Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Barevné dny

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Naďa Kudrnáčová
Anotace: Ústředním tématem projektu jsou barvy. Barvy jako pojem jsou součástí nejen všech činností projektu, ale i organizace školy, spolupráce s rodiči, stravování apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

Příprava a realizace barevných dnů je rozdělena do všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jednotlivých třídách a každý den prožívají jiný barevný den, v jiné třídě, s jinou paní učitelkou. Tato organizace byla zvolena z důvodů velmi zdařilé organizace projektu "Cesta za pohádkovým klubíčkem". Dále je třeba seznámit s projektem rodiče - individuálně, na nástěnkách v šatně, písemným oznámením. Vyzveme rodiče ke spolupráci při zajištění barevného oblečení pro dítě, popřípadě barevných pomůcek, které bude dítě potřebovat. Vyzdobení třídy k barevnému dni - provádí každá třída.

Rozdělení:

 • tř. "Jablíčko" - červený den
 • tř. "Sluníčko" - žlutý den
 • tř. "Beruška" - zelený den
 • tř. "Hruštička" - modrý den

Na závěr si každá třída zhodnotí barevné dny prostřednictvím dětí - jejich zážitků a prožitků. S projektem se seznámí a zapojí se do něj všichni zaměstnanci školy - provozní pracovnice, kuchařky - zajišťují pomoc při přechodu tříd po škole, fotodokumentaci, barevné jídlo. Připravíme barevný jídelníček ve spolupráci s vedoucí školní jídelny a kuchařkami. Při stravování zajistíme barevné stolování, barevné jídlo. Zajistíme fotodokumentaci.

BAREVNÝ SVĚT

 • Svět je plný barev a barevných odstínů.
 • S barvami se budeme seznamovat, poznávat je, hrát si s nimi.
 • Celý den budeme mít zaměřený na jednu barvu.
 • Barevně si vyzdobíme třídu.
 • Ustrojíme se do barevného oblečení.
 • Přineseme si barevnou hračku.
 • Jídlo nám bude ladit s barvou dne.
 • Budeme mít barevně prostřený stůl.
 • Každý den navštívíme jinou třídu a prožijeme v ní barevný den.
 • Pomozte nám, prosím, aby naše hra byla co nejzajímavější.

MODRÝ DEN

Dílčí vzdělávací cíle (obecné):

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky;
 • rozvíjet komunikativní dovednosti - verbální i neverbální;
 • rozvíjet představivost a fantazii.

Konkrétní cíle činností:

 • rozvíjení představivosti o moři, o nebi;
 • získání nových výtvarných dovedností - práce s barvou;
 • poznávání ryb, popisování ryb;
 • zdokonalování trhání papíru, vytváření koláží.

Očekávané výstupy (obecné):

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s materiálem;
 • vyjadřovat nápady, pocity, myšlenky, domluvit se gesty;
 • vyjadřovat představivost a fantazii v tvořivých činnostech.
Motivace

Na širém modrém moři, v modrých vlnách, plul modrý koráb. Modrák. U kormidla stál starý kapitán v modrém tričku a s modrou čepicí na hlavě. Ve vodě plavaly malé a velké modré ryby. Po modré obloze pluly tmavomodré mraky. Ocitli jsme se na modré planetě.

Nabízené činnosti:

 • děti sedí na koberci okolo modrého moře (batikovaná látka) a poslouchají příběh;
  • představují si modrou planetu - mají zavřené oči a jmenují, co všechno modré na planetě viděly (představivost, fantazie, vyjadřování);
  • děti posílají po mořské hladině modré klubíčko - cesty ryb a velryb (motorika);
  • uprostřed moře 1 velká ryba (připraví učitelka), každé dítě dostane kus modré vlny a přiváže si ji k rybě, na druhý konec - svoji modrou hračku - ryba vytahuje z moře hračky - procvičení motoriky, velikosti (hračky), délky a vzdálenosti (délka provázku);
  • máme moře bez ryb - 1 ryba je málo - ryby si vyrobíme;
 • u stolečků si děti podle své fantazie kreslí ryby (jemná motorika, fantazie); mohou také podle šablony obkreslovat obrysy ryb;
 • děti vystřihují ryby z papíru (jemná motorika, koordinace ruky a oka);
  • vytrhávají rybě šupiny z různých odstínů modrého papíru (jemná motorika);
  • polepí rybu šupinami - lepidlo (jemná motorika);
  • ryby v moři - pohybová improvizace na hudbu;
 • jak mluví moře a ryby v něm - dechové a jazykové cvičení, neverbální komunikování, pohybová improvizace;
 • cesty ryb v moři - navíjení klubíčka modré barvy na karton, na kterém jsou po obvodu zářezy (motorika);
 • rybu vystřiženou a polepenou šupinami děti nalepí do moře, případně (mořský modrý písek, mušle) rozmýšlí umístění;
 • mořské vlny mají různé barvy - barevné odstíny modré (grafomotorika, uvolnění ruky, poznávání, estetické cítění);
 • mořské vlny a vlastní psaní dětí z "Modré planety" (grafomotorika, napodobování písma, znaků);
 • stavba z kostek a dalších materiálů - koráb "Modrák" (představivost, hrubá a jemná motorika, fantazie, poznávání materiálů);
 • obtiskování dlaní na balicí papír, podepsání - modrá tempera.

Nabízené činnosti lze využít i při ranních a odpoledních činnostech.

ZELENÝ DEN

Dílčí vzdělávací cíle (obecné):

 • rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy, prožitky;
 • rozvíjet představivost a fantazii;
 • rozvíjet interaktivní a komunikační dovednosti;
 • vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu.

Očekávané výstupy (obecné):

 • výtvarně vyjádřit své prožitky;
 • vyjadřovat představivost a fantazii v tvořivých činnostech;
 • všímat si druhého, spolupracovat, domluvit se na společném řešení;
 • vyjadřovat představy pomocí výtvarných činností.
Motivace

Ráno jsem se probudila - protáhla se, otevřela okno a rozhlédla jsem se po krajině. To vám byla krása! Celou krajinu jsem měla jako na dlani. V dáli se tyčily vysoké zelené smrky a borovice a zelené kopce s tmavými dolinami. Viděla jsem na zeleném trávníku spoustu květin, které měly také zelené listy, v trávě se mihla ještěrka a zasyčel had. Byla to asi zmije, protože měla po těle dlouhou zelenou vlnovku. A ten svěží vzduch! To proto, že všude bylo tolik zeleně - zelené trávy, stromů, rostlin, keřů, které vzduch tak krásně pročistí.

Nabízené činnosti:

 • poslech příběhu (motivace);
  • děti si představují zelenou barvu - zavřené oči, vyprávění svých pocitů z barvy, fantazie, představivost;
 • pozorování krajiny z okna mateřské školy, vdechnutí svěžího vzduchu, děti si všímají barevných odstínů zelené, v přírodě převládá barva zelená - pozorování, dechová cvičení, vyjadřování - co vidí;
 • krajina - z textilu (odstřižky textilu v zelené barvě) a ostatních pomůcek (zelené kostky) děti sestaví zátiší, krajinu - fantazie, plošné a prostorové sestavování, motorika (kolektivní práce);
  • krajinu děti doplní svými zelenými hračkami - místo, které se mi líbí a proč;
 • hra s barvou (větřík si pohrával s trávou, která se barevně mění);
  • míchání a vytváření zelených odstínů, pozorování přeměny barvy na světle přes sklo - přikládat barevná sklíčka na sebe, z kterých barev vznikla zelená?;
  • na čtvrtku nakapat různé barevné odstíny zelené barvy (tempera namíchaná se škrobem);
  • barvy roztírat a mísit pomocí hřebenu - výtvarné činnosti, nové techniky práce;
  • do hotové práce - louka, možno nalepit vystřihané kytičky;
  • obtisk chodidla na balicí papír - temperová barva, podepsat se;
 • hra "Kdo se schoval v trávě":
  • děti volně pobíhají po herně;
  • uprostřed třídy drží učitelka za pomoci dvou dětí zelenou látku;
  • na znamení látku volně spustí na zem;
  • látka pod sebou ukryje některé děti - děti hádají, kdo chybí, kdo se schoval v trávě;
 • fotodokumentace ze zeleného dne;
 • pochvala, zhodnocení, rozdání bonbónů.

Nabízené činnosti lze využít i při ranních a odpoledních činnostech.

ČERVENÝ DEN

Dílčí vzdělávací cíle (obecné):

 • rozvíjení komunikativních dovedností - verbální i neverbální;
 • rozvíjení pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky;
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému;
 • rozvíjení představivosti a fantazie.

Očekávané výstupy (obecné):

 • vyjadřovat nápady, pocity, myšlenky, domluvit se gesty;
 • vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik;
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s materiálem;
 • navazovat kontakt, oprostit se od projevů sobectví.
Motivace

Babička měla svátek, a tak se Červená Karkulka vydala za babičkou, aby jí přinesla nějaký dáreček. Maminka jí sice do košíku zabalila bábovku, vajíčka a láhev pití, ale Karkulka se rozhodla babičku ještě překvapit svým dárkem. Řekla si: "Když mi všichni říkají Červená Karkulka, měl by to být dáreček červený, aby všichni poznali, že je ode mne."

Nabízené činnosti:

 • poslech příběhu, co všechno červeného by mohla Karkulka babičce přinést, děti vymýšlejí - fantazie, představivost, vyjadřování;
  • nejsnazší pro Karkulku bylo babičce přinést červené jablíčko, Karkulka se ještě rozhodla babičce jablíčko namalovat, ale udělala ho zvláštní - "obživlé", aby si s babičkou mohlo povídat, hrát, doběhnout babičce pro něco, nebo jí něco podat - fantazie;
 • obživlé jablíčko pro babičku (malba, kresba);
  • na čtvrtku si každý namaluje červenou temperou jablíčko - tak velké, aby ho mohl oživit;
  • obživení - kresba tuší (oči, nos, ruce, nohy, vlasy, různé doplňky dle fantazie dětí);
  • jablíčko děti vystřihnou a nalepí na karton, do rukou přivážou drobný předmět, který jablíčko nese babičce - najít ve třídě maličkost červené barvy - motorika, orientace, vlastnosti předmětu, vyjadřování, fantazie - proč Karkulka jablíčko nese babičce?;
  • jablíčku dát jméno a zapsat - fantazie;
 • jmenování předmětů červené barvy, určování odstínů, pocitů z barvy;
 • každý si z domova přinesl něco k jídlu z červené barvy - pojmenovat, proč si donesl právě tohle;
  • na velký balicí papír si každý svou věc obkreslí červenou pastelkou, popřípadě popíše (prohlédnout si tvar obkresleného, co mu připomíná - fantazie, vyjadřování, tvary);
  • vztahy mezi dětmi - dokázat darovat svou věc kamarádovi - výběr kamaráda a proč;
  • neverbální řečí kamarádovi sdělit, proč si ho vybral, proč je jeho kamarád, proč se mu rozhodl dát svoji věc;
  • na balicím papíře vyhledat obrys darované věci, popřípadě využít pomoci kamaráda - orientace, porovnávání, vzájemná pomoc;
  • ochutnávka, po ochutnání (umýt ruce) znovu věc obkreslit vedle - pozorování, jak se obrys změnil;
 • obtisk dlaně na balicí papír, podepsat se;
 • pochvala, zhodnocení, rozdání bonbónů;
 • fotodokumentace.

Nabízené činnosti lze využít i při ranních a odpoledních činnostech.

ŽLUTÝ DEN

Dílčí vzdělávací cíle (obecné):

 • rozvíjení představivosti a fantazie;
 • rozvíjení pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky;
 • rozvíjení schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky;
 • rozvíjení estetického vnímání a prožívání.

Očekávané výstupy (obecné):

 • vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik;
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s materiálem;
 • vyjádřit své prožitky - hudebně, pohybově, výtvarně.
Motivace

To vám takhle jednou bylo špatné počasí - zataženo, pršelo. Lidé chodili okolo sebe, mračili se na sebe, nikdo si s nikým nepovídal, děti si nehrály. Zkrátka, všichni měli špatnou náladu. Přemýšleli, proč mají špatnou náladu, kdo za to může. Přestalo pršet, mraky se ztratily z oblohy a pomalu začalo ukazovat své paprsky sluníčko. Lidem se začal na rtech objevovat úsměv, ptáci začali prozpěvovat, děti si venku mohly hrát. Na louce rozkvetly žluté kytky, po silnicích ujížděla žlutá auta. Svět začal být veselejší. Sluníčko všechny vyvedlo ze špatné nálady.

Nabízené činnosti:

 • poslech příběhu na koberci okolo žluté batikované látky (kolo) - kdo měl kdy špatnou náladu a proč - vyjadřování, sdělování pocitů;
  • zavřené oči - jakou barvu má sluníčko, jaké je, představit si svět na žluto, vnímání barvy - co cítím ze žluté barvy, proč se mi líbí žlutá barva, co máme doma žlutého (stěny, koberec...);
 • tvar sluníčka (kolo) - dozdobit - sluneční paprsky - různé žluté látky, odstřižky různých délek - sluníčko se nám rozsvítilo ve třídě → dobrá nálada, pohoda;
  • na nejdelší konce slunečních paprsků umístit svoje hračky - proč a jakou hračku sis donesl - vyjadřování, odhadování délky paprsků;
 • vyhledávání věcí ve třídě, které mají žlutou barvu - vyjadřování, orientace;
 • vyhledávání drobných věcí vhodných k otisku - které by zanechaly stopu - orientace, vlastnosti materiálů, tvary;
 • pohybová improvizace - vzdáváme hold sluníčku, zpěv písně o sluníčku - estetické a pohybové činnosti;
 • vyrobíme si každý svoje sluníčko - pro případ špatné nálady (odpomůže nám od ní);
  • každý si vybere libovolný formát čtvrtky (čtvrtka je pokryta černou tuší);
  • na čtvrtku každý nakreslí své sluníčko pro dobrou náladu - žlutý mastný pastel;
  • dbát, aby děti pokryly plochu co nejsilnější vrstvou pastelu - nesmí prosvítat černá barva skrz sluníčko - rozzáření smutku (černá barva);
  • dozdobení sluníčka podle své fantazie - rytí, k rytí použít obrácený konec plochého štětce;
 • práce s keramickou hlínou - navázání na předchozí dovednosti dětí s keramickou hlínou;
  • vyválet si placku - sluníčko, pomocí drobných předmětů, které našly děti ve třídě, si sluníčko dozdobit - otisky dle vlastní fantazie, předměty si vzájemně půjčovat;
  • po zaschnutí kachle (v dalších dnech) domalovat detaily (otisky) žlutou barvou (tempera + lepidlo Herkules), přivázat očko k zavěšení → dárek;
 • obtisk prstíků - paprsky ke sluníčku, na paprsek se podepsat;
 • zhodnocení, pochvala, rozdání odměny - žluté bonbóny.

Nabízené činnosti lze využít i při ranních a odpoledních činnostech.


Barevná verze ke stažení


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf98 kBBarevná verze ke stažení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 05. 2007
Zobrazeno: 25492krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUDRNÁČOVÁ, Naďa. Barevné dny. Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2007, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1343/BAREVNE-DNY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.