefonického kontaktu. Podmínkou je možnost, ochota a schopnost rodičů také tímto způsobem se školou komunikovat.

Pro zasílání SMS zdarma rodičům lze použít řady služeb, jeden příklad za všechny: www.poslatsms.cz. Krátká SMS postačí k zaslání nejdůležitějších informací, jestliže rodiče nemají přístup k internetu nebo upřednostňují tuto formu komunikace.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Chalupský

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 3. 2011
Velmi pěkně zpracovaný článek, který umožní učitelům zorientovat se v nabíce elektronicky dostupné školské dokumentace - zejména elektronické žákovské knížky. Zkušenosti s využitím jedného z těchto produktů jsou precizně v článku zachycené. Články tohoto tématu na portálu chybí, je proto velice přínosné, že i táto oblast ve vzdělávání je portálem zachycena a přináší uživatelům nezkreslené informace.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
24. 3. 2011, 12:06
Děkuji za velmi podrobný článek na toto téma. Mám zkušenosti s online prostředím iŠkola - i když jen v rámci jedné třídy. Plně souhlasím se všemi důvody pro/proti, které v článku zaznívají, u nás byly velmi podobné. Jediné, co bych doplnila je, že ve chvíli, kdy funguje eŽK, je papírová zbytečná a učiteli přidělává jen práci (vše musí vyplňovat zdvojeně). To je podle mne první ze dvou problémů, proč se učitelům do tohoto projektu nechce. Druhým problémem je stále nedostatečné vybavení všech tříd a kabinetů technikou (a připojením na internet). Ne každý učitel je ochoten sedět večer doma u počítače a doplňovat informace do eŽK.

Diskuze na toto téma je otevřena také zde: http://goo.gl/M2eYC
Ondřej Neumajer
24. 3. 2011, 18:40
Velmi přínosný článek. Pro doplnění uvádím, že samotnou elektronickou třídní knihu bych jako součást pedagogické dokumentace neodděloval od komplexu dalších ICT potřeb školy, tedy od školního informačního systému. Více viz článek http://clanky.r…my.html/
Jiří Schindler
18. 9. 2014, 20:26
Pokud mohu doporučit k otestování, zkuste www.i-zakovska.cz velice intuitivní a moderní systém pro komunikaci mezi rodiči, žáky a školou.
Barbora Veselá
5. 10. 2015, 16:15
Dle mého názoru se jedná o opravdu přínosný článek, i když se na něj dívám už s odstupem času, a spousta věcí se už změnila, všechny systémy se vyvíjí. My využíváme Etřídnici, se kterou žádné problémy nemáme. Rodiče si taky na přístup nestěžují a hlavně starší kolegové a kolegyně zvládají práci se systémem :) Navíc si rodiče pochvalují hlavně to, že je systém přizpůsoben mobilům a tabletům, takže se na známky dětí můžou dívat i třeba při cestě vlakem z práce. 
Petr Pavlát
15. 2. 2023, 18:10
Dobrý den. Nový pan ředitel také u nás na Malé Skále na sílu zavedl elektronickou žákovskou knížku a je tu jeden problém, který je naprosto zásadní a přebije všechny klade a to je, že učitelé nezapisují známky hned, tak jako do klasické papírové žákovské knížky. Tedy když přijde dítě domů, rodiče nevědí jak si ve škole vedlo a jestli je potřeba mu něco vysvětlit a nebo je vše v pořádku. A když na nepochopení naváže učivo další den, už může být pozdě a veze se to s ním. Učitelé to nezapisují hned při zkoušení a dělají to většinou večer doma (to v lepším případě), nebo až jednou za týden. Obojí je špatně a naprosto to devastuje základní principy a komunikaci mezi školou a rodiči. Kromě toho, když mi podá žákovskou, tak je to pro mě pár sekund a vím všechno, než pouštět počítač a proklikávat se až ke známkám. IT technologie nemusí být vždy přínosem a při nesprávném použití může působit i velké problémy.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků