Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Seznamování s anglickým jazykem

Seznamování s anglickým jazykem

Informativní příspěvek
Autor Hana Vomáčková
Začleňování výuky cizího jazyka do běžného denního programu pomáhá lepšímu osvojování znalostí a dovedností a zároveň děti tato nenásilná forma výuky motivuje k větší aktivitě.
Formy výuky

V naší mateřské škole (MŠ Šumavská 37, Praha 2) máme program pro výuku anglického jazyka, která je součástí vzdělávacího obsahu pod názvem Chceme, abychom si všichni rozuměli. Seznamujeme děti s anglickým jazykem různými formami a metodami, přičemž využíváme a respektujeme jejich přirozený jazykový vývoj a individuální zvláštnosti každého dítěte. Základní seznamování s cizím jazykem probíhá v kroužcích AJ, kam dochází přihlášené děti od 4 let jednou týdně (děti jsou vybírány podle zájmu rodičů, sporné případy konzultujeme s logopedkou, rodiči, případně psychologem).

Formou hry se děti učí základní slovíčka ze svého okolí (obrázek, předmět – slovo), dále využíváme jednoduchá říkadla a písničky či pohybové hry. Pro některé děti je to zároveň příprava na vstup do jazykové třídy, v níž se učí AJ denně.

Počet dětí v jazykové třídě je omezený. U každého dítěte zvažujeme jeho předpoklady pro spokojený pobyt ve třídě. Úroveň schopností není samozřejmě vyrovnaná, některé děti se projeví jinak, než jsme předpokládaly. Často je nutný citlivý individuální přístup k posílení sebevědomí dítěte.

Nově jsme zřídily tzv. Anglickou školu v přírodě, kde za rok získané dovednosti procvičujeme s pomocí lektorky z anglicky mluvící země. Na týdenní pobyt zveme i naše bývalé žáky (žáky prvních tříd). Kroužky anglického jazyka a školu v přírodě vede ředitelka MŠ a učitelka jazykové třídy. Do jazykové třídy zařazujeme především děti z přípravných kroužků AJ a pokud možno děti z anglicky mluvícího prostředí (max. počet dětí 17).

Cílem našeho programu je poskytnout dětem osvojení si určité slovní zásoby anglického jazyka a v rámci toho používat slovní spojení a jednoduché věty v průběhu každodenních činností v mateřské škole.

Jak bylo řečeno, využíváme specifik jazykového vývoje, snažíme se začlenit výuku jazyka do dopoledního programu třídy. Neoddělujeme striktně určitou „chvilku angličtiny“. Nechceme, aby děti chápaly osvojování si cizího jazyka jako učení se jazyku, ale jako vnímání jeho obsahu, pomocí něhož se něco dozvídáme, pomáhá nám komunikovat. Právě komunikace je další motivací pro děti. V tom nám často pomáhá přítomnost dětí z anglicky mluvících rodin nebo návštěvy delegací ze zahraničí. Děti si poslechem intuitivně osvojují některá pravidla jazyka a přijímají tak podklad pro pozdější učení se jazyku s analytickým přístupem. Není ani zanedbatelný fakt rozvíjení sociální a interpersonální aktivity.

Při běžných činnostech, jako je oblékání, hygiena, stolování apod., vedeme děti k porozumění pokynům, reakci na ně, schopnosti o něco požádat, odpovědět na dotaz a dát jednoduchou otázku. Dále přirozeně zařazujeme angličtinu do tematických celků. Při pracovních činnostech využíváme pokynů v angličtině.

Pro procvičování, opakování a upevňování znalostí a dovedností (slovíčka) využíváme počítačové programy pro AJ, výukový program BBC (Muzzy in Gondoland), didaktické a pohádkové knížky, učebnice AJ s pracovními listy pro předškolní děti. Děti si v průběhu roku osvojí 20-30 písní a říkadel, část prezentují na vánočním představení pro rodiče.

Stupeň nabytých vědomostí na konci školního roku závisí i na pravidelnosti docházky. Důležitý je fakt, že se nám podařilo nejen vypěstovat u dětí kladný vztah k anglickému jazyku, motivovat je k učení, ale zároveň i plněním dílčích vzdělávacích cílů vytvářet pocit sounáležitosti s okolním světem, poznávání dětí jiných jazykových skupin, jiných kultur.

Průběh vyučování (dopoledních činností)

Každý den má svou strukturu. Nejdříve opakujeme, procvičujeme a upevňujeme získané znalosti. Dále prezentuji nové a konečně procvičujeme a rozvíjíme právě nabyté.

Opakování probíhá obvykle ráno, když se děti schází, po skupinách i individuálně. V daném tematickém celku využíváme mnoho knížek, obrázků, stolních her, počítačového výukového programu. Využíváme především individuálního přístupu. Pracujeme s dětmi, které nebyly nějakou dobu v mateřské škole přítomny. Schopnější děti, podle zájmu, využívají počítačové hry, stolní hry či knihy k samostatné práci.

Během ranních aktivit si děti dále procvičují slovní zásobu a různé struktury získané, nebo si osvojují nové poslechem pokynů, např. při výtvarných a pracovních činnostech (práce s barevným papírem – opakování barev, pokyny – rozdej papír, přelož, přilep, stříhej, jaká je to barva apod.). Ve společné hře si ještě zopakujeme nová slovíčka a slovní spojení, písničku či říkadlo, které je pokud možno nějak spjato s tématem bloku.

Každý den praktikujeme posezení u kalendáře, kde kromě dnů v týdnu a počasí procvičíme i jiná potřebná slovíčka, témata, struktury apod. Zpravidla se takto shromáždíme po svačině, děti se zklidní a soustředí.

V dalším stádiu se seznamujeme s novými slovíčky a strukturami vztahujícími se k tématu probíhajícího bloku. K tomu jsou využity různé prostředky a pomůcky. Např. při osvojování slovíček to jsou často karty s obrázky, knížky, kazety (CD, skutečné věci, stolní hry atd. Rozvoj mluvení provádíme formou různých her, popisem obrázků, sestavováním jednoduchých příběhů na obrázcích, dramatizací. Využíváme i učebnic anglického jazyka s pracovními listy, se kterými pracujeme frontálně, každé dítě má svou učebnici.

V průběhu těchto činností buď rozšiřujeme téma bloku v češtině, nebo se jím zabýváme dále jen v češtině. Často to vyplyne až z konkrétní situace.

Různé okamžiky v průběhu dopoledne je možné využít k opakování nových slovních spojení, slovíček, písní, říkadel. Například při oblékání, v tělocvičně, po cestě na hřiště apod. Zároveň v každodenních situacích užíváme věty a fráze, které pomáhají vytvářet dovednost porozumění s jejich postupným osvojením. Podobně jako se učí mateřskému jazyku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek