Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Duhový strom – využití motivačních říkanek...

Duhový strom – využití motivačních říkanek v ročním plánování na MŠ

Seznámení s metodickým materiálem Duhový strom, který obsahuje motivační říkanky s pracovními listy, velkou myšlenkovou mapu a rozpracování ročního plánování do integrovaných bloků a tematických celků. Tento metodický materiál byl zpracován na základě zkušeností přímé práce v konkrétní třídě MŠ. Je ukázkou konkrétního zpracování třídního vzdělávacího programu, sestaveného na základě utváření konkrétních dovedností u dětí předškolního věku.

Milé kolegyně a kolegové,

chtěla bych vás seznámit s metodickým materiál s názvem Duhový strom, který jsem uveřejnila v srpnu 2009 v nakladatelství Barevné kamínky. Materiál vznikl v přímé návaznosti na práci v MŠ. Motivační říkanky, pracovní listy, charakteristiky integrovaných bloků i velká myšlenková mapa, to vše je výsledkem přímé práce s dětmi, vše vznikalo přímo při práci s konkrétní skupinou dětí a v průběhu jednoho školního roku. Jde o ukázku volného a otevřeného ročního plánování, které vede k záměrnému a systematickému rozvoji konkrétních dovedností u předškolních dětí tak, aby nebyla opomenuta žádná důležitá oblast a dítě se rozvíjelo všestranně. Podstatou plánování na MŠ je práce  s konkrétní skupinou dětí ve třídě, při čemž záměrně rozvíjíme poznatky a dovednosti dětí dle cílů a záměrů v přímé návaznosti na RVP PV. Nicméně prostřednictvím motivace a přímým působením na děti neopomíjíme posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, postojů a hodnot, které však závisí na konkrétních podmínkách. Celé plánování je otevřené, připravené tak, aby si jej učitel/ka sám/sama zpracoval/a tvořivým způsobem a přizpůsobila dané třídě a kolektivu dětí.

Provázanost s nakladatelstvím Barevné kamínky je pouze v tom, že poskytlo tisk tohoto materiálu a výtvarné zpracování. Vše další vznikalo při práci s dětmi, v přímé návaznosti na RVP PV. I když by se možná mohlo nezasvěcenému zdát, že je metodický materiál příliš zaměřený na výkon dětí, opak je pravdou. Tematické celky jsou volné, otevřené, pouze vytyčí dané oblasti, v nichž převažuje utváření dovedností v určitém časovém úseku tak, aby v průběhu školního roku nebylo opomenuto nic, co je pro vývoj dítěte v dalších obdobích důležité.  Učitel/ka sám/sama však zpracovává téma v návaznosti na RVP PV s ohledem na to, že je nutná provázanost všech pěti oblastí a vyváženost pro rozvoj osobností dětí v dané skupině. Ani zaměření na utváření stanovených dovedností v daném celku však neznamená, že se již nebudeme tomuto dále věnovat. Vše je postaveno tak, že v tomto časovém úseku je zjištěna úroveň v dané oblasti, cíleně se jí více věnujeme, nicméně v průběhu školního roku ji dále rozvíjíme. Pokud bych to měla blíže vysvětlit na konkrétní činnosti, například v tematickém celku „Neposlušná pastelka“ – vhodnou motivací dětem vysvětlíme správné držení grafického materiálu, také však ostatní návyky související s tímto tématem, příprava a úklid pomůcek apod. V průběhu školního roku na tomto stavíme a dále rozvíjíme.

Chápeme-li předškolní období jako celoživotní základ, uvědomujeme si, že vše, co do dítěte v těchto letech vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Je to tak, jako s Duhovým stromem. Chceme-li, aby byl košatý a rostl rovnoměrně, musí být hlavní větve silné, připravené dále se rozvětvovat a růst.

Hlavní větev je pro nás podporovaná oblast, kterou je důležité kvalitně rozvíjet, aby dítě na tomto základu mohlo dále růst v průběhu dalšího života.

Kořeny stromu rostou hluboko do země, aby odtud přiváděly živiny, ze kterých pak větve sílí. Pokud toto opět přirovnáme k dítěti, pak kořeny jsou vše, co dítě potřebuje k tomu, aby mohlo přijímat informace. Patří sem například pozornost, postřeh, soustředěnost, ale i prožívání a schopnost vybrat si z informací, které dítě obklopují, ty, které jsou pro další vývoj důležité. Jistě sami/y doplníte mnohé z toho, co děti potřebují k tomu, aby zužitkovaly informace, které jim předáváme.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že strom k tomu, aby dobře rostl, potřebuje růst v úrodné půdě. Pro dítě je to podnětné prostředí, citové i materiální zázemí, také kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti.

Pokud budeme vnímat každé dítě, které máme ve třídě, jako „sazenici“, o kterou se po určitou dobu musíme pečlivě starat, aby z ní jednou vyrostl košatý a silný strom – tak naším cílem v péči o dítě je, abychom z něj dokázali vychovat citlivého a vzdělaného jedince.

Popis plánování

Duhový strom má navržených osm integrovaných vzdělávacích bloků s tematickými celky. Tyto jsou postaveny tak, aby vzdělávání přispívalo k naplňování klíčových kompetencí.

V publikaci jsou u integrovaných bloků  uvedeny jejich charakteristiky, cíle i  očekávané výstupy, aby bylo zřejmé, čím blok ke kompetencím přispívá a k jakým dovednostem, poznatkům, postojům i hodnotám děti vede. Nelze však chápat integrovaný blok jako oddělenou složku, v níž rozvíjíme pouze jednu oblast. Vždy musíme mít na mysli prolínání všech pěti oblastí z RVP PV. Toto však již zpracovává na dané MŠ a v konkrétní třídě učitel/ka sám/sama. Nikde nelze opomenout, že  musí být zachováno integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte. Dělení do podporovaných oblastí je pouze roční přehled o tom, že jsme v průběhu školního roku neopomenuli žádnou z daných oblastí.

V tematických celcích jsou podrobně popsány záměry pedagoga pro tvorbu konkrétní denní nabídky dětem. Dobu setrvání v daných tématech určuje zájem dětí, situace a dění v mateřské škole i ve třídě.

Plán témat je volný, orientační, přizpůsobitelný. Pedagog má možnost plán operativně upravovat a měnit – může konkrétní průběh vzdělávacích činností prodloužit či zkrátit.

Hlavní vzdělávací nabídka (integrované bloky) může být dle potřeb doplněna dílčími specificky zaměřenými projekty či programy (například logopedicky, základy cizího jazyka, předplaveckým výcvikem, pohybovými aktivitami, zdravotním cvičením a jinými). Všechny tyto aktivity jsou součástí vzdělávacího programu školy.

Časový plán plnění témat není stanoven, aby měl pedagog možnost pracovat pružně, s ohledem na aktuální možnosti a potřeby i výsledky evaluačních činností.

Pro přehlednost a pro aktivizaci dětí jsou integrované bloky označeny skřítky, kteří mají různé symboly na kapsičkách. Těmito symboly jsou označena i témata k příslušným integrovaným blokům. Skřítci přinášejí dětem úkoly na pracovních listech a motivují je tak k činnostem v jednotlivých tematických celcích.

Přílohou publikace je velká obrázková mapa pro děti s Duhovým stromem a skřítky v černobílém provedení. Pravidelně se s dětmi u této mapy scházíme, hledáme skřítka, který nám v daném týdnu přináší úkoly, a společně vybarvujeme listy duhového stromu tak, jak plníme v průběhu roku témata z třídního vzdělávacího programu. (viz vyobrazení na fotografiích v přílohové prezentaci k článku).

Před touto myšlenkovou mapou si také říkáme a rytmizujeme motivační říkanky k jednotlivým tematickým celkům a umísťujeme vždy k aktuálnímu tématu symbol naší třídy – berušku.

Jedno vyhotovení myšlenkové mapy je umístěno v prostoru třídy a druhé v šatně, k nahlédnutí rodičům. Takto vzniká originální, „čitelný“ přehled o průběhu třídního plánování nejen pro rodiče, ale také pro děti a kohokoliv, kdo do třídy přijde.

S třídním plánováním jsou rodiče seznámeni na úvodní schůzce, kdy vedeme rozhovor nad myšlenkovou mapou. Učitel/ka s rodiči diskutuje o záměrech, které korespondují s touto myšlenkovou mapou.

V přílohové prezentaci je možno také nahlédnout do záznamových archů pro zpracování i evaluaci tematického celku. Vše je připraveno pouze heslovitě. Učitel/ka sám/sama zapisuje, jak se dařilo plnění úkolů, které konkrétní hodnoty a postoje byly u dětí utvářeny, či další podrobnosti s ohledem na podmínky a průběh plnění daného tématu.

Jména skřítků můžeme zvolit libovolně a pro jasnější rozlišení integrovaných bloků je možno vybarvit čepičky skřítků, například:

Barva čepičky                    Symbol                            Vzdělávací oblast

modrá                          Obláček                    Dítě a jeho tělo – oblast biologická
žlutá                            Sluníčko                    Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
červená                        Srdíčko                     Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
bílá                              Houslový klíč             Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
zelená                          Kytička                     Dítě a svět – oblast environmentální

Jistě je možné rozvinout práci se skřítky mnohem více, třeba i jako výzdobu třídy, nebo i ve větším formátu s kapsičkami plných úkolů, ale to už je na každém z nás, do jaké míry bude motivace se skřítky vyhovovat a jak i nás bude tento námět aktivizovat pro tvůrčí činnost.

Souhrnný přehled integrovaných bloků a tematických celků, které jsou následně podrobně rozpracovány v metodickém materiálu

Integrovaný blok: I. KAM PATŘÍM

Integrovaný blok je zaměřen na utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, na rozvoj sociálního cítění dítěte, na utváření povědomí o jeho vlastní sounáležitosti s nejbližším okolím, na posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role v tomto společenství, na vytváření prosociálních postojů dítěte jako základu pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a psychickou pohodu.

Tematický celek:
1. My jsme jedna rodina
2. Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme
3. Slavíme spolu

Integrovaný blok: II. MY JSME MALÍ MUZIKANTI

V integrovaném bloku jsou rozvíjeny u dětí základní dovednosti z oblasti hudby. Jsou uváděny do světa umění a kultury. Jsou jim nabízeny pěvecké, hudebně-pohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Je jim poskytován dostatečný výběr písní s možností vybrat si písně k poslechu i ke zpěvu. Při pěveckých dovednostech jsou děti vedeny ke správnému dýchání, k ovládání dechu při zpěvu. Objevují hudbu jako prostředek k příjemným prožitkům i k zajímavým činnostem. Jsou vedeny k pojmenování základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. V rytmizačních činnostech pak používání Orffových nástrojů.

Tematický celek:
1. Zazpívej si písničku
2. Hrajeme si s nástroji
3. Poslouchej hudbu
4. Notičky se poztrácely

Integrovaný blok: III. NAMALUJ MI OBRÁZEK

Děti jsou seznamovány s různými výtvarnými technikami, s vlastnostmi výtvarného i grafického materiálu, s vlastnostmi barev. Je u nich rozvíjena tvořivost, fantazie a jsou podporovány jejich vlastní nápady při výtvarných činnostech. Jsou u nich upevňovány dovednosti při zacházení s výtvarným materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování. Jsou vytvářeny návyky správného držení grafického materiálu, správného sezení na pracovním místě – rovné držení těla, sledování očima práce rukou. Je podporována kooperace při výtvarném zpracování tématu prostřednictvím velkých kolektivních i skupinových prací. Jsou rozvíjeny kladné vztahy mezi dětmi při společných činnostech.

Tematický celek:
1. Neposlušná pastelka
2. Jak se barvy pohádaly
3. Černobílý obrázek
4. Co tu chybí

Integrovaný blok: IV. TO JSOU RUCE ŠIKULKY

Prostřednictvím různých pracovních technik je rozvíjena jemná motorika ruky – utváření správných návyků souvisejících s jednotlivými vývojovými etapami dítěte (viz vývojová psychologie) s ohledem na danou věkovou skupinu i s ohledem na individuální vývoj dětí v konkrétní třídě. Jsou využívány různé druhy stavebnic, kostek, kubusů, labyrintů aj. k rozvoji motoriky, fantazie a tvořivosti. Je upevňována tvorba prostorových prací z krabic a papíru.

Tematický celek:
1. S nůžkami jsem kamarád
2. Barevné podzimní listí
3. Koulelo se, koulelo červené jablíčko
4. Čepice pro kouzelníka
5. Pojďte si hrát, kamarádi
6. Kdopak z vás mi pomůže
7. Hrajeme si na sochaře

Integrovaný blok: V. ZABĚHEJ SI A ZASKÁKEJ SI

Rozvíjení pohybových schopností dítěte, jejich obratnosti a vědomého ovládání těla. Prohlubování poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Provádění tělovýchovných cvičení zaměřených na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybů.

Tematický celek:
1. To je moje tělo
2. Přes překážky, kamarádi
3. S míčem, kostkou, písničkou budeme cvičit maličko
4. Každé ráno chviličku jednu malou rozcvičku

Integrovaný blok: VI. MY JSME CHYTRÉ HLAVIČKY

V integrovaném bloku je rozvíjen intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Jsou upevňovány poznávací schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, které předchází učení, dále pak předmatematické představy, jazykové dovednosti důležité pro přijímání, zpracování a reprodukci informací a poznatků. Jsou zařazovány logické hříčky, práce s pracovními metodickými listy, prohlížení dětských encyklopedií, vyhledávání informací v nich. Jsou dětem poskytnuty společenské hry zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle – domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč.

Tematický celek:
1. O světě kolem nás
2. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, spočítám já všechno hned
3. Hrajeme si se slovíčky

Integrovaný blok: VII. KNÍŽKY PLNÉ PŘEKVAPENÍ

V integrovaném bloku se děti seznamují se světem knih a literatury – prózy i poezie. Prohlížejí si knihy a je jim předčítáno podle jejich přání. Jsou vedeny k tomu, aby se kniha stala součástí jejich života, jejich zájmů a potřeb. Jsou rozvíjeny jejich řečové schopnosti, recitují i dramatizují krátké texty. Společně diskutují nad literárními texty, komentují zážitky a aktivity. Je probouzen jejich zájem o psanou podobu jazyka. Je upevňováno správné zacházení s knihou, vnímání knižních ilustrací jako součástí děje v knize.

Tematický celek:
1. Povídej mi pohádky
2. Kamarádi z knížek
3. Veršované pohádky
4. Zahrajeme si divadlo

Integrovaný blok: VIII. PŘÍRODA SVĚT KOLEM NÁS

V integrovaném bloku utváříme pozitivní vztah dítěte k živé i neživé přírodě. Utváříme povědomí o sounáležitosti dítěte s okolním světem. Seznamujeme ho s přírodou ve svém okolí. Umožníme dětem objevovat možnosti, jak přírodu chránit pro život nás všech. Seznamujeme je s existencí různých národů a kultur, s planetou Zemí a vesmírem.

Tematický celek:
1. Jaro, léto, podzim, zima
2. Kudy teče voda?
3. Do přírody na vycházku
4. Zvířátka jsou kamarádi
5. Zasadíme semínko

Úvodní příběh k celému metodickému materiálu

Tímto seznamujeme děti s roční motivací, duhovými skřítky a duhovým stromem i s myšlenkovou mapou na nastávající školní rok.

Byla jedna ani malá ani velká školka. Možná zrovna taková, do které se těšíte každé ráno za kamarády i za vaší paní učitelkou. Ta školka nebyla ničím zvláštní, snad možná jen tím, že před ní rostl velký košatý strom. Jeho větve dosahovaly až nad střechu té jinak obyčejné školky. Byl nejen silný, vzrostlý, košatý, ale také hodně starý, tak toho hodně pamatoval. Nikdo dnes neví, co tu bylo dřív, zda tento dnes již vysoký strom, nebo školka, do které každé ráno chodilo tolik dětí a ze které si je odpoledne odváděly maminky domů. Nevím, jestli bychom dokázali spočítat, kolik dětí, maminek, tatínků, babiček, dědečků nebo tet a strýců, prošlo pod jeho větvemi do školky a také z ní.

Když svítilo sluníčko, děti se schovávaly do stínu stromu před ostrými paprsky. Na jaře i v létě v jeho větvích zpívali ptáci a stavěli si svá hnízda, kde vyvedli mladé. Na podzim vypadal strom, jako kdyby na něj malíř rozlil barvy. Listy hrály mnoha barvami od žluté po oranžovou, hnědou a tmavě červenou. Potom všechny opadaly a celou zimu byl strom holý, jen když napadl sníh, přikryla jeho korunu bílá peřinka. Děti ale věděly, že po zimě se na holých větvích objeví pupeny a z těch začnou rašit zase nové zelené listy a vše se bude opakovat. Celý rok pozorovaly ten obrovský strom, bez kterého si už nikdo tu jinak obyčejnou školičku nedokázal představit.

Nebylo by na tom nic tak zvláštního, kdyby ve větvích stromů nenašlo svůj domov pět stromových skřítků. Byli to takoví malí nezbedníci. Ne že by zlobili tak, jako některé děti, které rozbíjejí všechno, co se jim dostane do ruky, křičí a dupou nebo ubližují ostatním. Tihle skřítci pořád vymýšleli nějaké legrácky, lotroviny a psí kusy. Skřítci patřili k velkému košatému stromu úplně stejně jako strom k této jinak úplně obyčejné školce. A k této jinak úplně obyčejné školce patřily obyčejné děti, jako jste vy, co každý den za oknem školky viděly velký košatý strom, o kterém dnes už nikdo neví, zda tu byl dříve než školka, nebo obráceně. Ale toto všechno jsme si už jednou říkali.

Víte co, pojďte raději, nahlédneme okny dovnitř a možná uvidíme, co se v té jinak docela obyčejné školce děje.

Přečtením tohoto příběhu uvádíme děti do celoroční motivace.

My jsme skřítci nezbedníci,
nechodíme po ulici,
my zlobíme dětičky
z naší malé školičky.

Jednou skřítci nezbedníci
vyběhli ven na ulici,
vzali dětem barvičky,
z naší malé školičky.
Míchali je, míchali,
duhu prý v nich hledali.

Motivační říkankou „otvíráme“ ranní komunikační kruh, někdy rytmizujeme či doprovázíme pohybem. Vždy hledáme skřítka z odpovídající oblasti, určujeme jeho jméno a na začátku týdne vybarvujeme odpovídající barvou list na duhovém stromu. Tímto způsobem se v průběhu školního roku zabarvuje strom na velké myšlenkové mapě odpovídajícími barvami a vzniká tím přehled o tom, o čem jsme si již s dětmi „povídali“ a co nás ještě čeká (viz přiložená prezentace k článku). Dále nás tato básnička provází v průběhu týdne, připomíná motivaci tematického celku, příležitostně se k ní dle potřeby vracíme.

Dále uvádím příklad motivační říkanky se zařazení do integrovaného bloku a uvedením názvu konkrétního tematického celku. Náhled do pedagogického záměru tematického celku, charakteristiku integrovaného bloku (proč je dětem nabízen, co sleduje, co dětem přinese, jak přispěje k rozvoji osobnosti) a také očekávané výstupy integrovaného bloku.

Integrovaný blok: MY JSME CHYTRÉ HLAVIČKY

Charakteristika integrovaného bloku:
(proč je dětem nabízen, co sleduje, co dětem přinese, jak přispěje k rozvoji osobnosti)

V integrovaném bloku je rozvíjen intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Jsou upevňovány poznávací schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, které předchází učení, dále pak předmatematické představy, jazykové dovednosti důležité pro přijímání, zpracování a reprodukci informací a poznatků. Jsou zařazovány logické hříčky, práce s pracovními metodickými listy, prohlížení dětských encyklopedií, vyhledávání informací v nich. Jsou dětem poskytnuty společenské hry zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle – domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč.

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

Pojmenovat všechno, čím je dítě obklopeno, vyjadřovat se ve vhodně zformulovaných větách, naučit se zpaměti krátké texty, sluchově rozlišovat slabiky a hlásky ve slovech, poznat některá napsaná jména a číslice, postupovat dle instrukcí, orientovat se v počtu do šesti, chápat prostorové představy a používat prostorové pojmy, prožívat radost z nových poznatků.

Tematický celek: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, spočítám já všechno hned

Pedagogický záměr tematického celku:

Utvářet pojmy související s předmatematickou výchovou, důležité pro další vývoj dítěte v této oblasti. Vést dítě k užívání prostorových pojmů, seznamovat je s číselnou řadou. Určovat první, poslední, řada, sloupec. Poskytnout dětem dostatek pomůcek pro demonstrace ve třídě i na ploše. Manipulovat s geometrickými tvary a vést je k pojmenování těchto tvarů.

Motivační říkanka tematického celku:

1, 2, 3, 4, 5,
spočítám já všechno hned,
švestky, hrušky, jablíčko,
pomoz nám s tím, Aničko.
My jsme děti šikulky,
vždyť chodíme do školky.

Další podrobnosti, fotografie i velice konkrétní náhled k přímé práci s metodickým materiálem, upřesňuje přílohová prezentace k článku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt18937 kBPrezentace k Duhovému stromu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám