Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Analýza výchovných a vzdělávacích strategií...

Analýza výchovných a vzdělávacích strategií (2. pololetí školního roku 2005/2006)

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Romana Lisnerová
Spoluautor: Zdeněk Bělecký
V článku je podrobně rozpracován postup pilotních škol při vytváření výchovných a vzdělávacích strategií směrem ke klíčovým kompetencím - uvedeny jsou nejčastější chyby, kterých se školy dopouštěly, ale i pozitivní příklady rozpracování. Přestože článek vznikl na základě pilotního ověřování na ZŠ, informace v něm uvedené jsou obecně použitelné i na gymnáziích.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.1

V 16 školních vzdělávacích programech bylo zveřejněno řádově několik desítek společných výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy (dále jen "strategie"). Proces vymezování strategií do školních vzdělávacích programů doprovázely v některých případech drobné problémy, na něž bychom chtěli v následující části analýzy upozornit:

 1. V řadě případů došlo k záměně strategií za vzdělávací cíle. Např. strategie získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit popisuje cílový stav, nikoli způsob, jak jej dosáhnout.
 2. V některých případech došlo k záměně strategií za charakteristiku školy, např. v oblasti materiálních, personálních nebo organizačních podmínek nebo za ustanovení školního řádu.
  • Škola má pěkné prezentační prostory.
  • Na škole pracuje školní psycholožka, která s žáky 8. a 9. ročníků dělá zdarma testy profesní orientace.
  • Ve škole se nezvoní. Na konec přestávky upozorní žáky službu konající vyučující zhasnutím světel na chodbě. Vyučovací hodinu ukončuje vyučující. Ve všech třídách a na chodbách jsou pro lepší časovou orientaci žáků umístěny hodiny.
  • O přestávkách mají žáci naprostou volnost pohybu po celé budově školy. Velká přestávka po druhé vyučovací hodině je třicetiminutová. Během přestávky mohou žáci sportovat na chodbách i v tělocvičnách. V pondělí, ve středu a v pátek jsou tělocvičny vyhrazeny žákům druhého stupně, v úterý a ve čtvrtek žákům z prvního stupně. Sportovní činnost v tělocvičně i na chodbách končí v 10:00 hodin, 10 minut před začátkem třetí vyučovací hodiny. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit přestávku ve venkovním areálu školy. Žákům 1. - 5. ročníku je jednou týdně podle rozvrhu o velké přestávce k dispozici počítačová učebna (jednotlivé ročníky se v užívání střídají).
 3. Část strategií byla někdy de facto popisem samozřejmých povinností učitelů a vedení školy.
  • Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
  • Dbáme na bezpečnost práce žáků.
 4. Některé strategie byly jen připomenutím obecných principů pedagogiky a sociálního učení.
  • Základem je vytváření prostoru pro aktivitu žáků, ať mentální nebo fyzickou.
  • Vedeme žáky k osvojování si pracovních a hygienických návyků osobním příkladem.
 5. V řadě případů měly strategie jen deklaratorní povahu, tj. popisovaly, co škola zamýšlí, avšak nesdělovaly, jakým způsobem toho hodlá dosáhnout. Tyto strategie byly často uvozeny slovy "učíme", "vedeme" apod.
  • Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.
  • Vytváříme u žáků logické a kritické myšlení.
  • Učíme žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích.
  • Vedeme žáky k poznání svých reálných možností a ke schopnosti uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 6. Strategie byly v rámci jednoho školního vzdělávacího programu formulovány na diametrálně odlišné úrovni obecnosti, od jednotlivých výroků, popisujících zcela konkrétní postupy (zadáváme termínované domácí úkoly), až po ucelené pedagogické systémy (konstruktivistická pedagogika2) a koncepce (Začít spolu, Zdravá škola, Rozvoj kritického myšlení čtením a psaním, Tvořivá škola, Integrovaná tematická výuka), případně i jejich kombinace3.
  Tyto koncepce jsou:
  1. pouze naznačeny:
   • využití prvků programu Začít spolu - 1. stupeň,
   • respektování zásad zdravého učení;
  2. charakterizovány jen výčtem svých hlavních principů:
   • nepřítomnost ohrožení,
   • smysluplný obsah,
   • možnost výběru,
   • přiměřený čas,
   • obohacené prostředí,
   • spolupráce,
   • okamžitá zpětná vazba,
   • dokonalé zvládnutí;
  3. stručně popsány:
   • Zdrojem konstruktivistických přístupů k učení a vyučování je nám především program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), který nabízí jak účinný učební model (evokace - uvědomění si významu - reflexe, E-U-R), tak řadu konkrétních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení).
   • Zdrojem praktických činností a dalších vyučovacích metod je nám činnostní učení Tvořivé školy Brno, původně zaměřené na výuku matematiky, které vychází z běžných životních situací žáka, kde si na základě vlastního objevování, manipulace se skutečnými předměty (modely, náčrty, diagramy) rychle a trvale osvojuje dovednosti a vědomosti.
 7. Jednotlivé strategie se značně lišily svou promyšleností a výstižností:
  • Kooperativní činnost vyvažujeme i individuálními činnostmi a úkoly, které vycházejí z potřeb jednotlivých žáků a respektují je. Vedle těchto strategií využíváme ve škole i soutěže. Jejich využití přesouváme především do oblasti volného času a zájmů, kdy se soutěží mohou účastnit žáci, kteří chtějí soutěžit a kteří touží poměřovat své síly s jinými.
  • Zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží.
 8. Ojediněle byly zvolené strategie výrazem nepochopení průřezovosti a nadpředmětového charakteru klíčových kompetencí
  • klíčové kompetence rozvíjíme především v Osobnostní a sociální výchově, Multimediální výchově a Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Další zjištění analýzy (viz příloha)

Závěr

Výchovné a vzdělávací strategie jsou nesporně jedním z klíčových faktorů, který zásadním způsobem ovlivní realizaci kurikulární reformy. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost jejich vymezování a formulování do školního vzdělávacího programu.

Jako pomůcka či inspirace pro učitele při promýšlení a formulování strategií na úrovni školy byla vytvořena "databanka" (viz článek Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy), která uvádí nejčastěji využívané postupy ve výuce i v mimovýukových aktivitách pilotních škol. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé strategie vždy vztaženy k té klíčové kompetenci, která je jejich uplatňováním rozvíjena prioritně. Je samozřejmé, a dokonce i žádoucí, aby jednotlivé strategie směřovaly k většímu počtu klíčových kompetencí.


1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005, s. 117.
2 Konstruktivistické přístupy k učení a vyučování, které chápou poznávání jako postupný proces charakterizovaný především aktivitou žáka a rolí učitele jako facilitátora žákova učení. Konstruktivistické postupy pracují se zkušeností žáků a směřují k vyšší úrovni poznávání, k rozvoji myšlení. Součástí konstruktivistických přístupů je metakognitivní učení, ve kterém si žáci uvědomují, jak se učili, co jim pomáhalo v učení a co se potřebují učit dál.
3 Uvedené strategie se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale vzájemně se doplňují a prolínají. Jejich prolínání zaručuje, že učitel může co nejlépe naplňovat potřeby k učení žáků mladšího školního věku (nelze rozvíjet pouze rozumovou stránku, je třeba nabízet individuální, ale i skupinovou činnost).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf103 kBPříloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek