Očekávané výstupy:
 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu;
 • koordinovat lokomoci;
 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru.

 • Časový rozsah: Celoroční, dlouhodobý
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Očekávané výstupy:
 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu;
 • koordinovat lokomoci;
 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru.

 • Časový rozsah: Celoroční, dlouhodobý
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Očekávané výstupy:
 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu;
 • koordinovat lokomoci;
 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru.

 • Časový rozsah: Celoroční, dlouhodobý
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Cvičíme, aneb program pohybových aktivit

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Cvičíme, aneb program pohybových aktivit

  Ikona prakticky

  Cvičíme, aneb program pohybových aktivit

  Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
  Autor: Alžběta Palatinová
  Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento program je přirozenou součástí celoročního projektu "Kdo jsem a co dělám". Hlavním cílem pohybového programu je především zařazení různorodých pohybových aktivit do vzdělávací nabídky. Cílem učitelek je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dítěte, podporování rozvoje pohybových a manipulačních dovedností i pohybové kultury dítěte.

  Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu;

 • koordinovat lokomoci;

 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru.


 • Časový rozsah: Celoroční, dlouhodobý

  Věková skupina: 5 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zachovávat správné držení těla
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Specializovaná učebna
  Nutné pomůcky: Tématický blok - Kdo jsem: klubíčka, míčky a větší nafukovací míč.
  Tématický blok - Kdo je můj kamarád: lavička, nášlapná lávka.
  Tématický blok - Místo, kde žiji: překážková dráha velká i malá, hudební nahrávka.
  Tématický blok - Těšíme se na Vánoce: Hudební nahrávka, papíry.
  Tématický blok - Vítáme jaro: kroužky, květiny na cvičení, hudební nahrávka.
  Tématický blok - Tvoříme: hudební nahrávka, šátky.

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento program je přirozenou součástí celoročního projektu "Kdo jsem a co dělám". Hlavním cílem pohybového programu je především zařazení různorodých pohybových aktivit do vzdělávací nabídky. Cílem učitelek je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dítěte, podporování rozvoje pohybových a manipulačních dovedností i pohybové kultury dítěte.
  Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu;
 • koordinovat lokomoci;
 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru.

 • Časový rozsah: Celoroční, dlouhodobý
  Věková skupina: 5 - 6 let

   


  Dílčí cíle programu:

  • stimulování a podporování růstu a neurosvalového vývoje dítěte;
  • podporování fyzické pohody;
  • zlepšování tělesné zdatnosti;
  • respektování pohybových možností a růstových zvláštností dítěte;
  • osvojování si nových pohybových a senzomotorických dovedností.

  Očekávané výstupy z RVP PV:

  • zachovávat správné držení těla;
  • ovládat dechové svalstvo;
  • zacházet s náčiním, nářadím a pomůckami ke cvičení v souladu s jejich funkcí;
  • poznat, že se může mnohému naučit, mít radost z toho, co zvládlo a dokázalo;
  • využívat svých schopností a dovedností i v pohybových činnostech.

  Při sestavování programu jsme vycházeli z poznání, že pohyb patří mezi základní potřeby dítěte a je spojený s tělesným, psychickým a sociálním vývojem. Předpokladem harmonického procesu vývoje a růstu dítěte je adekvátní pohyb. Proto jsme pohybovou aktivitu a pohybovou hru považovali za příznivý a účinný prostředek zdravého tělesného rozvoje dítěte.

  Zásady pohybových aktivit:

  • střídání aktivit, vyhýbání se jednotvárným pohybovým činnostem;
  • zařazování dynamických aktivit;
  • využívání motivace;
  • kompenzace činností;
  • ponechání dostatku prostoru pro spontánní aktivity;
  • usměrňování pohybu, ne však jeho zakazování.
  Realizace programu

  Některé pohybové činnosti byly součástí témat, některé, ty které se obtížně vřazovaly do témat, se staly součástí vzdělávacího programu bez ohledu na probíraná témata. Staly se tak charakteristickým rysem programu ranního cvičebního celku, který jsme realizovali ve formě od krátkého cvičení až po tělovýchovnou jednotku (lekci).

  Pravidelnou součástí denního programu, bez ohledu na probíraná témata, byl i dostatečný prostor pro spontánní pohyb dětí, který byl většinou součástí pobytu venku.

  V programu byly uplatňovány různé organizační formy:

  • řízené pohybové činnosti plánované i neplánované;
  • spontánní pohybové aktivity.

  Často jsme zařazovali i pohybové chvilky, které:

  • obsahovaly protažení a aktivování svalů (např. po odpočinku, po delším sezení);
  • motivovaly děti před další činností;
  • pomáhaly od psychické zátěže (tzv. relaxační chvilky);
  • stimulovaly myšlení dítěte, vedly ho k získávání nových poznatků a určitých dovedností a schopností - nevzdávat se, být trpělivý, zkoušet to znovu; většinou se jednalo o hry s prsty, změny postojů a poloh, cvičení podle říkanek, hry.

  Řízené pohybové činnosti plánované v obsahu tematických celků ŠVP:

  Tematický blok Uplatnění pohybových činností Náměty Pomůcky
  Kdo jsem
  • nelokomoční pohyb, polohy a pohyby těla na místě;
  • běh, házení a chytání míče;
  • rovnovážné postoje.
  Já jsem; Na velitele; Na jména; Co umím klubíčka, míčky a větší nafukovací míč
  Kdo je můj kamarád
  • lokomoční pohyb, chůze, běh a lezení, aerobní zdatnost;
  • hrubá motorika (koordinace);
  • pohybové hry ve spolupráci s druhým nebo ostatními;
  • cvičení na nářadí;
  • vyhazování, chytání a koulení míče.
  Pavouk a mouchy; Vstávej, vstávej trpaslíku; Vlnky; Houpačka; Přechod přes lávku; Na jména Lavička, nášlapná lávka
  Doma
  • nelokomoční dovednosti;
  • běh, podlézání;
  • hrubá motorika, jemná motorika;
  • pohyb kolem osy svého těla (obraty);
  • pohyb v prostoru (orientace v prostoru);
  • cvičení podle rytmu říkanky.
  Domeček; Máma pere; Na boudy; Naše máma povídala; Kočičí rozcvička - příloha 1; Na kočku a myši žádné
  Místo, kde žiji
  • lokomoce;
  • hrubá motorika;
  • aerobní zdatnost;
  • jemná motorika, manipulace;
  • poskoky;
  • cvičení podle hudby.
  Otvírejte Prašnou bránu; Překážková dráha; Na veverky překážková dráha velká i malá, hudební nahrávka
  Moje tělo
  • vnímání a ovládání těla (orientace v tělním schématu);
  • důraz na ovládání dechového svalstva.
  Hlava, ramena, kolena žádné
  Těšíme se na Vánoce
  • pohybování se různými způsoby v prostoru;
  • podřizování lokomoce rytmu a hudbě;
  • manipulace, házení, cvičení jemné motoriky.
  Běžela liška; Na sněhuláka; Ryba; cvičení s papírovou koulí a sněhovou vločkou, kterou si děti samy vystřihly Hudební nahrávka, papíry
  Vítáme jaro
  • poskakování a skákání;
  • pohybování se různými způsoby v prostoru s různými polohami a pohyby částí těla;
  • manipulace s předměty.
  Hnízda; Sedmikráska; cvičení s květinami kroužky, květiny na cvičení, hudební nahrávka
  Tvoříme
  • chůze, běh, poskoky, převaly;
  • pohyby paží;
  • vnímání a ovládání těla;
  • pohyb podle hudby.
  Pohyb v přírodě; Hra na zvířátka - příloha 2; Manali hudební nahrávka, šátky
  Přemýšlíme
  • nelokomoční pohyb;
  • změny postojů a poloh;
  • přechody ze stoje do různých poloh na povel podle slovní instrukce;
  • cvičení obratnosti, pohotovosti;
  • překonávání strachu z nezvyklých poloh.
  Na chytré děti; Udělej, co ti řeknu; Kuba řekl žádné

  Mezi pohybové činnosti, které nebyly součástí tematických celků, ale byly využívány dle potřeb dětí, patřilo cvičení (tanec) podle nahrávky Elce - pelce, tělovýchovná jednotka s využitím překážkové dráhy vytvořené z různého nářadí (lavičky, žebřiny, skluzavky, líhy, švédské bedny, odrazový můstek, žíněnky, nášlapné kameny apod.), cvičení s pomůckami např. se stuhami, na balančním míči, s obručemi, chůdami a plavání (předplavecká výuka probíhala šest měsíců). Využití přirozených cvičení při pobytu dětí venku na školní zahradě, vycházkách.

  Další činnosti a příležitosti:

  • rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky;
  • rozvíjení sebeobslužných návyků;
  • individuální zdravotní, relaxační, psychomotorická a dechová cvičení;
  • využívání sezónních činností.
  Rizika

  Úspěch vzdělávacích záměrů pohybového programu ohrožuje např.:

  • nedostatek příležitostí k aktivnímu, intenzivnímu pohybu;
  • nepřiměřené nároky;
  • nedostatečně rozvíjené fyziologické schopnosti a tělesná zdatnost dítěte;
  • vytváření nevhodných podmínek (prostor, čas, pomůcky);
  • nepřiměřená obava o bezpečnost dětí;
  • vyřazování dítěte z pohybových činností;
  • neznalost cílů pohybových aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte.
  Evaluace

  Zvolené pohybové činnosti byly pro děti přiměřené, zajímavé. Pravidelně zařazované cvičení pozitivně ovlivňovalo všechny děti. Zdokonalila se jejich koordinace pohybů, děti byly obratnější, určité pohyby vykonávaly rychleji, plynuleji v koordinaci s celkovou motorikou těla. Děti si osvojily nejenom nová cvičení, ale začaly respektovat i pravidla her. Děti se naučily uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva na vedoucí úlohu druhým dětem. Děti se orientovaly ve známém prostoru, zvládaly překážky, využívaly různého náčiní. Dokázaly vědomě napodobit předvedený pohyb a podle pokynů jej přizpůsobit správnému postoji i provedení.

  Pohybové aktivity přispěly k rozvoji pohybových dovedností, samostatnosti i sebedůvěry dětí, ke vzájemnému respektování a ohleduplnosti.

  Na konci školního roku jsme hodnocením zjistili, že děti jsou obratnější, rychlejší, pohybově schopnější.

  Závěry pro příští práci

  Po dohodě s rodiči realizovat předplaveckou výuku celoročně.

  Obrázek
  1. Obrázek

  KOORDINACE

  Obrázek
  2. Obrázek
  Přílohy:
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 24. 04. 2006
  Zobrazeno: 28980krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  PALATINOVÁ, Alžběta. Cvičíme, aneb program pohybových aktivit. Metodický portál: Články [online]. 24. 04. 2006, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/536/CVICIME-ANEB-PROGRAM-POHYBOVYCH-AKTIVIT.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.